İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 11
1.

Dinî anlamda, Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmeye ne isim verilir?

Doğru Cevap: "D" Şirk
Soru Açıklaması

A seçeneğindeki nifak dıştan Müslüman görünmek, içten ise Allah’ı, Resulünü ve onun ilettiklerini yalanlamaktır. B seçeneğindeki irtidat, dini bir terim olarak İslam’a girdikten sonra tekrar İslam’dan çıkarak küfre geri dönmektir. C seçeneğindeki münafık, kalpteki samimiyetini bozup diliyle iman ettiğini söyleyen kimse demektir. E seçeneğindeki mürted, imandan sonra küfre dönen kimse demektir. Şirk ise sözlükte “ortaklık” manasına gelir. Dinî anlamda şirk, Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir. Bu da putlara, ağaçlara, hayvanlara, kabirlere, semavî cisimlere, tabiat kuvvetlerine, ruhanî varlıklara ve insanlara ulûhiyet vererek tapınmak şeklinde meydana gelir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmek anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Şirk
Soru Açıklaması

Dini anlamda şirk; Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir. Bu da putlara, ağaçlara, hayvanlara, kabirlere, semavî cisimlere, tabiat kuvvetlerine, ruhanî varlıklara ve insanlara ulûhiyet vererek tapınmak şeklinde meydana gelir. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

3.

Dinde Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen veya yasaklarına uymayan kişileregünahkâr veya ............... denir.

Paragrafta boş bırakılan yere ne getirilmelidir?

Doğru Cevap: "E" Fasık
Soru Açıklaması

Dinde Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen veya yasaklarına uymayan kişilere günahkâr veya fâsık denir

4.
İlk şeriat aşağıdaki peygamberlerden hangisine gelmiştir.
Doğru Cevap: "A" Hz. Nuh
Soru Açıklaması

“Allah Nuh’a buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştur” (eş-Şûrâ 42/13) şeklindeki âyet insanlığa gönderilen ilk şeriatın Hz. Nûh’a verildiğini ifade etmektedir.

5.

Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışa vurup içindeki gerçek inkârını gizlemesine ne denir ?

Doğru Cevap: "C" Nifak
Soru Açıklaması

Bilindiği gibi nifak, bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışavurup içindeki gerçek inkârını gizlemesidir.

6.

Ehl-i sünnete göre imanda olması gereken şartlar aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

Tasdik Taharri İkrar İcbar
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

İmanda tasdik ve ikrar yani dışavurum aranır, ayrıca bilgi, akıl, istidlal ve tefekkürün iman eylemindeki ağırlıklı payı göz ardı edilmemelidir.

7.

Allah’ı hoşnut etmek için değil, insanların beğenisini kazanmak için amel eden insanlar bu davranışlarıyla insanlar üzerinde manevi nüfuz, şan, şöhret ve dünyevi çıkar elde etmektir. İslam inancında bunun adı “.................”

Paragraftaki boşluğa ne getirilmelidir?

Doğru Cevap: "D" gizli şirk
Soru Açıklaması

bazı insanlar Allah’ı hoşnut etmek için değil, insanların beğenisini kazanmak amel ederler. Burada amaç insanlar üzerinde manevi nüfuz, şan, şöhret ve dünyevi çıkar elde etmektir. İslam inancında bunun adı “gizli şirktir”

8.
İnanç esaslarının en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Zamanla hiçbir değişiklik göstermemesi 
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kutsal kitap gönderilmemiştir?

Doğru Cevap: "A" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Suhufun dışında kalan kitaplardan Tevrat Hz. Musa'ya, Zebur Hz. Davud'a, İncil Hz. İsa'ya ve Kur’ân-ı Kerîm Hz. Muhammed'e indirilmiştir.

10.
Ahiret alemi konusunda inkarcıların hiçbir bilgisi yoktur, onlar sadece zanda bulunur. Onlara apaçık deliller içeren ayetlerimiz okunduğu zaman "doğru söylüyorsanız (ölmüş) atalarımızı getirin (diriltin)" demekten başka bir delilleri yoktur. (el-Casiye 45/24- 25/32; ed-Duhan 44/34). Yukarıdaki ayetten hangi sonuca varılabilir?
Doğru Cevap: "C" Ahiret inancı olmayanlar kesin kanıtlardan yoksundur.
Soru Açıklaması

Evrenin geleceğine ilişkin bilgilerden yoksun bulunan inkârcıların âhiret âleminin gerçekleşmeyeceğini iddia etmesi, uzak bir noktadan gaybı taşlamak ve bir kanıta dayanmadan tartışma yapmaktan öteye geçmez. Soruda verilen ayette  ve çeşitli başka âyetlerde de gayb bilgisi noktasına değinilerek âhiret âlemine ilişkin inkârcı iddiaların hiçbir kesin bilgiye dayanmadığı ve kesin kanıtlardan yoksun bulunduğu ifade edilir. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi vakte bağlı ibadetlerden değildir?

Doğru Cevap: "A" Keffaret
Soru Açıklaması

Ramazan orucu, fıtır sadakası, hac ve beş vakit namaz vakte bağlı ibadetlerdendir.Keffâretler, vakti belirlenmemiş adaklar, kazâ namazı ve orucu vakitten bağımsız ibadetlerdendir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi âhiret yerine kullanılan farklı bir tabirdir?

Doğru Cevap: "E" El-Ba’sü’l-âhir
Soru Açıklaması

A, B, C ve D seçeneklerinde verilen terimler peygamberleri ifade etmek için kullanılan terimlerdir. E seçeneğinde verilen tabir ise âhiret yerine kullanılan farklı bir tabirdir. El-Ba’sü’l-âhir, ölümden sonra diriliş anlamına gelmektedir.

13.
Ahiret inancı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ahiret aleminin varlığına inanan toplumlarda isteğe bağlı iyilik oranları düşüktür.
Soru Açıklaması

A, C, D ve E seçeneklerindeki ifadeler, ahiret inancı ile ilgili doğru bilgi içeren ifadelerdir. Ancak, E seçeneği ahiret inancı ile ilgili yanlış bilgi içermektedir. Bütün yapıp ettiklerinin hesabını âhiret âleminde yaratıcısının huzurunda vereceğini düşünen ve buna içtenlikle inanan insanlar kendilerini buna hazırlamak amacıyla güçleri oranında erdemli davranışlar yapmak gerektiğini anlamakla kalmaz, eyleme geçerek bizzat bunları gerçekleştirmeye yönelir ve büyük oranda da bunda başarılı olur. Âhiret âlemine inanan insanların olşturduğu toplumlarda isteğe bağlı iyilik oranlarının yüksek, suç işleme oranlarının ise düşük seviyelerde seyretmesi bunu kanıtlayıcı mahiyettedir. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ın bölümlerinden değildir ?

Doğru Cevap: "A" Takva
Soru Açıklaması

Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat beş bölümden meydana gelmektedir: 88 İslâm İnanç EsaslarıTekvin (Yaratılış): Evren’in ve ilk insanın yaratılışından, Hz. Âdem’ veHavva’nın işlediği ilk suçtan, onların yeryüzüne inişlerinden, Hz. Nuh, İbrahimve İsrâiloğulları’nın Mısır’a girişlerinden ve oradaki hayatlarından bahseder.Hurûc (Çıkış): İsrâiloğulları’nı Mısır’dan çıkarmak üzere Hz. Musa’nın RabYahova tarafından görevlendirilişi, onları Firavun’un zulmünden kurtararakMısır’dan çıkarması, Hz. Mûsâ’nın Sînâ dağında Rab Yahova’dan On Emir’i almasından bahseder.Levililer: İbadetler, dinî ayin ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler,kurbanlar ve evlilik gibi konulara ait hükümleri konu eder.A‘dât (Sayılar): İsrâiloğulları’nın çöldeki hayatları, Hz. Musa’nın vefatındansonra onların Sina dağından ayrılıp Kenan ülkesine girmeleri sürecini ele alır.Tesniye: Hz. Mûsânın ölümünden ve defnedilmesinden, On Emir ve diğerdinî hükümlerden bahseder.

15.

Aşağıdakilerden hangisi kader hakkında ana inanç mezheplerince yapılan farklı yorumlardan Kur’an ve Sünnet’le örtüşen olarak kabul edilebilir?

Doğru Cevap: "C" İnsanların sorumlu tutuldukları fiilleri doğrudan doğruya değil kendileri aracılığıyla dolaylı olarak yaratır.
Soru Açıklaması

Doğru cevap C şıkkı.

16.

Aşağıdakilerden hangisi inka^rın psikolojik nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Baskı grupları
Soru Açıklaması

Baskı grupları inkarın psikolojik nedenlerinden değil sosyolojik nedenlerinden sayılır

17.

Tevrat'ın hangi bölümü İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkarmak üzere Hz. Musa'nın Rab Yahova tarafından görevlendirilişi, onları Firavun'un zulmünden kurtararak Mısır'dan çıkarmasından bahseder?

Doğru Cevap: "B" Huruc
Soru Açıklaması

Tevrat'ın Huruc bölümü İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkarmak üzere Hz. Musa'nın Rab Yahova tarafından görevlendirilişi, onları Firavun'un zulmünden kurtararak Mısır'dan çıkarmasından bahseder.

18.

Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışavurup içindeki gerçek inkârını gizlerse kendisine verilecek ad nedir?

Doğru Cevap: "C" Munafık
Soru Açıklaması

bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışavurup içindeki gerçek inkârını gizleyen kişiye münafık denir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi cehennemin bölümleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Vürûd
Soru Açıklaması

Yapılan tasvirlere göre  hepsi de yakıcı ateş anlamıyla irtibatlı olan cehennemin, “cahîm”, “hâviye”, “hutâme”, “lezâ”, “saîr” ve “sakar” adlı daha şiddetli bölümleri ve aşağı tabakaları vardır. Vürûd, cehennemin yakınından geçmek anlamına gelebilecek bir ifadedir. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

20.

Allah inancı insanda doğuştan varolan bir özelliktir. Kur’ân-ı Kerîm’de yaratılış anında varolan bu duygu ... kavramı ile ifade edilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" Fıtrat
Soru Açıklaması

Allah inancı insanda doğuştan varolan bir özelliktir. Kur’ân-ı Kerîm’de yaratılış anında varolan bu duygu “fıtrat” kavramı ile ifade edilir (er-Rûm 30/84). Her insan bu yetenekle donatılmış bir vaziyette dünyaya gelmektedir. Bu durumda insanın inanması, yaratılışında varolan bu özelliğin ortaya çıkarılmasından ibarettir. Doğru yanıt C'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.