İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 13
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın inanç sisteminin temelini oluşturur?

Doğru Cevap: "D" Allah'ın varlığına ve birliğine inanma
Soru Açıklaması

İslâm’ın her şeyden önce tevhid dini olması sebebiyle en önemli yönü, evrende Allah’tan başka hiçbir varlığı mabut olarak kabul etmemektir. bu imani esas İslam'ın inanç sistemini oluşturur.

2.

I. Sorumluluk bilinci taşıyanlar - İhsan

II. İçtenlikle hareket edenler - Takva

III. Günah işleyenler - Fâsık

IV. Riyakar davrananlar -Mürai

Yukarıda inanç esaslarını kabul eden insanların dinî davranışları ve sahip oldukları özelliklere ilişkin eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "B" III ve  IV
Soru Açıklaması

Sorumluluk bilinci taşıyanlar takva sahibi, içtenlikle hareket edenler ihsan sahibi, günah işleyenler fâsık ve riyakar davrananlar ise riyakar ya da mürai olarak adlandırılır.

3.

Peygamberliğin gerekliliği bir kaç açıdan ele alınmaktadır. aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri söz konusu gerekçelerdendir?

İnsan Fıtratı/Yaratılışı  İnsanın Hidayeti olan ihtiyacı İnsanlar Arasındaki İhtilafları giderme ihtiyacı
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Peygamberlik müessesinin üç önemli gerekçesi vardır. bunlar da soru formunda verilenlerdir.

4.

İslam dininin iman esaslarından ilki nedir?

Doğru Cevap: "A" Allah'a iman
Soru Açıklaması

İslam dininin iman esaslarından ilki Allah’a imandır. Allah’ın varlığına iman bu dinin inanç sisteminin özünü oluşturur. Bütün dini tasavvurları ve varlıklar arasındaki ilişkileri şekillendiren bu inanç ortaya konmadan diğer iman esaslarını benimsemek mümkün değildir. Nitekim bir hadiste “İman nedir?” sorusuna ilk olarak “Allah’a iman etmektir” cevabı verilmiştir. (Buhâri “İman”, 37) İslam dinine girmek de Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmekle gerçekleşir. Doğru yanıt A'dır. 

5.
Cinler, hangi peygamberin emrine girerek O'nun ordusunda hizmette bulunmuş, mabet, heykel, büyük çanak ve kazan gibi bazı nesnelerin yapımında insanlarla birlikte çalışmışlardır?  
Doğru Cevap: "E" Hz. Süleyman
Soru Açıklaması

Bazı cinler, Hz. Süleyman’ın emrine girerek ordusunda hizmet görmüş, mabet, heykel, büyük çanak ve kazan gibi bazı nesnelerin yapımında insanlarla birlikte çalışmışlardır. Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

6.

Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılması anlamına gelen kıyametin kopmasının ardından Allah tarafından ölenlerin tekrar diriltmesiyle başlayacak olan ebedî âlem olarak tanımlanan yer neresidir?

Doğru Cevap: "D" Ahiret
Soru Açıklaması

Ahiret âlemi inancı, ölüm ve kabir âlemi, kıyamet alametleri, kıyametin kopması, evrenin yeniden yaratılması, ölülerin diriltilmesi (ba’s ba’de’lmevt) ve toplanma yerine sevk edilmesi (haşir), insanların hesaba çekilmesi (ba‘s), yapılan eylemlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi (vezin) , sırattan geçilmesi, cennet ve cehenneme giriş safhalarından oluşur.

7.

Kur’an’da inancın duyularla idrak edilemeyen mutlak varlığa kayıtsız şartsız bağlılığı esas alan yönü nasıl belirtilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Tahkiki iman
Soru Açıklaması

Gayba iman Kur’an’da inancın duyularla idrak edilemeyen mutlak varlığa kayıtsız şartsız bağlılığı esas alma olarak tanımlanmıştır.

8.

Son peygamber Muhammed aleyhisselâmın en büyük mucizesi aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "C" Kur'an-ı Kerim
Soru Açıklaması

Son peygamber Muhammed aleyhisselâmın en büyük mucizesi ise Kur’ân-ıKerîm olmuştur. Kur’an’ın çeşitli âyetlerinde benzerini getirmek yönünde insanlara meydan okumalar tekrarlanmış, Allah Teâlâ’dan başka her hangi bir kimseninde Kur’an’a denk olan bir metin getirmesinin mümkün olmadığı kesin bir şekildeifade edilmiştir (Yûnus 10/38; el-Bakara 2/23-24)

9.

Gizli şirk ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" İyi davranışı insanların beğenisini kazanmak için yapmak
Soru Açıklaması

Riyakâr veya mürai gibi kötü karaktere sahip olan kimseler herhangi bir iyi davranışı Allah’ı hoşnut etmek için değil, insanların beğenisini kazanmak için yaparlar. Amaç insanlar üzerinde manevi nüfuz, şan, şöhret ve dünyevi çıkar elde etmektir. İslam inancında bunun adı “gizli şirktir ” (Tirmizi, “Hudud” 24).

10.

I. Vecel

II. Tevekkül

III. Namaz

IV. Zekât

“Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır” (el-Enfâl 8/2-4) ayetinde bahsi geçen yukarıdaki ayetlerden hangisi ya da hangileri kalbin amelleri arasında yer alır? 

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

“Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır” (el-Enfâl 8/2-4) ayetinde korku anlamına gelen “vecel” ile güvenmek/dayanmak anlamına gelen “tevekkül” kavramları işlevsel anlamda kalbin amellerinden; namaz ve zekât ise organların amellerindendir.

11.

Aşağıdakilerden hangi İslam filozofu hudûs delilini zayıf bir delil olduğu savunmuştur?

Doğru Cevap: "C" İbn Sina
Soru Açıklaması

Hudûs delili, İbn Rüşd ve İbn Sina gibi İslam filozofları tarafından eleştiriler yöneltilmiş zayıf bir delil olduğu belirtilmiştir.

12.

Kur’an’da “Adn”, “Firdevs”, “Na‘îm” ve “Me’vâ” gibi değişik bölümleri bulunduğu bildirilen yer aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

Doğru Cevap: "C" Cennet
Soru Açıklaması

Kur’an’da “Adn”, “Firdevs”, “Na‘îm” ve “Me’vâ” gibi değişik bölümleri bulunduğu bildirilen cennetle ilgili tasvirlerden anlaşıldığına göre orada maddî mekânve tesislerden ibaret olan üst üste kurulmuş konaklar ve güzel meskenler, pahabiçilemez kıymette ev eşyaları ve hizmetçiler, pınarlar, nehirler, süt ve bal ırmakları, içkiler, tertemiz eşler, hoş kokular, ürünleri kolayca toplanabilen çeşitli meyve ağaçları, nefis yiyecekler, değerli elbiseler, altın takılar ve süsler, insan gönlünün ve gözlerinin arzu ettiği her şey, kısaca her türlü lüks ve konfor, kesintiyeuğramayan huzur ve barış, Allah’ı görme ve onunla konuşma bahtiyarlığı, bir deölümsüzlük vardır.

13.
Tevrat'ta ibadetler, dinî ayin ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler, kurbanlar ve evlilik gibi konulara ait hükümlerin konu edildiği bölüme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Levililer
Soru Açıklaması

Tevrat'ta "Levililer" adlı bölümde ibadetler, dini ayin ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler, kurbanlar ve evlilik gibi konulara ait hükümlere yer verilmektedir. Doğru cevap C'dir.

14.

Allah nübüvvetle görevlendirdiği peygamberlerin doğruluklarını kanıtlamak amacıyla tabiat kanunlarını aşan bazı olaylarla onları desteklemiştir. İslâm itikadında bu tür harikulâde hal veya olaylara ne denir?

Doğru Cevap: "C" Mûcize
Soru Açıklaması

Allah nübüvvetle görevlendirdiği peygamberlerin doğruluklarını kanıtlamak amacıyla tabiat kanunlarını aşan bazı olaylarla onları desteklemiştir (el-Bakara 2/60, 87, 253; el-Hadîd 57/25). İslâm itikadında bu tür harikulâde hal veya olaylara mûcize denir. Mucizeler hiç bir zaman insanların güç yetirebileceği olaylar değildir.

15.

Kıyamet kopmadan önce gökte oluşacak ve insanları kaplayacak olan ve Kuran-ı Kerim'de bir sureye de adını veren şey nedir?

Doğru Cevap: "D" Duman
Soru Açıklaması

Kur’anda ve hadislerde kıyâmetin kopmasından önce alâmetlerinin gerçekleşeceği açıklanmış (Muhammed 47/18; Buhârî, “Îmân” 37), ancak bunların nelerden ibaret olduğuna dair ayrıntılı bilgiler verilmemiş, sadece kıyâmetin kopmaya başlamasından önce gökten aşağıya doğru inip insanları bürüyecek olan azap verici bir dumandan ve bunu gidermesi için Allah’a dua edileceğinden bahsedilmiştir (ed-Duhân 44/10-12). Doğru cevap D'dir.

16.
Aşağıdakilerden hangisinde "haşir" kelimesinin tanımı doğru yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Âhirette diriltilen insanların hesap için “mahşer” denilen meydanda toplanmalarıdır.
Soru Açıklaması

B seçeneğinde arasât, mevkıf ve mahşerin tanımı yapılmıştır. C seçeneğinde hisâbın tanımı yapılmıştır. D seçeneğinde yevmu’l-hisâbın ve E seçeneğinde de yevmu’lfaslın tanımı yapılmıştır. A seçeneğinde ise haşirin tanımı yapılmıştır. Bunun yanı sıra Arapça “haşr” kelimesi sözlükte bir topluluğu zor kullanarak bulunduğu yerden çıkarıp bir mekânda toplamak anlamına gelir. Haşir dirilişten sonraki merhaleyi teşkil eder.

17.
İslâm’ın ölümden sonraki diriliş inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Ölümden sonra diriliş, kıyametin kopmasından sonra insanların bedenlerinin diriltilip, ruhlarıyla birleştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bir müslümanı küfre nispet etme anlamını taşımaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tekfir
Soru Açıklaması
Bir müslümanı küfre nispet etme manasına gelen tekfîr tarihte bazen yanlış yönlere çekilmiş, bir kısım toplulukların elinde hasımlara karşı kullanılmıştır.
19.

Aşağıdakilerden hangileri Kur'an'da geçen cehennem isimlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Main
Soru Açıklaması

Kur’an’da cehennem ka^firlerin, münafıkların, zalimlerin, fa^sıkların ve mücrimlerin, kısaca ila^hi^ buyruklara inanmayan veya itaat etmeyen insanların cezalandırılacağı bir yurt olarak tanıtılır. Yapılan tasvirlere göre hepsi de yakıcı ateş anlamıyla irtibatlı olan cehennem, “cahi^m”, “ha^viye”, “huta^me”, “leza^”, “sai^r” ve “sakar” adlı daha şid- detli bölümleri ve aşağı tabakaları vardır. Cehennem azabı en hafif olan ve en üst- te bulunan tabakayı teşkil eder ve günahka^r Müslümanların ceza göreceği yerdir. Cahi^m ise alevi ve ısı derecesi yüksek olan en derin ateş tabakasıdır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberi ifade eden terimlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Nazır
Soru Açıklaması

Nazır, peygamberi ifade eden terimlerden birisi değildir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.