İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 17
1.

Fasık ifadesi neyi tanımlar?

Doğru Cevap: "B" Günahkarları
Soru Açıklaması

Dinde Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen veya yasaklarına uymayan kişilere günahkâr veya fâsık denir. Kelime olarak “bir şeyden çıkan” anlamına gelen fâsık kavramı, din dilinde iman ettiği halde bile bile Yüce Allah’a ve Peygamber'e itaat etmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiillerini işleyenlere denir. Buna göre her kâfir fâsıktır, ancak her fâsık kâfir yani inançsız değildir.

2.

Şayet insan iman ve itaat alternatifini tercih ederse Allah o yönde bir yardımda bulunma (____), buna karşılık inkar ve isyan alternatifini seçerse, onu, seçimi istikametinde gitmesi sonucunu doğuran yardımsız bırakma (____) iradesini gösterir.

Yukarıda boş kalan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" Tevfik - Hızlan
Soru Açıklaması

Şayet insan iman ve itaat alternatifini tercih ederse Allah o yönde bir yardımda bulunma (tevfik), buna karşılık inkar ve isyan alternatifini seçerse, onu, seçimi istikametinde gitmesi sonucunu doğuran yardımsız bırakma (hızlan) iradesini gösterir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi küfür çeşitlerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Başka bir dinin mensubu olmak
Soru Açıklaması

Akâid âlimleri meydana geliş şekli, sebebi ve yeri itibariyle küfrü çeşitlere ayırmışlardır. Şuurlu bir şekilde Allah’ı, Hz.Peygamber’i ve O’nun Allah’tan getirmiş olduğu esasları kişinin kalbiyle kabullenmemesi, diliyle de inkâr etmesidir. Kişinin kalbiyle Allah’ın ilah olduğunu bilmesi, fakat diliyle inancını söylememesi inanç esaslarını kabullenmeye yanaşmamasıdır. Kişinin kalpten Allah’ı ve gerçeği bilip, dil ile de zaman zaman bildiğini açıklamasına rağmen kıskançlık, kin, ihtiras, sapıklık, şan, şöhret, makam endişesi ve kavmiyetçilik gibi sebeplerle kabullenmiyor görünmesidir (meselâ bk. el-Bakara 2/34). İnsanın Allah’a ve Resul’üne iman etmesi, fakat cehaleti sebebiyle dinde emir ve yasaklardan olan şeyleri inkâr etmesidir. Her ne kadar cehil kelimesinde bilgisizlik ve hafif meşreblilik anlamı varsa da iyiyle kötüyü birbirinden ayırt  edememe durumundan dolayı  küfür anlamı  da vardır (bk. el-Feth 48/26).

4.
Aşağıdakilerden hangisi ''imanın kalbin fiili olması nedeniyle insanın inançla ilgili hususları kalben kabullenmesi şarttır'' görüşünü tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Mümen’ün bih
Soru Açıklaması

İman öncelikle kalbin tasdik etmesi, yani onaylamasıdır. İman kalbin fiili olması nedeniyle insanın inançla ilgili hususları (mümen’ün bih) kalben kabullenmesi şarttır.

5.

Kur’an-ı Kerim ayetleri, hangi dönemde bir araya getirilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ebu Bekir dönemi
Soru Açıklaması

Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti döneminde Kur'ân-ı Kerîm vahiy kâtibi Zeyd b. Sâbit tarafından çok hassas prensipler çerçevesinde bir araya getirilmiş ancak çoğaltılmamıştı. Üçüncü halife Hz. Osman hicrî 25 yılında Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Saîd b. el-Âs ve Abdurrahman b. Hâris'ten oluşan bir heyete daha önce biraraya getirilmiş olan Kur’an’ı istinsah ettirmeye başlamıştır. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

6.

Kur’an-ı Kerim’de inanç ve iyi davranış ilişkisi hangi metaforla açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Ağaç
Soru Açıklaması

Kur’an-ı  Kerîm’de “inanç ve iyi davranış ” iliş kisi “ağaç metaforu” yla çok güzel tasvir edilir: “Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları  göğe yükselen bir ağaç gibidir.

7.

Günahtan korunma anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Takva
Soru Açıklaması

Günahtan korunma anlamında takvâya sahip dindarlar özellikle Allah’a ortak koşmaya götürecek her türlü söz ve davranıştan uzak dururlar.

8.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e göre kötü davranış örneklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Haksız yere adam öldürmek
Soru Açıklaması
Kur’an-ı Kerim’e göre “iyi davranış” dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemlerdir. Dolayısıyla iyi davranış, mükelleflerin dini-ahlâki sorumlulukları olan ibadetler başta olmak üzere toplum yararına gerçekleştirilen her türlü olumlu sosyal faaliyetleri ve uygulamaları içine alır. Bu bağlamda A, B, D ve E seçeneklerinde verilen davranışlar iyi davranışlardır. Kötü ve çirkin davranışlar ise dinde yapılması yasaklanan veya hoş karşılanmayan yanlış, zararlı ve günaha yol açan davranışlardır. Kur’an-ı Kerîm’de içki, kumar, falcılık ve C seçeneğinde verilen haksız yere adam öldürme gibi günahlar, şeytanın davranışı şeklinde nitelendirilmiş kötü davranış örnekleridir.
9.

Yaratma sıfatının kaderle irtibatını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

Doğru Cevap: "C" Fiili sıfatların esasını teşkil eden yaratma Allah’ın evren ve insan üzerindekitasarruflarının kaynağını oluşturur.
Soru Açıklaması

Kader inancıyla irtibatlı olan ilahi sıfatların bir diğeri yaratmadır. Fiili sıfatların esasını teşkil eden yaratma Allah’ın evren ve insan üzerindeki tasarruflarının kaynağını oluşturduğundan kaderle irtibatlıdır.

10.

Kur’an’da isimleri geçen peygamberlerin hepsi erkek olup her hangi bir kadının peygamberliğinden bahsedilmemektedir. ................... kadınların nebiliğini kabul etmiş, ancak onlardan resul gönderilmediğini ifade etmiştir.

Doğru Cevap: "A" Ebü’l-Hasan el-Eş’ari^ 
Soru Açıklaması

Kur’an’da isimleri geçen peygamberlerin hepsi erkek olup her hangi bir kadının peygamberliğinden bahsedilmemektedir. Ebü’l-Hasan el-Eş’ari^ kadınların nebiliğini kabul etmiş, ancak onlardan resul gönderilmediğini ifade etmiştir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi, Kur'an'da ahiret aleminin gerekliliği düşüncesi için tartışmaya açılan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ahiret inancının bütün dinlerde olması
Soru Açıklaması

Kur’an’da âhiret âlemini felsefî açıdan temellendirmek için ısrarla dikkat çekilen düşünceler ve üzerinde durulan bilgiler, bu âlemin aklen gerekli olduğunu vurgulayıcı bir mahiyet taşır. Âhiret âleminin gerekliliği düşüncesi Kur’an’da farklı konulardan hareketle tartışmaya açılır. Bunlar da şu alt başlıklarda incelenebilir: Varoluşun ve Hayatın Anlamı, İnanç ve Davranışlara Karşılıklarının Verilmesi, Hakikatin Ortaya Çıkıp Herkes Tarafından Tasdik Edilmesi, ve Evrensel Ahlak İlkelerinin Hayata Geçirilmesi. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e göre iyi davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Namaz kılmak
Soru Açıklaması
A, B, C ve D seçemeklerinde verilen davranışlar Kur’an-ı Kerim’e göre kötü davranışlardandır. Doğru cevap olan E seçeneğindeki namaz kılmak ise Kur’an-ı Kerim’e göre iyi davranışlardan biridir. Kur’an-ı Kerim’e göre “iyi davranış” dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemlerdir. Dolayısıyla iyi davranış, mükelleflerin dini-ahlâki sorumlulukları olan ibadetler başta olmak üzere toplum yararına gerçekleştirilen her türlü olumlu sosyal faaliyetleri ve uygulamaları içine alır.
13.
İsbât-i vâcib nedir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlerdir.
Soru Açıklaması

İslam’da Allah’ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere isbât-i vâcib denir. Doğru yanıt B'dir.

14.

Dinî anlamda, Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmeye ne isim verilir?

Doğru Cevap: "D" Şirk
Soru Açıklaması

A seçeneğindeki nifak dıştan Müslüman görünmek, içten ise Allah’ı, Resulünü ve onun ilettiklerini yalanlamaktır. B seçeneğindeki irtidat, dini bir terim olarak İslam’a girdikten sonra tekrar İslam’dan çıkarak küfre geri dönmektir. C seçeneğindeki münafık, kalpteki samimiyetini bozup diliyle iman ettiğini söyleyen kimse demektir. E seçeneğindeki mürted, imandan sonra küfre dönen kimse demektir. D seçeneğindeki şirk ise sözlükte “ortaklık” manasına gelir. Dinî anlamda şirk, Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir. Bu da putlara, ağaçlara, hayvanlara, kabirlere, semavî cisimlere, tabiat kuvvetlerine, ruhanî varlıklara ve insanlara ulûhiyet vererek tapınmak şeklinde meydana gelir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi cehennemin alevi ve ısı derecesi yüksek olan en derin ateş tabakasıdır?

Doğru Cevap: "A" Cahîm
Soru Açıklaması

Cehennem, İslâm kaynaklarında “kâfirlerin ve günahkâr müslümanların içinde azap görecekleri ve yaptıkları kötü eylemlerin karşılğında cezalandırılacakları yurt” anlamına gelir. Yapılan tasvirlere göre hepsi de yakıcı ateş anlamıyla irtibatlı olan cehennemin, “cahîm”, “hâviye”, “hutâme”, “lezâ”, “saîr” ve “sakar” adlı daha şiddetli bölümleri ve aşağı tabakaları vardır. Cehennem azabı en hafif olan ve en üstte bulunan tabakayı teşkil eder ve günahkâr Müslümanların ceza göreceği yerdir. A seçeneğinde belirtilen cahîm, alevi ve ısı derecesi yüksek olan en derin ateş tabakasıdır.

16.

Kur’an-ı Kerîm’de “İnsanlara Allah’tan mesaj getiren kimse veya Allah katında yüksek makam sahibi kimse” anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Nebî
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’de peygamberler için kullanılan terimlerden biri insanlara Allah’tan mesaj getiren kimse veya Allah katında yüksek makam sahibi kimse anlamlarına gelen “nebî”, diğeri ise kendisine belli bir görev verilerek bir yere gönderilen elçi mânasına gele “resûl”dür. Kur’an’da ayrıca peygamberler için insanlara hayırlı bir haberi müjdeleyen, haber veren kimse anlamında “beşîr” ve “mübeşşir”; ileride gelecek tehlikeyi önceden sezip haber veren, insanları bundan sakındırıp uyaran manasında sıfat olan “nezîr”; yol gösteren, doğru yola ileten mânasında “hâdî”; Allah’ın kulu anlamında “‘abd” kelimeleri de kullanılmaktadır. Coğru cevap B’dir.

17.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de geçen ve küfür kelimesiyle eş anlamlı olan sözcüklerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Cühûd
Soru Açıklaması

B, C, D ve E seçeneklerinde kıyamet yerine kullanıılan terim, tabir ve isimler verilmiştir. A seçeneğinde verilen Cühûd ise Allah’ın ayetlerini inkâr anlamında kullanılan ve küfür kelimesiyle eş anlamlı olan sözcüklerden biridir.

19.

“Gizli şirk” olarak da ifade edilen Allah’ı hoşnut etmek için değil, insanların beğenisini kazanmak için amelde bulunan kişilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Riyakar
Soru Açıklaması

Âhiret amelinden maksat söz, beden ve servet yoluyla yapılan bütün ibadetlerdir. Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişeyer veren kimseye riyakâr veya mürai denilir. Bu tür kötü karaktere sahip olan kimseler herhangi bir iyi davranışı Allah’ı hoşnut etmek için değil, insanların beğenisini kazanmak için yaparlar. Amaç insanlar üzerinde manevi nüfuz, şan, şöhret ve dünyevi çıkar elde etmektir. İslam inancında bunun adı “gizli şirktir” (Tirmizi, “Hudud” 24).

20.
Akâid âlimleri mucizeleri idrak edilmeleri açısından kaç bölüme ayırırlar?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
Akâid âlimleri mucizeleri idrak edilmeleri açısından genelde Hissî (Maddî) Mucizeler, Aklî (Manevî) Mucizeler ve Haberî Mûcizeler olmak üzere B seçeneğinde de belirtildiği gibi üçe ayırırlar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.