İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 14
1.

“Sizi sürekli gözetleyen ve Allah katında çok değerli olan yazıcılar vardır; yaptığınız her şeyi onlar bilir.’’ Ayetinde bahsedilen melek grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kiramen Katibin
Soru Açıklaması

Kiramen Katibin, melekler insanları koruyan ve onların iyi ve kötü fiillerini kaydeden meleklerdir. Rıdvan cennette çalışmakla görevli, hazin cennet ve cehennemin bekçileri, Cebrail Allah’ın vahiylerini peygamberlere ulaştırır, Azrail Allah’ın ruhunu almasını istediği insanların ruhunu alır.

2.
Günahların en büyüğü hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Allah’a şirk koşmak
Soru Açıklaması

Allah’a şirk koşmak, günahların en büyüğüdür. Şirk ile küfrün Allah tarafından bağışlanamayacağı, bunun dışında kalan günahlardan dilediğini Allah’ın bağışlayacağı, şirkin en büyük zulüm olduğu belirtilmiştir (bk. enNisa 4/48; Lokman 31/13). Doğru cevap C'dir.

3.
Peygamberlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Onlar hiçbir zaman içtihadî hatalara düşmemiş ve daha sonra Allah tarafından daha iyiye doğru yöneltilmemişlerdir. 
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın melekleri yaratmasının gayelerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Fizik âlem ile ulûhiyet makamı arasında bir köprü vazifesi görmektedirler.
Soru Açıklaması

A, C ve D seçeneğinde verilen hususlar sadece yüce Allah’ın takdirindedir ve meleklerin böyle görevleri ve yaratılış amaçları yoktur. E seçeneğindeki görev ise peygamberlere aittir, melekler Allah’tan aldıkları emirleri ve yasakları peygamberlere iletirler. B seçeneğinde verilen, meleklerin Fizik âlem ile ulûhiyet makamı arasında bir köprü vazifesi görmeleri ise Kur’an’da belirtilen çerçevede Allah’a teslimiyetin sembolü olan meleklerin görevlerinden ve Allah’ın melekleri yaratma gayelerinden ve hikmetlerinden biridir.

5.
"İnanç ve davranışların değerlendirilmesi ise kurulacak adalet terazileriyle gerçekleştirilecektir" ifadesiyle anlatılan dini terminoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vezin
Soru Açıklaması

İnanç ve davranışların değerlendirilmesi ise kurulacak adalet terazileriyle gerçekleştirilecektir. Buna dînî terminolojide “vezin” adı verilir. Yapılacak değerlendirmede hiç kimse haksızlığa maruz kalmayacak, hardal tanesi kadar küçük bile olsa her şey ortaya konulacaktır. Yapılan ölçmede iyiliği ağır basan müslümanlar kurtuluşa erenlerden olup cennete götürülecek, iyilikleri hafif gelip kötülükleri iyiliklerinden fazla olanlar ise hüsrana uğrayacak ve cehenneme atılacaktır.

6.

Nübüvvetin Allah açısından imkanı hangi sıfatlara dayanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Kelam ve İrade
Soru Açıklaması

Allah Taa^la^ konuşan ve dileyen (kela^m ve irade sahibi) yüce bir varlıktır. O’nun yaratıcı oluşu nasıl ka^inatı meydana getirmiş ve bu sıfatının bir tecellisi/tezahürü olmuş ise konuşan ve dileyen bir varlık oluşunun da açığa çıkması gerekir. İşte nübüvvet O’nun bu sıfatlarının yansıma ve tecellisidir. Nübüvvetin imka^nsız ol- duğu ileri sürülürse Allah’ın konuşma sıfatının tecelli ettiğini söylemek imka^nsız ha^le gelir. İrade sıfatı da nübüvvetin imka^nını ortaya koyar. Allah’ın yaratıklarına ilişkin iradesini de onlara nübüvvet aracılığıyla iletmesi mümkündür.

7.

İslam dini ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" İlk Peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin genel adı İslâm’dır
Soru Açıklaması

İlk Peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin genel adı İslâm’dır.

8.

Kur’an-ı Kerîm’de “inanç ve iyi davranış” ilişkisi hangi metaforla tasvir edilmiştir ?

Doğru Cevap: "A" Ağaç metaforu
Soru Açıklaması

Nitekim Kur’an-ı Kerîm’de “inanç ve iyi davranış” ilişkisi “ağaç metaforu”yla çok güzel tasvir edilir: “Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir” (İbrahim 14/24-25).

Bu âyette “güzel söz”, sembolik anlamda güzel ağaca benzetilmiştir. Ağacın diri kalması için nasıl ki bakıma ve sulanmaya ihtiyacıvarsa, kalbdeki imanın da iyi ve güzel davranışlarla geliştirilmeye ve parlatılmaya ihtiyacı vardır

9.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden sayılmaz?

Doğru Cevap: "D" Gayb'dan gelmeleri
Soru Açıklaması

Peygamberler beşerdir.

10.

1 - Haşir

2 - Hesaba Çekilme

3 - Kıyametin Kopması

4 - Sırat’tan Geçme

5 - Ölülerin Diriltilmesi

Yukarıda yer alana olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 3-5-1-2-4
Soru Açıklaması

Doğru sıralama aşağıdaki gibi olmalı.

3 - Kıyametin Kopması

5 - Ölülerin Diriltilmesi

1- Haşir

2 - Hesaba Çekilme

4- Sırat’tan Geçme

11.

Tekfir ne demektir?

Doğru Cevap: "C" Bir müslümanı küfre nispet etme
Soru Açıklaması

Tekfîr bir müslümanı küfre nispet etme manasına gelmektedir.

12.

İnsanların duyularına hitap eden mucizelerdir. Allah’ın izni, iradesi ve gücüne bağlı olarak gerçekleşen bu mucizeler tabiat kanunlarını değiştiren ila^hi^ fiillerdir. Bu itibarla yalnız peygamberlerin veya onlara teklifte bulunan insanların isteğiyle gerçekleşmezler. Kur’an’da haber verildiğine göre inanmak arzusunda olanların imanını, inanmak istemeyenlerin de inka^rını kuvvetlendiren bu tür mu- cizeler pek çok defa vuku bulmuştur. 

burada kastedilen mucize çeşidi hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Akli mucizeler
Soru Açıklaması

İnsanların duyularına hitap eden mucizelerdir. Allah’ın izni, iradesi ve gücüne bağlı olarak gerçekleşen hissi^ mucizeler tabiat kanunlarını değiştiren ila^hi^ fiillerdir. Bu itibarla yalnız peygamberlerin veya onlara teklifte bulunan insanların isteğiyle gerçekleşmezler. Kur’an’da haber verildiğine göre inanmak arzusunda olanların imanını, inanmak istemeyenlerin de inka^rını kuvvetlendiren bu tür mu- cizeler pek çok defa vuku bulmuştur.

13.

................ şuursuzca dini uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmektir.

boşluğa gelmesi gereken kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ameli irtidat
Soru Açıklaması

Ameli irtidat; şuursuzca dini uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmektir.

14.

İslam itikadında, Allah’ın nübüvvetle görevlendirdiği peygamberlerin doğruluklarını kanıtlamak amacıyla ortaya koyduğu, tabiat kanunlarını aşan harikulade hal veya olaylara ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Mucize
Soru Açıklaması

 Allah nübüvvetle görevlendirdiği peygamberlerin doğruluklarını kanıtlama amacıyla tabiat kanunlarını aşan bazı olaylarla onları desteklemiştir (el Bakara 2/60, 87, 253; el-Hadîd 57/25). İslâm itikadında bu tür harikulâde hal veya olaylara mûcize denir. Doğru cevap B’dir.

15.

Allah Taa^la^ insanı yeryüzünde “halife”si kılmakla (el-Bakara 2/30) diğer yaratıklar arasında farklı bir konuma yerleştirmiştir. Kur’an’da insanın evrende başıboş, kendi haline terk edilmediği (el-Kıya^me 75/36), “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (ez-Za^riya^t 51/56) a^yetiyle de ona kulluk görevinin yüklendiği belirtir. Söz konusu Kur'an ayetleri Peygamberliğin hangi gerekçe veya gerekçelerle ilgilidir?

İnsan Fıtratı/Yaratılışı Açısından İnsanın Hidayeti Açısından İnsanlar Arasındaki İhtilaflar
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması

soru formunda geçen ayetler Peygamberlik müessesesine olan ihtiyacın insanın fıtratı icabı olması gerekçesiyle ilgilidir.

16.
Peygamberlerin doğruluklarını kanıtlamak amacıyla gerçekleşen ve tabiat kanunlarını aşan olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mucize
Soru Açıklaması
Allah nübüvvetle görevlendirdiği peygamberlerin doğruluklarını kanıtlamak amacıyla tabiat kanunlarını aşan bazı olaylarla (Mucizeler) onları desteklemiştir.
17.
İslam âlimlerine göre dinlerin sınıflandırılması genelde nasıl yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hak ve batıl dinler
Soru Açıklaması

Kur’an da “Allah katında din İslam’dır, “hak din” ve “dosdoğru din” nitelemelerinin yer alması, hak din olarak sadece İslam’ın gösterilmesini gerekli kılmıştır. Bunun dışında kalan dinlere batıl dinler denilmektedir. İslam âlimleri bu nedenle dinleri hak ve batıl olacak şekilde sınıflandırmışlardır.

18.

Meleklerin görünmesi hakkında aşağıdakilerde hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Mübarek gecelerde yeryüzüne inerler.
Soru Açıklaması

Doğru cevap C şıkkıdır. Meleklerin mübarek gecelerde yeryüzüne inerek inananla­rın oluşturduğu manevî barış ortamını paylaşmaları (el-Kadr 97/4-5) veya Kur’an dinlemeye gelmeleri mümkündür. (Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 15).

19.

Aşağıdaki mezheplerden hangisi, inanılması gereken konuları sadece bilmek iman etmek için yeterlidir görüşünü benimsemektedir?

Doğru Cevap: "D" Cehmiyye
Soru Açıklaması

İslam âlimleri bilginin, insan hayatındaki lüzumunu önemsemişlerdir. Bilgisiz insanla bilgili olanın arasındaki uçurumu en iyi anlatan onlardır. Ancak burada söz konusu olan husus, inanılması gereken konuları sadece bilmek iman etmek için yeterli midir, sorusudur. Bu soruyu evet diye cevaplayan Cehmiyye ve Neccâriyye mezhepleridir. Onlara göre kişinin iman esaslarını sadece bilmesi mümin olması için yeterlidir. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

20.
Aşağıda verilenlerden hangisi inanç esaslarını kabul eden, dinî davranış bakımından “Sorumluluk Bilinci Taşıyanlar” grubuna giren insanların davranış veya özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Özellikle Allah’a ortak koşmaya götürecek her türlü söz ve davranıştan uzak dururlar.
Soru Açıklaması
A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler, inanç esaslarını kabul eden, dinî davranış bakımından “Günah İşleyen” ve “Riyakâr Davranan” grubuna giren insanların davranışlar ve özelliklerirdir. D seçeneğinde verilen ise “Sorumluluk Bilinci Taşıyanlar” grubuna giren insanların davranış veya özelliklerinden biridir. Sorumluluk bilinci taşıyanlar, gündelik hayatlarında Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, gerçek anlamda inanan ve inançlarının gereğine göre iyi ve güzel davranışlarda bulunanlardır. Bu niteliğe sahip olan mü’minler takvâ sahibi olup gündelik hayatlarında dinlerine ve dindarlıklarına zarar verebilecek olan kötü davranışlardan kendilerini korudukları gibi daima uyanık bir tavır içinde olurlar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.