İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 19
1.

Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’ın içerdiği konuların başında gelmektedir?

Doğru Cevap: "B" İtikâdî konular ve iman esasları
Soru Açıklaması

Başta Allah’ın varlığı ve birliği olmak üzere itikâdî konular, iman esasları Kur’an’ın içerdiği konuların başındadır. Müslümanların mükellef olduğu namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler, kişiler ve toplumlar arası ilişkileri düzenleyen hükümler, bu hükümlerin ihlaline yönelik cezalar, insanların dünya ve âhiret saadetlerini temin edecek ahlâkî hükümler, nasihat ve tavsiyeler, Allah’ın emirlerine uyanlara mükâfat, uymayanlara ceza vaatleri Kur’an’ın temel konularının başında gelir. Ayrıca Allah’ın varlığı ve birliğini ispat eden ilmî gerçekler ve tabiat kanunlarına işaret eden âyetler, önceki ümmetlere ve onlara gönderilen peygamberlere ait ders alınacak mesajlar içeren kıssalar ve inananların Allah Taâlâ’ya sığınmalarına ve O’nun yardımını talep etmelerine yönelik dualar da Kur’an’daki diğer temaları oluşturmaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

2.

İnsanların duyularına hitap eden, Allah’ın izni, iradesi ve gücüne bağlı olarak gerçekleşen tabiat kanunlarını değiştiren ilâhî fiillere ne denir ?

Doğru Cevap: "D" Hissî mucizeler
Soru Açıklaması

İnsanların duyularına hitap eden mucizelerdir. Allah’ın izni, iradesi ve gücünebağlı olarak gerçekleşen hissî mucizeler tabiat kanunlarını değiştiren ilâhî fiillerdir

3.

Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Mümin kişi kalben olmasa da, inancını tutmalı ve değerlerine sahip olmalıdır.
Soru Açıklaması

Mümin kişi inancını kalben de yaşamalıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi tabiat olaylarıyla görevli meleğin adıdır?

Doğru Cevap: "B" Mikâil
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’de sadece bir âyette geçen Mikâil, tabiat olaylarıylagörevli meleğin adıdır. Hadislerde Mîkâil, rızık ve rahmet meleği olarak danitelenmiştir.

5.

Gelecekteki tehlikeleri önceden fark edip haber veren ve insanları bunlardan uzak durması konusunda uyaran anlamına gelen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Nezîr
Soru Açıklaması

Kur’an’da ayrıca peygamberler için insanlara hayırlı bir haberi müjdeleyen, haber veren kimse anlamında “beşîr” ve “mübeşşir”; ileride gelecek tehlikeyi önceden sezip haber veren, insanları bundan sakındırıp uyaran manasında sıfat olan “nezîr”; yol gösteren, doğru yola ileten mânasında “hâdî”; Allah’ın kulu anlamında “‘abd” kelimeleri de kullanılmaktadır. Doğru cevap E'dir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamber-Gayb ilişkisi ile ilgili doğru verilen bilgilerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Kur’an’da Allah’ın peygemberine dilediği kadar gay bilgisi verdiği belirtilmektedir.
Soru Açıklaması
C seçeneğinde de belirtildiği gibi, Allah’ın peygamberlerine dilediği kadar gayb bilgisi verdiği belirtilmektedir. Bunun dışında peygamberlerin istedikleri zaman gaybî bilgileri haber vermeleri söz konusu değildir. Buradan hareketle diğer seçenekler verilen bilgiler doğru değildir.
7.

İnanç esaslarını kabul eden insanlar dinî davranış bakımından kaç gruba ayrılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması

İnanç esaslarını kabul eden insanları dinî davranış bakımından dört gruba ayırmak mümkündür. Bunlar Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, Allah’ı görüyor gibi içtenlikle hareket edenler, günah işleyenler ve riyâkâr davrananlardır.

8.
Maddenin yaratıcı kudret olan Allah tarafından yaratılmadığına inanır. Teka^mül nazariyesi de denilen bu akıma göre canlılarda görülen olağanüstülükler, canlılarla içinde yaşadıkları çevreden gelen çeşitli tesirler arasında uzun zaman sürdürülen mücadeleler neticesinde kendiliğinden meydana gelmiştir. Bu akım hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Darwinizm
Soru Açıklaması

Evrim teorisi diye anılan, İngiliz biyoloji bilgini Charles Darwin (1809– 1882) tarafından geliştirilen bu görüş de maddenin yaratıcı kudret olan Allah tarafından yaratılmadığına inanmış bir akımdır. Tekâmül nazariyesi de denilen bu akıma göre canlılarda görülen olağanüstülükler, canlılarla içinde yaşadıkları çevreden gelen çeşitli tesirler arasında uzun zaman sürdürülen mücadeleler neticesinde kendiliğinden meydana gelmiştir. Doğru cevap C'dir.

9.

Hz.Mûsâ’ya inanmayan Firavun ve taraftarları suda boğulmalarının ardından hemen ateşe atıldılar, halen sabah ve akşam ateşe arz edilip kıyâmet günü ise en şiddetli azaba atılacaklardır (Nûh 71/25; el-Mu’min 40/60) ayetleri aşağıdakilerin hangisine kanıt olarak gösterilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Kabir azabı
Soru Açıklaması

Kâfirlerin yanı sıra ilâhî buyruklara uymayan günahkâr müminler kabirlerinde azap içinde bulunacaktır. Buna açıkça işaret eden âyetler ve bunları tefsir eden hadisler vardır. Âyetlerde belirtildiğine göre Hz.Mûsâ’ya inanmayan Firavun ve taraftarları suda boğulmalarının ardından hemen ateşe atıldılar, halen sabah ve akşam ateşe arz edilip kıyâmet günü ise en şiddetli azaba atılacaklardır (Nûh 71/25; el-Mu’min 40/60). Ayrıca kâfirler ve münafıklar cehennemdeki büyük azaptan önce yakın bir azabı tadacaklardır (es-Secde 32/21; et-Tûr 52/47). Doğru cevap C'dir.

10.

Kur’an’da birden fazla kavramla ifade edilen kıyamet hakkında en çok kullanılan isim “kıyametin kopma zamanı” anlamındaki _____ tabiridir. Sarsıcı anlamına gelen _____, korkunç gürültü demek olan _____ gibi değişik adlarla da anılır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangiler gelmelidir?

Doğru Cevap: "E" Sâat - Râcife - Karia
Soru Açıklaması

Kur’an’da birden fazla kavramla ifade edilen kıyamet hakkında en çok kullanılan isim “kıyametin kopma zamanı” anlamındaki Sâat tabiridir. Sarsıcı anlamına gelen Râcife, korkunç gürültü demek olan Karia gibi değişik adlarla da anılır.

11.

I. İnsanları hidayete erdirmek

II. Yalnızca müminlere adaletle hükmetmek

III. İnsanları ıslah etmek

IV. Müşrikleri tebliğden uzak tutmak

Yukarıdakilerden hangisi Allah'ın peygamberlerinin görevlerindendir?

Doğru Cevap: "D" I-III
Soru Açıklaması

Kendilerine hiç bir şekilde kullukta bulunulmasını istemeyen peygamberler,Allah’ın izniyle O’nun dinini insanlara tebliğ etmek, onları hidayete ulaştırmak,karanlıktan aydınlığa çıkarmak, aralarında adaletle hükmetmek, anlaşmazlığadüştükleri konuları halletmek, onları ıslah etmek ve âhirette mutluluklarını sağlamak gibi görevleri üstlenmişlerdir. Doğru cevap D'dir.

12.
İnanç esaslarını kabul eden insanlar dini davranış bakımından kaç gruba ayrılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması

İnanç esaslarını kabul eden insanları dinî davranış bakımından dört gruba ayırmak mümkündür. Bunlar Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, Allah’ı görüyor gibi içtenlikle hareket edenler, günah işleyenler ve riyâkâr davrananlardır.

13.

Taklidi imana sahip bir kişinin imanını geçerli görmeyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mu’tezile
Soru Açıklaması

Özellikle Ebû Hanîfe ve İmam Mâtüridî mukallidin imanının geçerli olduğuna hükmetmiştir. Eş’ariyye mezhebi de onların bu görüşüne katılmaktadır. Ancak bu iki mezhebe göre de mukallit, araştırmayı terk etmesinden dolayı sorumlu görülmektedir. Bu konuda en çok direten ise Mu’tezile mezhebi olup onlar, mukallidin imanını geçerli görmemiş hatta müminin, aklını kullanmak suretiyle iman esaslarını başkaları karşısında savunabilecek bir konumda olmasını istemişlerdir. Doğru cevap B’dir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a göre iyilik yapan insanları tanımlamaz?

Doğru Cevap: "C" Sadece dünya hayatlarında mutludurlar.
Soru Açıklaması

Er-Ra’d 13/29 ayetine göre insanlar sadece ahiret hayatlarında değil, dünya hayatlarında da mutludurlar. Çünkü kendilerinden önce, başkaları için yaşamaktadırlar.

15.
Ağacın diri kalması için nasıl ki bakıma ve sulanmaya ihtiyacı varsa, kalpdeki imanın da iyi ve güzel davranışlarla geliştirilmeye ve parlatılmaya ihtiyacı vardır düşüncesini aktaran ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbrahim 14/24-25
Soru Açıklaması
Kur’an-ı Kerîm’de “inanç ve iyi davranış” ilişkisi “ağaç metaforu”yla çok güzel tasvir edilir: “Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir” (İbrahim 14/24-25). Bu âyette “güzel söz”, sembolik anlamda güzel ağaca benzetilmiştir. Ağacın diri kalması için nasıl ki bakıma ve sulanmaya ihtiyacı varsa, kalbdeki imanın da iyi ve güzel davranışlarla geliştirilmeye ve parlatılmaya ihtiyacı vardır.
16.

"Bazı itikadı hükümler etrafında İslam tarihi boyunca ihtilaflar yaşanmıştır. Bu sebeple onların kesin ve açık olma özellikleri ortadan kalkmıştır. Bu çeşit inanç esaslarına zannî inanç esasları denir"

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi zannî inancın getirisi olarak sayılabilir?

Doğru Cevap: "D" Düşünce çeşitliliği getirir.
Soru Açıklaması

Zanni olan inanç esaslarında kesinlik, açıklık, beşeri müdahaleye kapalılık gibi özellikler aranmaz. Bunlar ayni zamanda düşünce çeşitliliği getirmesi açısından bir fikir zenginliğidir.

17.

Kur’an-ı Kerîm’de imanın nasıl olması gerektiğini “İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir” olarak ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" el-Hucurât 49/15
Soru Açıklaması

İslam dinini benimsemek iman esaslarını kabullenmeyle başlar, davranış tarzı olarak bireysel ve toplumsal hayatta tercihlerini göstermekle devam eder. Kur’ân-ı Kerîm’de imanın nasıl olması gerektiği üzerinde şu şekilde durulur: “İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir” (el-Hucurât 49/15).

18.

İnançsızlığın felsefi karşılığı nedir?

Doğru Cevap: "C" Ateizm
Soru Açıklaması

İslâm kaynaklarında inançsızlık anlamında kullanılan küfür sözlükte bir şeyi örtmek ve gizlemek anlamına gelir. İnançsızlığın felsefî karşılığı ateizmdir.

19.
I. İnkarII. CühudIII. KizbIV. KafirYukarıdaki terimlerden hangisi/hangileri inançtan yoksunluk, inanç ilkelerini tamamen veya kısmen red durumunu ifade eden sözcük/lerdir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Terim olarak küfür veya inkar Allah’ın varlığını ve birliğini, Kur’an’da açık ve kesin olarak belirtilen hükümlerin tamamını veya bir kısmını, nübüvvetin gerekliliğini ve ölüm ötesi hayatı  kabul etmemek gibi inanış  ve davranışlardır. Dolayısıyla burada kabul ve tasdik anlamında inançtan yoksunluk, inanç ilkelerini tamamen veya kısmen red durumu meydana gelmektedir. Ayrıca Allah’ın ayetlerini inkâr anlamında cühud  (Hûd 11/59; en-Neml 27/14); ilahi vahyin doğrudan inkâr edilmesi manası  taşıyan kizb  (ez-Zümer 39/3) de ilişkili terimler arasındadır. Kalbindeki inancı gizleyen ve gerçeğin üzerini örten durumundaki kimselere kâfir denilmiştir. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi organların amelleridir?

Doğru Cevap: "D" Zekat
Soru Açıklaması

(el-Enfâl 8/2-4) ayetinde korku anlamına gelen “vecel” ile güvenmek/dayanmak anlamına gelen “tevekkül” kavramları işlevsel anlamda kalbin amellerinden; namaz ve zekât ise organların amellerindendir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.