İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 15
1.

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da geçen Cennet isimlerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Mâiyn
Soru Açıklaması

Kur’an’da “Adn”, “Firdevs”, “Na‘i^m” ve “Me’va^” gibi değişik bölümleri bulunduğu bildirilmiştir. Maiyn diye bir isim ise cennet ismi değildir.

2.

Aşağıdakilerden hangileri cehennem bölümlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Firdevs
Soru Açıklaması

Kur’an’a göre Firdevs cennetin bölümlerinden birisidir.

3.

İhsan sahibi ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Allah’ı görüyormuş gibi davanmak.
Soru Açıklaması

İhsan mertebesi İslâm’ın kemalindendir. Cibril hâdisinden (Müslim, “ İman” 1) öğrendiğimiz kadarıyla, inanç ve davranış güzelliğine sahip olan muhsin yani ihsan sahibi, Allah’ı görüyormuş  gibi davranışlarında titizlik gösteren kimsedir.

4.
ba’s ba’de’l-mevt haşir ba‘s vezin sırat

Burada geçen terimlerden hangileri insanın ebedi yolculuğundaki merhalelerdendir

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

A^hiret a^lemi inancı, ölüm ve kabir a^lemi, kıya^met alametleri, kıya^metin kopması, evrenin yeniden yaratılması, ölülerin diriltilmesi (ba’s ba’de’l-mevt) ve toplanma yerine sevk edilmesi (haşir), insanların hesaba çe- kilmesi (ba‘s), yapılan eylemlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi (vezin), sırattan cennet ve cehenneme giriş safhalarından oluşur.

5.

“Nebi” kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "D" İnsanlara Allah’tan mesaj getiren kimse
Soru Açıklaması

Kur’an’da peygamberler için kullanılan terimlerden biri insanlara Allah’tan mesaj getiren kimse veya Allah katında yüksek makam sahibi kimse anlamlarına gelen “Nebi” terimidir.

6.

Kur’ân-ı Kerîm'e göre Zebur hangi peygambere verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Hz. Davud.
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm'de “Davud’a da Zebur’u verdik” (el-İsrâ 17/55) buyrulmaktadır.

7.

Âhiret yerine "son gün" demek olarak kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

Doğru Cevap: "E" el-yevmu’l-âhir
Soru Açıklaması

Âhiret yerine ölümden sonra diriliş anlamına gelen “el-Ba’sü’l-âhir”e veya son gün demek olan “el-yevmu’l-âhir”e yahut cennet ve cehennemin hak olduğuna şâhitlik etmek anlamına gelen tabirler kullanılır (Buhârî, “Îmân” 37; Müslim, “Îmân” 1, 5, 45).

8.
Hıristiyan geleneğine göre, kutsal kitap inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Suriye’deki Hıristiyanlar Luka; Yunanistan’daki Hıristiyanlar ise Matta İncili’ni kullanmışlardır.
Soru Açıklaması
9.

"Amel (davranış) inancın (imanın) değil, inanç davranışın şartıdır." kuralını koyanlar kimlerdir?

Doğru Cevap: "D" Ehl-i sünnet
Soru Açıklaması

Bu hükmü ehl-i sünnet mensupları koymuştur

10.

Temelde evrende bir düzenin olduğu ve bu düzendeki her varlığın belirli bir amaca yönelik olarak yaratıldığı öncülünden hareketle ortaya konan delil aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Doğru Cevap: "C" Gaye ve Nizam delili
Soru Açıklaması

Gaye ve Nizam Delili: İslâm düşüncesinde gaye ve nizam delili olarak bilinen teleolojik delil, temelde evrende bir düzenin olduğu ve bu düzendeki hervarlığın belirli bir gayeye yönelik olarak yaratıldığı öncülünden hareket eder.Neticede, bu düzenin kendiliğinden meydana gelemeyeceği dolayısıyla da biryapıcısının olması gerektiği sonucuna ulaşır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de küfür kelimesiyle eş anlamlı olarak geçen sözcüklerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Tekfir
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de küfür kelimesiyle eş anlamlı olarak geçen başka sözcükler de vardır. Kur’an’da otuz altı yerde geçen inka^r sözcüğü; Allah’ın ayetlerini yalanlama (el-Gˆa^fir 40/81); nimetlerini (en-Nahl 16/83), peygamberlerini (el-Mü’minu^n 23/69); Kur’an’ı (er-Ra’d 13/36) ve a^hireti (en-Nahl 16/22) inka^r bağlamında küfürle eşdeğer görülmüştür. Ayrıca Allah’ın ayetlerini inka^r anlamında cühu^d (Hu^d 11/59; en-Neml 27/14); ilahi vahyin doğrudan inka^r edilmesi manası taşıyan kizb (ez-Zümer 39/3) de ilişkili terimler arasındadır. Tekfir ise herhangi birini inançsızlığa nispet etmeye denir. Doğru cevap E'dir.

12.
Gizli şirk ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" İyi davranışı insanların beğenisini kazanmak için yapmak
Soru Açıklaması
Riyakâr veya mürai gibi kötü karaktere sahip olan kimseler herhangi bir iyi davranışı Allah’ı hoşnut etmek için değil, insanların beğenisini kazanmak için yaparlar. Amaç insanlar üzerinde manevi nüfuz, şan, şöhret ve dünyevi çıkar elde etmektir. İslam inancında bunun adı “gizli şirktir ” (Tirmizi, “Hudud” 24).
13.

Gerçekleşmesi hak olan, insanların kabirlerinden çıkarıldıktan sonra diriltilip bir araya toplanacağı ve inanç ve davranışlarından hesaba çekilip karşılıklarının verileceği, iyi davrananlarla kötü davranışta bulunanların ayrılacağı, dünyayı boş ve yanlış işlerle geçirip gerekli hazırlığı yapmayanların pişmanlık duyacağı ebedî âleme ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "A" Âhiret
Soru Açıklaması

Âhiret âlemi hakkında Kur’an’da “yevm” (gün) kavramıyla ilişkilendirilerek kullanılan farklı isimler, bu âlemin iç yüzünü ifade edici mahiyettedir. Bunlardan anlaşıldığına göre âhiret gerçekleşmesi hak olan, insanların kabirlerinden çıkarıldıktan sonra diriltilip bir araya toplanacağı ve inanç ve davranışlarından hesaba çekilip karşılıklarının verileceği, iyi davrananlarla kötü davranışta bulunanların ayrılacağı, dünyayı boş ve yanlış işlerle geçirip gerekli hazırlığı yapmayanların pişmanlık duyacağı ebedî bir âlemdir.

14.
asha^bu’l-yemi^n asha^bu’l-meymene asha^bu’ş-şima^l asha^bu’l-meş’eme

burada geçen isimlerden hangisi veya hangileri cennet ehlinin isimlerindendir?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

asha^bu’l-yemi^n veya asha^bu’l-meymene kitapları sağ taraftan verilenlerin ve cenneti hak edenlerin isimleridir. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi mutezilenin insan fiilleri konusundaki anlayışıyla uyuşmaz?

Doğru Cevap: "A" Hayrın da şerrin de yaratıcısı Allah'tır.
Soru Açıklaması

mutezile ekolu hayrın da şerrin de Allah tarafından yaratılmasını kabul etmez.

16.

Aşağıdakilerden hangisi cennetin bölümleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Sırat
Soru Açıklaması

Kur’an’da “Adn”, “Firdevs”, “Na‘îm” ve “Me’vâ” gibi değişik bölümleri bulunduğu bildirilen cennetle ilgili tasvirlerden anlaşıldığına göre orada maddî mekân ve tesislerden ibaret olan üst üste kurulmuş konaklar ve güzel meskenler vardır. Paha biçilemez kıymette ev eşyaları ve hizmetçiler, pınarlar, nehirler, süt ve bal ırmakları, içkiler, tertemiz eşler, hoş kokular, ürünleri kolayca toplanabilen çeşitli meyve ağaçları, nefis yiyecekler, değerli elbiseler, altın takılar ve süsler, insan gönlünün ve gözlerinin arzu ettiği her şey vardır. Kısaca her türlü lüks ve konfor, kesintiye uğramayan huzur ve barış, Allah’ı görme ve onunla konuşma bahtiyarlığı, bir de ölümsüzlük vardır. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi “İslam” kelimesinin anlamlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Allah’a tam teslimiyet
Soru Açıklaması

İslâm âlimleri İslâm kelimesine “Allah’a tam teslimiyet, hükümlerine boyun eğmek ve emirlerine uymak” anlamları verdikleri gibi “kişinin kendini her haliyle Allah’a teslim etmesi ve O’na ortak koşmamakla birlikte sadece O’na kulluk etmesi” şeklinde mana vermişlerdir. Yine İslâm “Allah’ın Hz. Peygamber vasıtasıyla gönderdiği bütün hükümleri içtenlikle benimseyip onlara uymak” şeklinde de tarif edilmiştir.

18.

Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseler nasıl adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Mürai
Soru Açıklaması

Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye riyakâr  veya mürai denilir.

19.

Halk arasında "Amentü" olarak bilinen İman Esasları hangi hadisten esinlenmiştir?

Doğru Cevap: "C" Cibril Hadisi
Soru Açıklaması

İman esasları halk arasında “amentü” diye bilinen Allah, melek, kitap,peygamber ve âhiret inancını ortaya koymaktadır. Bu anlayış muhtemelen Cibril hadisinden esinlenmektedir (Buhârî, “İman”, 37; Müslim, “İman”, 1-7) Doğru cevap C'dir.

20.

Vahiy meleği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Cebrail
Soru Açıklaması

Vahiy meleği Cebraildir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.