İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 18
1.
Aşağıdakilerden hangisi terim anlamı olarak şeytanı ifade etmemektedir?
Doğru Cevap: "E" Hâdi
Soru Açıklaması

Terim olarak ise şeytan; “ateşten yaratılan, insanları saptırmaya çalışan, azgın, kibirli ve gözle görülmeyen ruhanî varlık” şeklinde tanımlanmaktadır. oysa ki Şeytan yol gösterici anlamında Hâdi değildir. Hâdi Allah-u Tealadır.

2.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi Melekler için geçerli bir nitelik değildir?
Doğru Cevap: "A" Ateşten yaratılmışlardır.
Soru Açıklaması

Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Meleklerin hangi maddeden yaratıldığına dair Kur’an’da açık bir bilgi yoktur. Fakat hadiste “Cinlerin ve şeytanın ateşten meleklerin ise nurdan yaratıldığı belirtilmektedir. Doğru yanıt A'dır.

3.
Kur’an’da yer alan bilgiler doğrultusunda denizi asası ile ortadan ikiye böldüğü belirtilen Peygamber hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Musa
Soru Açıklaması
Kızıldeniz'i asasıyla ikiye bölen peygamber Hz. Musa'dır.
4.

Şeytan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Şeytan’ın melek olarak yaratıldığı bilgisi kesindir.
Soru Açıklaması

Doğru cevap B şıkkıdır. Kur’an’da İblis’in cinlerden olduğu belirtilmekle birlikte İslâm âlimleri bu ko­nuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir görüşte şeytanın başlangıçta melek iken Allah’ın emrine karşı gelmesi sonucu bu rütbeyi kaybettiği belirtilmektedir. Bir diğer görüşte ise onun cinlerin atası olduğu iddia edilmektedir. Bazı âlimler ise şeytanın melek ve cin dışında üçüncü bir tür ruhanî varlığı nitelediğini söyle­mekte, İblîs’i ise bu türün ilk örneği olarak göstermektedirler. Bu bilgiler ışığında Şeytanın melek olarak yaratıldığı bilgisi yanlıştır. 

5.

İlahi kitaplardan biri olan Zebur, aşağıdaki peygamberlerin hangisine indirilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Davud
Soru Açıklaması

Kur’an’da “Davud’a da Zebur’u verdik” (el-İsrâ 17/55) buyrulmaktadır. “Yazılı ki­tap” anlamına gelen Zebur’dan Kur’an’da bahsedilmekte ve ondan bazı bilgiler de nakledilmektedir (en-Nisâ 4/163; el-İsrâ 17/55; el-Enbiyâ 21/105). Müslümanla­rın Allah tarafından Hz. Davud’a Zebur isimli bir kitabın indirildiğine inanmaları gerekir. Doğru cevap B’dir

6.

“Allah’ın, peygamberlerine dilediği bilgileri doğrudan veya bir vasıta ile kendisinden geldiğine şüphe edilmeyecek şekilde ve alışılmamış bir tarzda gizlice bildirmesi” ne olarak tanımlanır?

Doğru Cevap: "B" Vahiy
Soru Açıklaması

Vahyi terim olarak, Allah’ın, peygamberlerine dilediği bilgileri doğrudan veya bir vasıta ile kendisinden geldiğine şüphe edilmeyecek şekilde ve alışılmamış bir tarzda gizlice bildirmesi diye tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

7.
İmanın ikrar edilmesi ne demektir?
Doğru Cevap: "A" İçten hissedilenlerin dille ifade edilmesi
Soru Açıklaması
8.
“Sizi sürekli gözetleyen ve Allah katında çok değerli olan yazıcılar vardır; yaptığınız her şeyi onlar bilir.’’ Ayetinde bahsedilen melek grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kiramen Katibin
Soru Açıklaması
Kiramen Katibin, melekler insanları koruyan ve onların iyi ve kötü fiillerini kaydeden meleklerdir. Rıdvan cennette çalışmakla görevli, hazin cennet ve cehennemin bekçileri, Cebrail Allah’ın vahiylerini peygamberlere ulaştırır, Azrail Allah’ın ruhunu almasını istediği insanların ruhunu alır.
9.

İslam dini, insana sevk ettiği inanç esaslarını araştırıp, delil, akıl, tefekkür ve düşünceye dayandırarak iman etmesine önem vermiştir. Böyle iman türüne ...(I)... iman, bu imanâ sahip kişiye de ...(II)... adı verilmiş ve en yüksek iman etme şeklinin bu olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda verilen bilgideki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" Tahkikî - Muhakkik
Soru Açıklaması

İslam dini, insana sevk ettiği inanç esaslarını araştırıp, delil, akıl, tefekkür ve düşünceye dayandırarak iman etmesine önem vermiştir. Böyle iman türüne tahkikî iman, bu imanâ sahip kişiye de muhakkik adı verilmiş ve en yüksek iman etme şeklinin bu olduğu belirtilmiştir. Doğru cevap D'dir.

10.

İbrahim suresinde bahsi geçen “inanç ve iyi davranış” ilişkisini tasvir eden metafor aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ağaç metaforu
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerîm’de “inanç ve iyi davranış” ilişkisi “ağaç metaforu”ylaçok güzel tasvir edilir: “Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir” (İbrahim 14/24-25). Bu âyette “güzel söz”, sembolik anlamda güzel ağaca benzetilmiştir. Ağacın diri kalması için nasıl ki bakıma ve sulanmaya ihtiyacı varsa, kalbdeki imanın da iyi ve güzel davranışlarla geliştirilmeye ve parlatılmaya ihtiyacı vardır.

11.

Günahtan korunma anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Takva
Soru Açıklaması

Günahtan korunma anlamında takvâya sahip dindarlar özellikle Allah’a ortak koşmaya götürecek her türlü söz ve davranıştan uzak dururlar.

12.
İnkar Cühud Kizb Kafir

Terimlerden hangisi/hangileri inançtan yoksunluk, inanç ilkelerini tamamen veya kısmen red durumunu ifade eden sözcük/lerdir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Terim olarak küfür Allah’ın varlığını ve birliğini, Kur’an’da açık ve kesin olarak belirtilen hükümlerin tamamını veya bir kısmını, nübüvvetin gerekliliğini ve ölüm ötesi hayatı kabul etmemek gibi inanış  ve davranışlardır. Dolayısıyla burada kabul ve tasdik anlamında inançtan yoksunluk, inanç ilkelerini tamamen veya kısmen red durumu meydana gelmektedir. Ayrıca gerçeğin üzerini örtme sözkonusu olduğu için bu durumdaki kimselere kâfir denilmiştir. Ayrıca Allah’ın ayetlerini inkâr anlamında cühud  (Hûd 11/59; en-Neml 27/14); ilahi vahyin doğrudan inkâr edilmesi manası  taşıyan kizb (ez-Zümer 39/3) de ilişkili terimler arasındadır.

13.

Kur’an-ı Kerîm’de imanın nasıl olması gerektiği üzerinde “İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir” olarak ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" el-Hucurât 49/15
Soru Açıklaması

İslam dinini benimsemek iman esaslarını kabullenmeyle başlar, davranış tarzı olarak bireysel ve toplumsal hayatta tercihlerini göstermekle devam eder. Kur’ân-ı Kerîm’de imanın nasıl olması gerektiği üzerinde durulan ayet “İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir”olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ayet el-Hucurât 49/15’tir.

14.

Aşağıda verilen isimlerden hangisi Kur'an'da ismi geçmesine rağmen Peygamberliği noktasında ihtilaf bulunan isimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Zülkifl 
Soru Açıklaması

Zülkifl Peygamber Kur'anda ismi geçen ve peygamberliği sabit olan isimdir. Kur'an'da “Musa’nın genç adamı” diye zikredilen kişinin Yuşa peygamber olduğunu söyleyen müfessir olmakla birlikte kendisinin peygamberliği hakkında da ihtilaf vardır.

15.

Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde âleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan ve Allah, ruh ve ahreti inkâr eden felsefî bir akıma ne denir?

Doğru Cevap: "B" Materyalizm
Soru Açıklaması

Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde âleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan ve Allah, ruh ve ahreti inkâr eden felsefî bir akıma materyalizm denmektedir.

16.

Seçeneklerden hangisi İslam dininin incelenmesinde ele alınan temel başlıklardan biridir? 

Doğru Cevap: "D" İtikat ile ilgili hükümler
Soru Açıklaması

İslâm dini genel iskelet olarak:1. İslâm dininin inançla (itikat) ilgili hükümleri,2. İslâm dininin davranışlarla (muâmelât) ilgili hükümleri,3. İslâm dininin ahlâkla ilgili hükümleri,olmak üzere üç başlık altında incelenir.

17.

1 - Müslümanların büyük çoğunluğunu oluşturan inanç mezhebinin genel adıdır. Günümüzde bu mezhep Sünnilik diye de anılmaktadır.

2 - İnanç konularında öncelikle akli bilgilere başvuran ve Kur’an’ı bu bilgilerin ışığında yorumlayan İslam bilginlerinin oluşturduğu bir mezheptir.

3 - İnsanlara ait bütün fiillerin ilahi ilim, irade ve kudretin, yani kaderin zorlayıcı etkisiyle oluştuğuna inananların ortak adıdır.

Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla hangi mezheplere aittir?

Doğru Cevap: "B" Ehl-i Sünnet, Mu‘tezile ve Şia, Cebriyye
Soru Açıklaması

B şıkkı verilen sıraya göre mezheplerin tanımına denk gelmektedir.

18.

Müslüman görünüp içten Allah’ı yalanlamak nedir?

Doğru Cevap: "D" Nifak
Soru Açıklaması

Nifak dıştan Müslüman görünmek içten ise Allah’ı, Resulünü ve onun ilettiklerini yalanlamaktır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “İnsanlardan, inanmadıkları halde, Allah’a ve âhiret gününe inandık diyenler de vardır” (elBakara 2/8) hükmü nifakın dil ile ikrar bulunduğu kalb ile tasdikin olmadığını vurgular. Dolayısıyla nifak ehlinin, yani münafıkların kalplerinde tasdik bulunmadığı için itikadi açıdan kâfir hükmündedirler ve cehennemde ebedî olarak kalacaklardır (en-Nisâ 4/140, 145).

19.

Aşağıdakilerden hangisi inkarın psikolojik sebepleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Sosyal baskı
Soru Açıklaması

Sosyal baskı grupları inkarın sosyal nedenleri arasında yer alır. Diğerleri ise psikolojik nedenler arasındadır.

20.

I-Tevrat

II-Zebur

III-İncil

IV-Kur'an-ı Kerim

V-Sûhuf

yukarıdakilerden hangisi Allah Taâlâ’nın insanlara tebliğ etmek üzere peygamberlerine bildirdiği vahiylerin iki kapak arasında toplanmış hallerindendir ? 

Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

KitaplarKitap, yazılarak biraraya getirilen bilgilerle bunların yazıldığı malzemeyi ifadeeder. İslâmî metinlerde öncelikle Kur’ân-ı Kerîm’i nitelemekle beraber, geneldeAllah Taâlâ’nın insanlara tebliğ etmek üzere peygamberlerine bildirdiği vahiylerin iki kapak arasında toplanmış haline verilen addır. Suhufun dışında kalan bukitaplar da Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’den ibarettir. Bunların Allah tarafından gönderilmiş kitaplar olduklarına topluca iman etmek farzdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.