İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 1
1.
Dinî uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmek anlamına gelen irtidat şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Amelî irtidat
Soru Açıklaması
2.

Kur’an-ı Kerim’de isimleri belirtilen peygamberlerin sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "C" 25
Soru Açıklaması

Hz. Âdem’le birlikte Kur’an’da isimleri belirtilen peygamberlerin sayısı C seçeneğinde de belirtildiği gibi yirmibeştir. Kur’an’da isimleri geçen peygamberler şunlardır: Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hûd, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lût, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Eyyûb, Hz. Zülkifl, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Dâvûd, Hz. Süleyman, Hz. İlyas, Hz. Elyesa’, Hz. Yunus, Hz. Zekeriyyâ, Hz. Yahya, Hz. İsa, Hz. Muhammed.

3.
Müslümanların büyük çoğunluğunu oluşturan inanç mezhebinin genel adıdır. Günümüzde bu mezhep Sünnilik diye de anılmaktadır. İnanç konularında öncelikle akli bilgilere başvuran ve Kur’an’ı bu bilgilerin ışığında yorumlayan İslam bilginlerinin oluşturduğu bir mezheptir. İnsanlara ait bütün fiillerin ilahi ilim, irade ve kudretin, yani kaderin zorlayıcı etkisiyle oluştuğuna inananların ortak adıdır.

Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla hangi mezheplere aittir?

Doğru Cevap: "B" Ehl-i Sünnet, Mu‘tezile ve Şia, Cebriyye
Soru Açıklaması

B şıkkı verilen sıraya göre mezheplerin tanımına denk gelmektedir.

4.

Kabirde sorgu işi ile görevli olan melekler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Münker-Nekîr
Soru Açıklaması

Münker ve Nekîr, kabirde sorgu işi ile görevli olan meleklerdir. Bu meleklerin adı hadislerde geçmektedir. Burada, ölü defnedildiğinde Münker ve Nekîr adları verilen siyah tenli, mavi gözlü iki meleğin ona geldiği, bazı sorular sorduğu ve verdiği cevaplara göre kabrini genişlettiği ya da daralttığı belirtilmektedir. (Tirmizî, “Cenâiz”, 70) Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

5.

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen kutsal kitaplardan biri olan Zebur hangi peygambere indirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Hz. Dâvûd
Soru Açıklaması

Zebur, D seçeneğinde adı geçen Hz. Dâvûd’a indirilmiş bir kutsal kitaptır. Kur’an’da “Dâvûd’a da Zebur’u verdik” (el-İsrâ 17/55) buyrulmaktadır. “Yazılı kitap” anlamına gelen Zebur’dan Kur’an’da bahsedilmekte ve ondan bazı bilgiler de nakledilmektedir (en-Nisâ 4/163; el-İsrâ 17/55; el-Enbiyâ 21/105).

6.

Kendilerine hiç bir şekilde kullukta bulunulmasını istemeyen peygamberler, Allah’ın izniyle bir takım görevleri üstlenmişlerdir. aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden sayılmaz?

Doğru Cevap: "E" Kaderde olacak olanları haber vermek
Soru Açıklaması

Kendilerine hiç bir şekilde kullukta bulunulmasını istemeyen peygamberler, Allah’ın izniyle O’nun dinini insanlara tebliğ etmek, onları hidayete ulaştırmak, karanlıktan aydınlığa çıkarmak, aralarında adaletle hükmetmek, anlaşmazlığa düştükleri konuları halletmek, onları ıslah etmek ve a^hirette mutluluklarını sağla- mak gibi görevleri üstlenmişlerdir.

7.

İslâm itikadında, Allah tarafından korunmuşlukları anlamında peygamberler için kabul edilen özelliklerden biri olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "D" İsmet
Soru Açıklaması

İslâm itikadında ismet, Allah tarafından korunmuşlukları anlamında peygamberler için kabul edilen özelliklerden biridir. İsmet, peygamberlerin güçleri yetmekleberaber günahlardan uzak kalma kabiliyetleridir.

8.

Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğrudan vahyin örnekleri doğru şekilde verilmiştir

ilham mananın kalbe aktarılması vahyin rüya^ yoluyla gerçekleşmesi ila^hi^ kela^mın belirli bir cisimde (mesela^ ağaçta) yaratılması
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Doğrudan vahyetme vahyin bu şekli herhangi bir vasıta olmadan ilham, mananın kalbe aktarılması veya rüya^ yoluyla gerçekleşir.

9.

İsrailoğullarını Mısır’dan çıkararak Firavun’un elinden kurtarmak için verdiği mücadeleler esnasında pek çok mucize gösterdiği belirtilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hz. Musa
Soru Açıklaması

Allah Mûsâ’yı Firavun’a göndermeden önce onu bir anlamda bu göreve hazırlamış ve kendisine asâ mûcizesi ile parlayan el (yed-i beyzâ) mûcizelerini vermiştir (Tâhâ 20/17-23; en-Neml 27/12; el-Kasas 28/32)Musa hakkında Kur’an’da yer alan bir başka harikulâde olay da asası ile denizi yarmasıdır.

10.
Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseler nasıl adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Mürai
Soru Açıklaması
Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye riyakâr veya mürai denilir.
11.

İman ettiği halde bilerek Yüce Allah’a ve Peygamber’e itaat etmeyen, dini görevlerini terk eden ve günah fiilllerini işleyenler nasıl adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Fasık
Soru Açıklaması

Bile bile Yüce Allah’a ve Peygamber'e itaat etmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiillerini işleyenlere denir. Buna göre her kâfir fâsıktır, ancak her fâsık kâfir yani inançsız değildir.

12.
Kader ve kaza inancının irtibatlı olduğu ilâhî sıfatlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İlim, irade, kudret ve yaratma sıfatları
Soru Açıklaması
13.
Nuh Salih Âdem Elyesa İsa

Yukarıdakilerden hangileri Kur’an’da isimleri belirtilen peygamberlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Hepsi
Soru Açıklaması

Hz. Âdem’le birlikte Kur’an’da isimleri belirtilen peygamberlerin sayısı yirmibeştir: Âdem, İdris, Nuh, Hûd, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyûb, Zülkifl, Şuayb, Musa, Harun, Dâvûd, Süleyman, İlyas, Elyesa’, Yunus, Zekeriyyâ, Yahya, İsa ve Muhammed olmak üzere yirmibeş adettir. Yukarıdaki tüm isimler Kur’an’da geçmektedir.

14.
Takva sahibi olup gündelik hayatlarında dinlerine ve dindarlıklarına zarar verebilecek olan kötü davranışlardan kendilerini korudukları gibi daima uyanık bir tavır içinde olan müminler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sorumluluk bilinci taşıyanlar
Soru Açıklaması
Gündelik hayatlarında Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, gerçek anlamda inanan ve inançlarının gereğine göre iyi ve güzel davranışlarda bulunanlardır. Bu niteliğe sahip olan mü’minler takvâ sahibi olup gündelik hayatlarında dinlerine ve dindarlıklarına zarar verebilecek olan kötü davranışlardan kendilerini korudukları gibi daima uyanık bir tavır içinde olurlar.
15.

Sözlükte iş, çalışma, fiil, çaba gibi anlamlara gelen, dinî kaynaklarda “emir, tavsiye ve yasaklara konu olan, sonunda ceza ve mükâfat bulunan tutum” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Doğru Cevap: "A" Amel
Soru Açıklaması

Sözlükte iş, çalışma, fiil, çaba gibi anlamlara gelen amel/davranış, dinî kaynaklarda “emir, tavsiye ve yasaklara konu olan, sonunda ceza ve mükâfat bulunan tutum ve davranış” anlamını kazanmıştır.

16.

Hadis kaynaklarında Allah'ın en güzel isimlerinin kaç tane olduğu rivayet edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 99
Soru Açıklaması

Esmâ-i hüsnâ konusunda rivayet edilen bir hadiste “Allah Teâlâ’nın doksan dokuz isminin olduğu ve bunları sayanın cennete gireceği bildirilmektedir” (Buhari, “Tevhid” 12; Müslim, “Zikr”, 5, 6). Bu hadisin metninde yer alan “saymak” ifadesi ezberlemek, kaynaklarından derlemek, bunların gereği ile amel etmek ve mânalarını düşünmek şeklinde de yorumlanabilir. Bazı kaynaklarda bu doksandokuz isim sayılmıştır. (Tirmizî, “Daavât”, 82) Zamanla bu liste İslam dünyasında meşhur olmuş, dua ve niyaz amacıyla okunmuştur. Aynı zamanda bu isimler hat sanatının konusu haline gelmiş, esmâ-i hüsnâ müslümanlar tarafından levha halinde evlere asılmıştır. Bazı yörelerde sabah namazının ardından Haşr sûresinin son üç âyeti okunduktan sonra bu doksan dokuz ismin zikredilmesi adet haline gelmiştir. Doğru yanıt A'dır.

17.
İbadetler Allah Teâlâ tarafından farz kılınır. Hz. Peygamber’in gösterdiği gibi yapılır. Kimse ilave ve eksiltme yapamaz. Hz. Peygamber ibadetlerin kaynağıdır.

Yukarıda ibadet ile verilenlerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması

Dinî metinler aynı zamanda ibadetlerin kaynağıdır. Hz. Peygamber ibadetlerin kaynağıdır önermesi yanlıştır. Doğru cevap D'dir.

18.

Sözlükte bir topluluğu zor kullanarak bulunduğu yerden çıkarıp bir mekânda toplamak anlamına gelen, İslâm inancında ise âhirette diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere toplanlamalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Doğru Cevap: "D" Haşir
Soru Açıklaması

Arapça “haşr” kelimesi sözlükte bir topluluğu zor kullanarak bulunduğu yerden çıkarıp bir mekânda toplamak anlamına gelir. İslâm inancında haşir ise âhirette diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere “arasât” veya “mevkıf ” yahut “mahşer” denilen maydanda toplanlamarını ifade eder. Haşir dirilişten sonraki merhaleyi teşkil eder. Kur’an’da bildirildiğine göre insanlar, cinler, melekler ve tapınılan putlar hesaba çekilmek için haşredilecektir.

19.

"Allah’ın, zaman ve mekan sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikar, maddi-manevi her var olanı gözlem yapmışcasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe sahip olmasıdır"

Yukarıda yer alan açıklama Allah'ın hangi sıfatının tanımıdır?

Doğru Cevap: "C" İlim
Soru Açıklaması

Tanım Allah'ın ilim sıfatını anlatmaktadır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi, meleklerin görevleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Peygamberlere secde etmek
Soru Açıklaması

Meleklerin Kur’an’da belirtilen görevlerinden ilki; Yüce Allah’ı hamd ile yüceltmek, O’na secde etmek,O’nu gece gündüz takdis etmek ve emrolundukları diğer işleri yerine getirmektir. “Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler, O’na ibadet etmekten büyüklenmezler. O’nu tespih ederler ve yalnız O’na secde ederler” (el-A‘râf7/206). Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.