İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 10
1.
Doğru olmak Güvenilir olmak Zengin olmak Sabırlı olmak Zeki ve anlayışlı olmak

Yukarıdakilerden hangileri peygamber olmak için gerekli özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması

Zengin olmanın peygamber olmakla bir alakası bulunmamaktadır.

2.

“Bize kurtuluş yollarını gösterdiği halde ne diye Allah’a güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyetlere de elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah’a güvenmelidir” (İbrâhim 14/12) ayeti ile peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Sabırlı olmak
Soru Açıklaması

Kur’an’da önceki peygamberlerin karşı karşıya kaldıkları eziyetler karşısında metanet gösterdikleri (sabırlı davrandıkları) dile getirilerek şöyle denilmektedir: “Bize kurtuluş yollarını gösterdiği halde ne diye Allah’a güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyetlere de elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah’a güvenmelidir (İbrâhim 14/12). Bu ayetlerin yanında Resûlullah’a doğrudan sabır tavsiye eden pek çok ayete rastlanmaktadır (Yûnus 10/109; el- Müddessir 74/7). Doğru cevap A’dır.

3.

Diğer yönden inançla ilgili hükümlere ______, yapıp etmelerle yani ibadet ve muamelatla ilgili olanlarına ______ esaslar denir.

Yukarıda yer alan boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" aslî - fer'î
Soru Açıklaması

Doğru ifade "Diğer yönden inançla ilgili hükümlere aslî, yapip etmelerle yani ibadet ve muamelâtla ilgili olanlarina fer'î esaslar denir." olmalıdır.

4.

Dinlerin sınıflandırılmasında, Hristiyanlık için aşağıdakilerden hangisi doğru bir sınıflandırma olur?

Doğru Cevap: "E" Muharref
Soru Açıklaması

Kur’an’da “Allah katında din İslam’dır” (Âl-i İmrân 3/19), “hak din” (et-Tevbe 9/33) ve “dosdoğru din” (er-Rûm 30/30) nitelemelerinin yer alması, hak din olarak sadece İslam’ın gösterilmesini gerekli kılmıştır. İnanç sistemlerinden ilahi vahye dayanmayanlara batıl din demişlerdir. İlâhi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şeklini koruyamamış Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi dinlere de muharref din adını vermişlerdir. Klasik dinler tarihi kitapları ise hak dinlere milel, batıl dinlere de nihal adını vermişlerdir. Dinler tek tanrılı ve çok tanrılı olmak üzere de sınıflandırılmış ve ilkel dinler, milli dinler ve dünya dinleri adlandırmaları yapılmıştır. Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş inkarcı akımların öncülerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Aristo
Soru Açıklaması

Materyalizmin kökü milattan önceki dönemlere kadar uzanır. Madde üzerinde ilk tartışmayı başlatanlar antik çağ Yunan düşünürlerinden Demokrit ve Epikür’dür.

6.

I. Eşariyye - Nasları öne çıkarmakla birlikte Kur’an ve sahih hadislerle aklî ve bilimsel bilgileri uzlaştırmayı ana ilke olarak benimser.

II. Selefîler - İnsanların sorumlu tutuldukları fiiller dâhil olmak üzere bütün varlık ve olaylar Allah’ın ilim, irade ve yaratma sıfatlarının kapsamı içindedir.

III. Cebriyye - insanların tercihlerine, tutum ve davranışlarına bağlı olarak Allah dilerse Levh-i Mahfûz’a yazdıklarını değiştirebilir.

IV. Şia - Allah’ın ilmi, iradesi ve yaratması bütün varlık ve olayları kuşattığından insanın irade özgürlüğü ve eylem yapma gücü yoktur.

Yukarıda verilen mezhepler ve özelliklerine ilişkin eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Eşariyye'ye göre nasları öne çıkarmakla birlikte Kur’an ve sahih hadislerle aklî ve bilimsel bilgileri uzlaştırmayı ana ilke olarak benimser. Selefîlere göre insanların sorumlu tutuldukları fiiller dâhil olmak üzere bütün varlık ve olaylar Allah’ın ilim, irade ve yaratma sıfatlarının kapsamı içindedir. Şia'ya göre insanların tercihlerine, tutum ve davranışlarına bağlı olarak Allah dilerse Levh-i Mahfûz’a yazdıklarını değiştirebilir. Cebriyye'ye göre ise Allah’ın ilmi, iradesi ve yaratması bütün varlık ve olayları kuşattığından insanın irade özgürlüğü ve eylem yapma gücü yoktur.

7.

Peygamberlerle ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Kendisine kulluk edilmesi gereken kişilerdir.
Soru Açıklaması

Kendilerine hiç bir şekilde kullukta bulunulmasını istemeyen peygamberler, Allah’ın izniyle O’nun dinini insanlara tebliğ etmek, onları hidayete ulaştırmak, karanlıktan aydınlığa çıkarmak, aralarında adaletle hükmetmek, anlaşmazlığa düştükleri konuları halletmek, onları ıslah etmek ve ahirette mutluluklarını sağlamak gibi görevleri üstlenmişlerdir. Kur’an mucize dışında peygamberlere manevî destek bahşedildiğini de belirtmektedir. Peygamberler kendileri de insan oldukları için Allah katında diğer insanlar gibi kulluktan sorumlu idiler. Doğru cevap C’dir.

8.
İslam’da inanışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İnsan inanmak ya da inanmamak eylemlerinden birini seçemez.
Soru Açıklaması

İnsan inanmak ya da inanmamak eylemlerinden birini seçebilir. Allah insanın özgür irade ve seçimine göre fiili yaratır. Böyle olunca inanç veya inançsızlığın meydana gelmesinde irade ve yaratma olmak üzere iki yön vardır. Her ikisi seçme ve irade etme yönüyle insana, yaratılma yönüyle Allah’a bağlıdır. İman ve küfrü tercih konusunda zorlama söz konusu değildir. Allah küfrü seçene küfür, imanı seçene de imanı verir. Doğru cevap E'dir.

9.

1 - Amellerinin ölçülmesi

2 - Mevkif veya arasat adi verilen bir yere sevk ediliş 

3 - Ölüm ve kabir alemi

4 - Sırattan geçiş

5 - Kıyametin kopması

Yukarıda yer alan safhaların gerçekleşme zamanlarına göre doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 3-5-2-1-4
Soru Açıklaması

Doğru sıralama B şıkkındaki gibi olmalıdır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispatlamaya yönelik delillerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Gaye
Soru Açıklaması

Allah’ın varlığını ispatlamaya yönelik deliller hudus, imkan, gaye ve nizamdır. Mevhibe ispata yönelik bir delil değildir anlamı ise Allah’ın kullarına ve tüm yaratıklarına karşılıksız olarak verdiği her şeydir.

11.

Kur’an-ı Kerim’de “Nitekim kendi içinizden, size âyetlerimizi okuyan, sizi mânevî kirlerden arındıran, kitap ve hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir Resûl gönderdik” (el-Bakara 2/151) ayeti ile vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Peygamberlerin insanları hidayete ulaştırmak için gönderildiği
Soru Açıklaması

 Peygamberlerin Allah’ın dinini tebliğ etmek suretiyle insanların hidayetine vesile olmaları “Nitekim kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi manevi kirlerden arındıran, kitap ve hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir Resûl gönderdik” (el-Bakara 2/151) mealindeki ayetle dile getirilmiştir. Doğru cevap A’dır.

12.

Aşağıdakilerden hangisinde vahyin tanımı doğru yapılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygambere çeşitli yollarla bildirmesidir.
Soru Açıklaması

A seçeneğinde yapılan tanım gaybdır. C seçeneğinde Peygamberlerin sıfat veya tanımlarında biri olan Nebî’nin açıklaması yapılmıştır. D seçeneğinde Resûl’un tanımı yapılmıştır. E seçeneğinde ise Hadî’nin tanımı yapılmıştır. B seçeneğinde yapılan tanım ise vahyin doğru tanımıdır.

13.

İlk hesaba çekilecek olan kimlerdir?

Doğru Cevap: "C" Peygamberler
Soru Açıklaması

Kur’an’da verilen bilgilere göre önce peygamberler hesaba çekilip ilâhî vahiyleri insanlara tebliğ edip etmedikleri sorulacaktır. Ardından da insanların bu vahiylere inanıp inanmadıkları sorulduktan sonra herkese, inancının yanı sıra bütün yapıp ettiklerini sayıp ortaya koyan ve dünyada yazıcı melekler tarafından oluşturulan kitap – ki buna amel defteri de denilir - verilip dünya hayatının değerlendirmesi yapılacaktır. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi bir müslümanı küfre nispet etme anlamını taşımaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tekfir
Soru Açıklaması

Bir müslümanı küfre nispet etme manasına gelen "tekfîr" tarihte bazen yanlış yönlere çekilmiş, bir kısım toplulukların elinde hasımlara karşı kullanılmıştır.  Hz. Peygamber ve İslam bilginleri insanlar hakkında gelişi güzel inançsızlık suçlaması yapılmamasını tavsiye etmelerine rağmen, Müslümanların bir diğer Müslüman kardeşini küfre nispet etme gafletini göstermelerini önleyememiştir. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

15.

Cehennem bekçilerini temsil eden melek bir ayette _____, cennet meleği ise hadislerde _____ ismiyle geçer.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" Malik-Rıdvan
Soru Açıklaması

Cehennem bekçilerini temsil eden melek bir âyette Mâlik (ez-Zuhruf 43/77), cennet melegi ise hadislerde (Süyûtî, s. 67) Ridvân ismiyle geçer.

16.
Aşağıdakilerden hangisi dini davranış bakımından inanç esaslarını kabul eden insanları içine alan bir grup değildir?
Doğru Cevap: "D" Çağa uyum sağlayanlar
Soru Açıklaması

İnanç esaslarını kabul eden insanları dinî davranış bakımından dört gruba ayırmak mümkündür. Bunlar Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, Allah’ı görüyor gibi içtenlikle hareket edenler, günah işleyenler ve riyâkâr davrananlardır.

17.

“...O’nun katında her şey bir ölçü iledir” (Ra’d 13/8). “...Her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyen Allah yüceler yücesidir. (Furka^n 25/2)Yukarıdaki ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: "D" Evren gelişigüzel yaratılmıştır.
Soru Açıklaması

Ayetten hareketle ulaşılacak mana evrenin gelişigüzel yaratılması olamaz.

18.

İsra^iloğulları’nı Mısır’dan çıkarmak üzere Hz. Musa’nın Rab Yahova tarafından görevlendirilişi, onları Firavun’un zulmünden kurtararak Mısır’dan çıkarması, Hz. Mu^sa^’nın Si^na^ dağında Rab Yahova’dan On Emir’i alma- sından bahseden tevratın bölümü hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Huruc
Soru Açıklaması

Huruc (Çıkış) İsra^iloğulları’nı Mısır’dan çıkarmak üzere Hz. Musa’nın Rab Yahova tarafından görevlendirilişi, onları Firavun’un zulmünden kurtararak Mısır’dan çıkarması, Hz. Mu^sa^’nın Si^na^ dağında Rab Yahova’dan On Emir’i almasından bahseder

19.

İnanç konularında öncelikle aklî bilgilere başvuran ve Ku’an’ı bu bilgilerin ışığında yorumlayan İslâm bilginlerinin oluşturduğu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mu’tezile
Soru Açıklaması

Mu’tezile, inanç konularında öncelikle aklî bilgilere başvuran ve Ku’an’ı bu bilgilerin ışığında yorumlayan İslâm bilginlerinin oluşturduğu bir mezheptir. Mu’tezile’ye bağlı bilginler kader inancına dair metinleri aşırılığa varan bir akılcılıkla yorumlayıp özellikle Allah’ın irade ve yaratma sıfatları açısından faklı bir söylem geliştirmişlerdir

20.

Gündelik hayatlarında Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, gerçek anlamda inanan ve inançlarının gereğine göre iyi ve güzel davranışlarda bulunanlardır. Bu niteliğe sahip olan mü’minler .................. sahibi olup gündelik hayatlarında dinlerine ve dindarlıklarına zarar verebilecek olan kötü davranışlardan kendilerini korurlar.

paragraftaki boşluğa hangisi getirilmelidir.

Doğru Cevap: "D" Takva
Soru Açıklaması

Gündelik hayatlarında Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, gerçek anlamda inanan ve inançlarının gereğine göre iyi ve güzel davranışlarda bulunanlardır. Bu niteliğe sahip olan mü’minler takvâ sahibi olup gündelik hayatlarında dinlerine ve dindarlıklarına zarar verebilecek olan kötü davranışlardan kendilerini korurlar

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.