İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 16
1.

Dinî davranış bakımından insanlar dört gruba ayrılır.

aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Hisleriyle davrananlar
Soru Açıklaması

Dinî Davranış Bakımından İnsanlar dört gruba ayrılırlar bunların arasında hisleriyle davrananlar diye tanımlanan bir grub yoktur.

2.

Allah’ın birliğini ifade eden tevhid inancı Kur’an da hangi surede geçer?

Doğru Cevap: "B" Fatiha suresi
Soru Açıklaması

Tevhid inancı “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz” cümlesiyle Fatiha suresinde (1/4) belirtilmektedir.

3.
I. Şuurlu bir şekilde Allah’ı, Hz. Peygamber’i ve O’nun Allah’tan getirmiş olduğu esasları kişinin kalbiyle kabullenmemesi, diliyle de inkâr etmesidir.II. Kişinin kalbiyle Allah’ın ilah olduğunu bilmesi, fakat diliyle inancını söylememesi inanç esaslarını kabullenmeye yanaşmamasıdır.III. Kişinin kalpten Allah’ı ve gerçeği bilip, dil ile de zaman zaman bildiğini açıklamasına rağmen kıskançlık, kin, ihtiras, sapıklık, şan, şöhret, makam endişesi ve kavmiyetçilik gibi sebeplerle kabullenmiyor görünmesidir.IV. Kişinin inansa dahi namaz kılmaması, oruç tutmamasıdır.V. İnsanın Allah’a ve Resul’üne iman etmesi, fakat cehaleti sebebiyle dinde emir ve yasaklardan olan şeyleri inkâr etmesidir.Yukarıdakilerden hangileri küfrün kısımlarına girer?
Doğru Cevap: "D" I,II,III,V
Soru Açıklaması

İnsanın namaz kılmaması günahtır fakat küfre girmez. Namazın gerekliliğine inanmaması küfür olur.IV. madde dışındakilerin hepsi Akaid alimlerince küfrün kısımlarındandır. Doğru cevap D'dir.

4.

Ölümden sonra diriliş anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Doğru Cevap: "A" el-Ba’sü’l-âhir
Soru Açıklaması

Âhiret yerine ölümden sonra diriliş anlamına gelen “el-Ba’sü’l-âhir”e veya son gün demek olan “el-yevmu’l-âhir”e yahut cennet ve cehennemin hak olduğuna şâhitlik etmek anlamına gelen tabirler kullanılır (Buhârî, “Îmân” 37; Müslim, “Îmân” 1, 5, 45).

5.

Aşağıdakilerden hangisi bir vahiy çeşidi değildir?

Doğru Cevap: "E" gökten levha indirilerek
Soru Açıklaması

Allah-peygamber diyalogunun farklı şekilde cereyan ettiği ifade edilmiştir. Bunlardan ilki vahiy olup her hangi bir vasıta olmadan ilham, mananın kalbe aktarılması veya rüya yoluyla gerçekleşir. İla^hi^ hitabın ikinci şekli ila^hi^ kela^mın bir şekilde yaratılması suretiyle meydana gelir. Allah’ın perde arkasından konuşmasının anlamı, görülemeyeceği şekilde konuşması demektir. Hz. Musa’ya Tur dağında gerçekleşen vahiy bu türdendir. fakat Allah'ın gökten herhangi bir nesne üzerine kayıtlı şekilde vahiy indirmesi söz konusu değildir.

6.

“İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik” (en-Nahl 16/64; ed-Duhân 44/13) âyetiyle neye işaret edilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in açıklayıcı rolüne, insanların da bu beyanlara muhtaç olduğuna
Soru Açıklaması

Peygamberlerin tebliğ faaliyetinin bir başka boyutu da Allah’ın kendilerine vahyettiği mesajın kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamaktır. “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik” (en-Nahl 16/64; ed-Duhân 44/13) âyetiyle Hz. Peygamber’in açıklayıcı rolüne, insanların da bu beyanlara muhtaç olduğuna işaret edilmiştir.

7.
Kur’an’da, ileride gelecek tehlikeyi önceden sezip haber veren, insanları bundan sakındırıp uyaran manasına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Nezir
Soru Açıklaması

Kur’an’da ayrıca peygamberler için insanlara hayırlı bir haberi müjdeleyen, haber veren kimse anlamında “beşîr” ve “mübeşşir”; ileride gelecek tehlikeyi önceden sezip haber veren, insanları bundan sakındırıp uyaran manasında sıfat olan“nezîr”; yol gösteren, doğru yola ileten mânasında “hâdî”; Allah’ın kulu anlamında “‘abd” kelimeleri de kullanılmaktadır

8.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi iman-amel ilişkisini anlatmaktadır?
Doğru Cevap: "C" İmanın, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslam’da emredilmiş ibadet veya itaat türünden birinin veya yasaklanmış bir emrin yapılmamasıdır.
Soru Açıklaması
İman öncelikle kalbin tasdik etmesi, yani onaylamasıdır. Tasdik kavramı bir hükmü veya bir haberi kesin olarak kabul etmek manasına gelir. İkrar, içten hissedilenlerin dil ile ifade edilmesine denir. İmanın oluşumunda bilginin önemi inkâr edilemez. İnsanın bilgi edinme kaynakları beş duyu, doğru haber ve akıldır. İnsanda oluşan imanın bilgiden sonra gerçekleştiği ve onun üzerine bina edildiği zaman değerli olduğu söylenmelidir. İslam düşüncesinde iman konusunda yapılan değerlendirmelerden biri de imanın, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslam’da emredilmiş ibadet veya itaat türünden birinin veya yasaklanmış bir emrin yapılmaması, yani amellerin yerine getirilmesi şeklindeki tanımıdır.
9.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberler için kullanılan terim veya isimlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Beşîr
Soru Açıklaması

A, B, C ve D seçeneklerinde verilen isimler Kur’an-ı Kerim’de adı geçen meleklere aittir. Kur’an’da peygamberler için insanlara hayırlı bir haberi müjdeleyen, haber veren kimse anlamında “beşîr” ve “mübeşşir kelimeleri kullanılmaktadır.

10.
Aşağıdakilerden hangisi “iyi insan” tanımında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ben yaşayayım da başkaları açlıktan ölürse ölsün diyen kimse
Soru Açıklaması
11.

Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat beş bölümden meydana gelmektedir. aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden değildir?

Doğru Cevap: "A" Neviîm
Soru Açıklaması

Neviîm, Tevratın değil ana kitap Tanah'ın alt kitabıdır.

12.

Âhiret âlemi hakkında Kur’an’da geçen “yevm” kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Doğru Cevap: "C" Gün
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerîm’de âhiret önemi nedeniyle Allah’aimanın hemen ardından zikredilir. Âhiret âlemihakkında Kur’an’da “yevm” (gün) kavramıyla ilişkilendirilerek kullanılan farklı isimler, buâlemin iç yüzünü ifade edici mahiyettedir

13.

Allah’ın emirleri, hükümleri ve fiillerinde hür olduğunu ve her şeyi dileyebileceğini öngören sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İrade Sıfatı
Soru Açıklaması

İrade, Allah’ın emirleri, hükümleri ve fiillerinde hür olduğunu ve her şeyi dileyebileceğini öngören bir sıfattır. Bu nitelik hem irade, hem de meşiet kavramıyla ifade edilir. Konuyla ilgili âyetlerde belirtildiğine göre Allah dilediğini kesinlikle yapan en üstün ve en yetkin iradeli varlıktır. Dilediği hükmü verir, kullarından dilediklerini hidayete erdirir, dilediklerini saptırır, dilediklerini alçaltır, dilediklerine azap eder, dilediklerini bağışlar, dilediklerini yükseltir. Allah dilemedikçe insanlar dileyemez, dileseydi bütün insanların hepsini (iradeleri olmadan) hidayete erdirirdi ve herkes iman ederdi. Ancak O dileyenin iman ve dileyenin inkâr etmesini irade etmiş, iman edenleri hidayete erdirmeyi ve inkâr edenleri saptırmayı dilemiş, yani kendi iradeleri olmadan iman etmelerini istememiş ve onları serbest bırakmayı tercih etmiştir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm inanç esaslarındandır?

Doğru Cevap: "B" İnanç esasları kesin bilgi verir
Soru Açıklaması

İslam İnanç esasları kesin bilgi verir ve yakîn ifade ederler. Kur’ân ve mütevâtir sünnette yer almış olması hasebiyle verdikleri bilgiden şüphe edilmez. Şek ve şüphe burada inkâr ve küfür sayılır. İnanan kişi imanının bu nitelikte olmasına dikkat eder.

15.

Kur’an’a göre sur’u üfleyecek olan melek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İsrafil
Soru Açıklaması

İlgili âyet ve hadislerde bildirildiğine göre görevli bulunan İsrâfîl adlı melek (Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn” 200; İbn Mâce, “İkâme” 180) tarafından Sûr’a ilk defa üflenince, Allah’ın dilediği kimseler müstesna, göklerde ve yerkürede bulunan bütün canlılar ölecektir (ez-Zümer 39/68).

16.
Cennet ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Sözlük anlamı itibariyle sık bir şekilde bitki ve ağaçlarla dolu olan bahçe demektir.
Soru Açıklaması

Cennet sözlük anlamı itibariyle sık bir şekilde bitki ve ağaçlarla dolu olan bahçe demektir. Dinî kaynaklarda ise iman edip ilâhî buyruklara uyan müslümanların âhiret hayatının başında, iman ettiği halde ilâhî buyruklara uymayan veya bu konuda sürekli ihmalkâr davranan günahkar müslümanların cehennemde bir süre ceza çektikten sonra girecekleri ve ebedî olarak kalacakları mutluluk yurdu anlamına gelir. Kur’an’da “Adn”, “Firdevs”, “Na‘îm” ve “Me’vâ” gibi değişik bölümleri bulunduğu bildirilen cennetle ilgili tasvirlerden anlaşıldığına göre orada maddî mekân ve tesislerden ibaret olan üst üste kurulmuş konaklar ve güzel meskenler, paha biçilemez kıymette ev eşyaları ve hizmetçiler, pınarlar, nehirler, süt ve bal ırmakları, içkiler, tertemiz eşler, hoş kokular, ürünleri kolayca toplanabilen çeşitli meyve ağaçları, nefis yiyecekler, değerli elbiseler, altın takılar ve süsler, insan gönlünün ve gözlerinin arzu ettiği her şey, kısaca her türlü lüks ve konfor, kesintiye uğramayan huzur ve barış, Allah’ı görme ve onunla konuşma bahtiyarlığı, bir de ölümsüzlük vardır. A, C, D ve E seçenekleri, cennet ile ilgili yanlış bilgiler içermektedir. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

17.

Günahların en büyüğü hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Allah’a şirk koşmak
Soru Açıklaması

Allah’a şirk koşmak, günahların en büyüğüdür. Şirk ile küfrün Allah tarafından bağışlanamayacağı, bunun dışında kalan günahlardan dilediğini Allah’ın bağışlayacağı, şirkin en büyük zulüm olduğu belirtilmiştir (bk. enNisa 4/48; Lokman 31/13).

18.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Zengin olmak
Soru Açıklaması

Doğru Olmak, Güvenilir Olmak, Sabırlı Olmak, Zeki ve Anlayışlı Olmak, Korunmuşluk (İsmet), Tebliğde Bulunmak, Beşer Olmak peygamberlerin özellikleri arasındadır. Doğru cevap E'dir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Münker-Nekir
Soru Açıklaması

Kur’an’da adı ya da vazifesi belirtilen meleklerden en önde gelenleri literatürde 4 büyük melek olarak da zikredilen; Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil’dir. Doğru yanıt B'dir.

20.

Kuran'da sözü geçen mucizelerden" Çamurdan yaptığı kuşa üflediğinde canlanması, körü ve alacalıyıiyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, insanların evlerinde ne yeyip, ne biriktirdiklerini bilmesi, havârîlerine gökten sofra indirmesi Kur’an’da onun nübüvvetinin doğruluğuna delil teşkil eden mûcizeler olarak anlatılmıştır ". mucizesi hangi Peygamber'e aittir?

Doğru Cevap: "B" Hz. İsa
Soru Açıklaması

Hz. İsa’nın mucizeleri genelde tıbbî konularda cereyan etmiştir.Çamurdan yaptığı kuşa üflediğinde canlanması, körü ve alacalıyı iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, insanların evlerinde ne yeyip, ne biriktirdiklerini bilmesi, havârîlerine gökten sofra indirmesi Kur’an’da onun nübüvvetinin doğruluğuna delil teşkil eden mûcizeler olarak anlatılmıştır (Âli İmrân 3/49; el-Mâide 5/110-115).

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.