İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 12
1.
Ahirette inanç ve davranışların karşılıklarının verilmesi nasıl olacaktır?
Doğru Cevap: "C" Ölülerin dirilip sorguya gönderilmesiyle
Soru Açıklaması
Sahih hadislerde belitildiğine göre kabre konulan insan Münker ve Nekîr adlı melekler tarafından dine, Allah’a ve Hz.Peygamber’e dair inançları hakkında sorguya çekilir.
2.

Hadislerde belirtildiğine göre, kabirde insanları sorgulayacak olan melekler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Münker-Nekir
Soru Açıklaması

Sahih hadislerde belirtildiğine göre kabre konulan insan Münker ve Nekîr adlı melekler tarafından dine, Allah’a ve Hz.Peygamber’e dair inançları hakkında sorguya çekilir. Doğru cevap E'dir.

3.
Kur’an-ı Kerîm’de imanın nasıl olması gerektiğini “İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir” olarak ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" el-Hucurât 49/15
Soru Açıklaması

İslam dinini benimsemek iman esaslarını kabullenmeyle başlar, davranış tarzı olarak bireysel ve toplumsal hayatta tercihlerini göstermekle devam eder. Kur’ân-ı Kerîm’de imanın nasıl olması gerektiği üzerinde şu şekilde durulur: “İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir” (el-Hucurât 49/15).

4.

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın peygamberleri insanlardan seçmesinin sebeplerinden birisidir?

Doğru Cevap: "E" Allah’tan gelen emir ve nehiylerin ve bunların içerdiği hikmetlerin zihinlerde her hangi bir karışıklığa meydan vermeyecek şekilde ulaştırılması yönünden peygamberler beşerden seçilmiştir.
Soru Açıklaması

Bir çok sebebin yanında Allah’tan gelen emir ve nehiylerin ve bunların içerdiği hikmetlerin zihinlerde her hangi bir karışıklığa meydan vermeyecek şekilde ulaştırılması yönünden de peygamberler insandan seçilmiştir.

5.

Ölümden sonraki berzah aleminden bahseden ayetler Kuran-ı Kerim'in aşağıdaki surelerinden hangisinde geçmektedir?

Doğru Cevap: "D" Mu'minun
Soru Açıklaması

Kur’an’da ve hadislerde verilen bilgiler göre ölüm gözlemlendiği gibi sadece biyolojik canlılığın sona erdiği fiziksel ve tıbbî bir olay değildir. Aksine metafiziksel boyutu da bulunan ve insanın dünyadan “berzah” denilen yeni bir âleme (el-Mu’minûn 23/100), bir başka deyişle farklı bir varlık bilincine geçtiği ve duyularla algılanamayan bir hadisedir. Nitekim Kur’an’da buna açıkça temas edilerek şöyle denilir: “Ölüm onlardan (müşrikler) birine gelince şöyle der: ‘Rabbim beni dünyaya geri gönder ki terk ettiğim iyi işler yapayım’, Hayır, onun söylediği faydasız bir sözdür, diriltilecekleri güne kadar önlerinde berzah vardır” (el-Mu’minûn 23/99-100). Doğru cevap D'dir.

6.

Melekler insanoğlunun sürekli olarak yanında bulunan, onu koruyan kollayan, yaptıklarını kaydeden varlıklardır. Bu durum insanda ne tür bir duygu oluşturmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Kontrol duygusu 
Soru Açıklaması

Bu durumun farkında olan insan daha kontrollü yaşamayı isteyecektir. 

7.

Tevrat ve İncil'i bir araya toplayan büyük kitaba Hıristiyanlarca ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Kitab-ı Mukaddes
Soru Açıklaması

Kitab-ı Mukaddes; Tevrat ve İncilin Hıristiyanlarca cem edilmesine verilen isimdir

8.

Daha çok İslam filozofları tarafından kullanılmıştır. Varlıkları zorunlu (va^cib) ve zorunsuz (mümkün) varlıklar olmak üzere ikiye ayıran bu delile Aristo’da da rastlanmaktadır. bu delile göre nesnelerin varolmaları bir varlığın onları tercih ederek varetmesine bağlıdır. burada bahsedilen ispat delili hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İmkan delili
Soru Açıklaması

İmka^n delili, bir önceki delilin aksine daha çok İslam filo- zofları tarafından kullanılmıştır. Varlıkları zorunlu (va^cib) ve zorunsuz (müm- kün) varlıklar olmak üzere ikiye ayıran bu delile Aristo’da da rastlanmaktadır. A^limlere göre zorunlu varlık varlığı kendinden olan ve varolmak için bir baş- kasına muhtaç olmayan varlıktır. Bu özellik sadece Allah’ta mevcuttur. Mümkün varlık ise kendi kendisini varedici güce sahip olmayan ve varolmak için bir başkasına ihtiyaç duyan varlıktır. Bu nedenle varlık ve yokluğu birbirine eşit olan mümkün varlığın meydana gelmesi için, onun varlığını yokluğuna tercih edecek bir gücün olması zorunludur. C¸ünkü mümkün olan varlıklar, kendi ken- dilerinin varlık sebebi olamazlar. Ka^inatı oluşturan canlılar da mümkün statü- sündedir. Bu nedenle bu nesnelerin varolmaları bir varlığın onları tercih ederek varetmesine bağlıdır.

9.
Allah’ın hidayete eriştirdiği insanlar kimlerdir?
Doğru Cevap: "B" İman edip buyruklarına uyan insanlar
Soru Açıklaması
10.

Günahtan korunma anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Takva
Soru Açıklaması

Günahtan korunma anlamında takvâya sahip dindarlar özellikle Allah’a ortak koşmaya götürecek her türlü söz ve davranıştan uzak dururlar.

11.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa'nın mucizelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Karıncalarla konuşması
Soru Açıklaması

Hz. İsa’nın mucizeleri genelde tıbbî konularda cereyan etmiştir. Çamurdan yaptığı kuşa üflediğinde canlanması, körü ve alacalıyı iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, insanların evlerinde ne yeyip, ne biriktirdiklerini bilmesi, havârîlerine gökten sofra indirmesi Kur’an’da onun nübüvvetinin doğruluğuna delil teşkil eden mûcizeler olarak anlatılmıştır (Âl-i İmrân 3/49; el-Mâide 5/110-115). Doğru cevap B'dir.

12.
Genellikle din kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" İtaat, ceza, mükâfat, örf, adet, hüküm, tutulan yol ve usul
Soru Açıklaması

Temel anlam olarak dinin; itaat, ceza, mükâfat, örf, adet, hüküm, tutulan yol ve usul kelimeleriyle karşılandığı ifade edilir.

13.

Kuran-ı Kerim hangi dönemde çoğaltılmıştır? 

Doğru Cevap: "C" Hz. Osman
Soru Açıklaması

Üçüncü halife Hz. Osman hicrî 25 yılında Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Saîd b. el-Âs ve Abdurrahman b. Hâris’ten oluşan bir heyete daha önce biraraya getirilmiş olan Kur’an’ı istinsah ettirmeye başlamıştır. Bazı kıraat farklılıklarının ihtilaflara sebep olmaması için yapılan bu çalışma sonucunda çoğaltılan mushaflar İslâm coğrafyasının dört veya yedi büyük merkezine gönderilmiştir.

14.

Ahmed bin Hanbel öncülüğünde oluşan ............ nasların akli ve bilimsel bilgilerin ışığında yorumlanmasını genellikle kabul etmez.

paragraftaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "A" selefiye
Soru Açıklaması

boşluğa selefiye getirilmelidir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi Allah Tealanın nübüvvet sıfatının tecellilerinden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Konuşan ve dileyen bir varlık oluşu
Soru Açıklaması

Allah kelam ve irade sahibidir. O’nun yaratıcı oluşu nasıl evreni meydana getirmiş ve bu sıfatının bir tecellisi olmuş ise konuşan ve dileyen bir varlık oluşunun da tecelli etmesi gerekmektedir. İşte Nübüvvet O’nun bu sıfatının tecellisisdir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi "ülü’l-‘azm" olarak isimlendirilen peygamberlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Hz. Âdem
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed üzerinde özellikle çok durulmuş, bunlara verilen talimatın önemli, ümmetlerinin de fazla olduğuna dikkat çekilmiş, aldıkları ağır görev ve sorumluluk karşısında yılmadan azim ve sebat göstermeleri sebebiyle “ülü’l-’azm” peygamberler şeklinde isimlendirildikleri ifade edilmiştir.

17.

Kur’ân-ı Kerîm'e göre Zebur hangi peygambere verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Hz. Davud
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm'de “Davud’a da Zebur’u verdik” (el-İsrâ 17/55) buyrulmaktadır.

18.

1 - Allah'a kulluk etmek için yaratılmıştır.

2 - İnsanlara nispetle daha üstün bir güce sahiptirler.

3 - İnsanların bilmediği bazı hususları bilirler.

4 - Evlenip çoğalırlar, doğar, ölür, yer ve içerler.

5 - Geleceği bilmezler.

Yukarıdakilerden hangileri cinler için doğrudur?

Doğru Cevap: "C" 1,2,3,4,5
Soru Açıklaması

Maddelerden hepsi cinler için doğrudur.

19.

Dinî anlamda ..........., Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir. Bu da putlara, ağaçlara, hayvanlara, kabirlere, semavî cisimlere, tabiat kuvvetlerine, ruhanî varlıklara ve insanlara ulûhiyet vererek tapınmak şeklinde meydana gelir.

Paragraftaki boşluğa gelmesi gereken kelime hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şirk
Soru Açıklaması

Dinî anlamda şirk, Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir. Bu da putlara, ağaçlara, hayvanlara, kabirlere, semavî cisimlere, tabiat kuvvetlerine, ruhanî varlıklara ve insanlara ulûhiyet vererek tapınmak şeklinde meydana gelir.

20.

Aşağıdakilerden hangi peygambere ilk şeriat gelmiştir?

Doğru Cevap: "A" Hz. Nuh
Soru Açıklaması

“Allah Nuh’a buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştur” (eş-Şûrâ 42/13) şeklindeki âyet insanlığa gönderilen ilk şeriatın Nûh’a verildiğini ifade etmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.