İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 20
1.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber-Gayb ilişkisi ile ilgili doğru verilen bilgilerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Kur’an’da Allah’ın peygemberine bazı gayb bilgilerini verdiği belirtilmektedir.
Soru Açıklaması

C seçeneğinde de belirtildiği gibi, Allah’ın peygamberlerine dilediği kadar gayb bilgisi verdiği belirtilmektedir. Bunun dışında peygamberlerin istedikleri zaman gaybî bilgileri haber vermeleri söz konusu değildir. Buradan hareketle diğer seçenekler verilen bilgiler doğru değildir.

2.
Ölülerin diriltileceği gün ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" O gün bazı insanların yüzleri ak, bazılarının yüzleri kara olacaktır.
Soru Açıklaması

Kur’an’da yapılan diriliş tasvirlerine göre o günde insanlar arasındaki soy yakınlığı fayda vermeyecek, herkes kendi derdine düşecek; kimse birbirine bir şey sormayacak, insanlar kardeşlerinden, anne-baba, eş ve çocuklarından kaçacak, bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olacaktır (Abese 80/33-42; elMu’minûn 23/101; Âl-i İmrân 3/106). Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

3.
Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde âleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan ve Allah, ruh ve ahreti inkâr eden inkârcı felsefi düşünce tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Materyalizm
Soru Açıklaması
Materyalizm, maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde âleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan ve Allah, ruh ve ahreti inkâr eden felsefî bir akımdır. Onlara göre maddenin üstünde bir yaratıcı, etkileyici ve idare edici herhangi bir varlık yoktur.
4.

Şıklarda yer alan peygamberlerden hangisine suhuf indirilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Hz. Şit
Soru Açıklaması

Hz. Şit Peygambere 50 sayfa suhuf indirilmiştir.

5.

Allah’ın sadece peygamberlere vahiy yoluyla açıkladığı gayb türü aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Mutlak gayb
Soru Açıklaması

Genel anlamda gayb, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı şeklinde tanımlanabilir. Gayb, sadece Allah’ın bilgisi dâhilinde olan ve O bildirmediği sürece herkese kapalı bulunan nesne ve olaylar anlamında mutlak gayb ve yaratıkların yalnızca bir kısmının vâkıf olabildiği şeyler anlamında da göreceli (izafî) gayb olmak üzere ikiye ayrılmakta ve Allah’ın sadece peygamberlere vahiy yoluyla açıkladığı kısım mutlak gayb kabul edilmektedir. Meselâ meleklerin bilip de insanların bilmediği veya insanlardan bazısının bilip bir kısmının bilemediği konular izafî gayb türüne girmektedir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin, insan ve cinlerle olan ortak özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Melekler gaybı bilmezler.
Soru Açıklaması

B, C, D ve E seçeneğinde verilen özellikler melekleri ya insan ya da cinlerden ayıran özelliklerinden biridir. A seçeneğinde verilen özellik ise meleklerin, insan ve cinlerle olan ortak özelliğidir. Çünkü melekler, diğer varlıklar gibi gaybı bilmezler, gaybı sadece Allah bilir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’a girdikten sonra tekrar İslam’dan çıkarak küfre geri dönmek anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" İrtidat
Soru Açıklaması

İrtidat; İslam’a girdikten sonra tekrar İslam’dan çıkarak küfre geri dönmektir. Dinden dönen kimseye de mürted adı verilir. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

8.

İnançsızlığın felsefi karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ateizm
Soru Açıklaması

İnançsızlığın felsefî karşılığı ateizmdir.

9.

Freudizme göre insana hakim olan ve onu yöneten içgüdüler hangileridir?

Doğru Cevap: "D" Korku-cinsiyet
Soru Açıklaması

İnsan şuurunu metafizik boyuttan kopararak salt akli araştırma alanıyla sınırlandıran Sigmund Freud (1856–1939) tarafından temelleri atılmıştır. Ona göre insana hakim olan ve onu yöneten iki içgüdü korku ve cinsiyet duygularıdır. İnsanın davranışlarına yön veren, ondaki anne-baba, vatan ve Allah sevgisi gibi yüksek değerlere kaynak oluşturan bu iki duygudur. Doğru cevap D'dir.

10.

“Ehl-i kıble tekfir edilemez” görüşü hangi itikadi mezhebin görüşüdür?

Doğru Cevap: "E" Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat
Soru Açıklaması

Ehl-i sünnet mensuplarının tekfir konusuna yaklaşımı ve iman-amel konu- sunda dengeli bir çizgi izlemesi bu sorunu çözmede katkı sağlayabilir. Nitekim onların “ehl-i kıble tekfir edilemez” ilkesi oldukça açıklayıcıdır. Nitekim Hz. Pey- gamberden gelen bir rivayette “kıblemize yönelerek bizim gibi namaz kılan ve kestiğimizi yiyen bir kimse Allah ve Resulünün güvenini kazanmış sayılır. O hal- de Allah’ın verdiği güven ve emana aykırı davranmayın” buyrulmuştur (Buharî, “Salât” 28; Ebû Davud “Cihad” 95).

11.

I. Allah’ı hamd ile yüceltmek

II. Peygamber’e salat ve selam getirmek

III. İnsanları kötü işlere sevk etmek

IV. İlâhî cezaları yerine getirmek

V.  İnsanların yaptıklarını kaydetmek

Yukarıdakilerden hangileri meleklerin görevleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması

Allah tarafından meleklere verilen görevleri şöylece sıralamakmümkündür:

a. Allah’ı hamd ile yüceltmek,

b. Peygamber’e salat ve selam getirmek,

c. Müminlere âhirette şefaat etmek ve insanlara dünyada hayır duada,bulunmak

d. İnsanları iyi işlere sevketmek, onları korumak amacıyla takip etmek,

e. Peygamberlere vahiy getirmek,

f. Peygamberlere ve müminlere maddî ve manevî destek olmak,

g. İnsanların yaptıklarını kaydetmek,

h. Tabiatın yönetimi ve ilâhî kanunların icrasıyla meşgul olmak,

ı. İlâhî cezaları yerine getirmek.

12.

Aşağıdakilerden hangisi ahiret âleminin ilk safhasıdır?

Doğru Cevap: "C" Ölüm ve kabir âlemi
Soru Açıklaması

Âhiret âlemi inancı ölümden itibaren meydana gelecek çeşitli safhaları içerir. Bunlar şöylece sıralanır: Ölüm ve kabir âlemi, kıyamet alâmetleri, kıyametin kopması, evrenin yeniden inşâ edilmesi ve ölülerin kabirlerinden çıkarılıp diriltilmeleri, ardından mevkıf veya arasât adı verilen bir yere sevk edilip bir araya toplanmaları, dünyada benimsedikleri inançlarla yapıp ettiklerinden hesaba çekilip amellerinin ölçülmesi, sırattan geçirilmeleri ve cennet veya cehenneme gönderilmeleri. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi insanı inkara götüren psikolojik sebeplerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Sosyal baskı gruplarının etkisi altında kalmak
Soru Açıklaması

Sosyal baskı gruplarının etkisi altında kalmak psikolojik sebeplerden değil sosyolojik sebeplerdendir.

14.

Dini bir terim olarak da İslam’a girdikten sonra tekrar İslam’dan çıkarak küfre geri dönmeye ............ denir. Dinden dönen kimseye de ......... adı verilir.

boşluklara ne gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" Ridde - Mürted
Soru Açıklaması

Dini bir terim olarak da İslam’a girdikten sonra tekrar İslam’dan çıkarak küfre geridönmektir. Dinden dönen kimseye de mürted adı verilir

15.

Sorumlu tutuldukları ve âhirette hesaba çekilecekleri fiiller başta olmak üzere, insanın yapıp ettiklerinin yanı sıra başına gelen her şeyin kaderin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu benimseyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cebriyye
Soru Açıklaması

Cebriyye insanlara ait bütün fiillerin ilâhî ilim, irade ve kudretin, yani kaderin zorlayıcı etkisiyle oluştuğuna inananların ortak adıdır. Cehm b. Safvân’ın öncülüğünde gelişen bu mezhebi benimseyenlere göre sorumlu tutuldukları ve âhirette hesaba çekilecekleri fiiller başta olmak üzere insanın yapıp ettiklerinin yanı sıra başına gelen her şey kaderin kaçınılmaz bir sonucudur. Allah’ın ilmi, iradesi ve yaratması bütün varlık ve olayları kuşattığından insanın irade özgürlüğü ve eylem yapma gücü yoktur. İnsanı her yönden kuşatan kader çizgisinin dışına çıkmak mümkün değildir

16.

"Doğal seleksiyon yasası tabiatta geçerli olsaydı kuvvetli yaratılışa sahip olan canlı türleri zayıfları tamamen yok ederdi. Milyonlarca sene geçmesine rağmen canlılar arasında denge hala korunmaktadır." ifadesi hangi düşünce akımının fikirlerini çürütmektedir?

Doğru Cevap: "C" Darwinizm
Soru Açıklaması

Doğal seleksiyon, tabiatta kuvvetli olanın zayıfı elemesi fikridir. Doğal seleksiyon yasası tabiatta geçerli olsaydı kuvvetli yaratılışa sahip olan canlı türleri zayıfları tamamen yok ederdi. Milyonlarca sene geçmesine rağmen canlılar arasında denge hala korunmaktadır. Dolayısıyla materyalizmin temellendirilme ayaklarından birisini teşkil eden Darwin evrim teorisi soyut ve temelsiz bir nazariyeden ibaret kalmaktadır.

17.

Levh-i Mahfuz ne demektir?

Doğru Cevap: "D" Evrenle ilgili her şeyin bütün olayları açıklayan bir gizli kaynaktır.
Soru Açıklaması

Allah’in gaybı bildiğine ve evrenle ilgili her şeyin bütün olayları açıklayan bir gizlikaynakta, yani Levh-i Mahfuz’da bulunduğuna dikkat çekilir.

18.

"Allah’ın, zaman ve mekan sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikar, maddi-manevi her var olanı gözlem yapmışcasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe sahip olmasıdır"

Yukarıda yer alan açıklama Allah'ın hangi sıfatının tanımıdır?

Doğru Cevap: "C" İlim
Soru Açıklaması

Tanım Allah'ın ilim sıfatını anlatmaktadır.

19.
Müslüman görünüp kalben Allah’ı yalanlamak nedir?
Doğru Cevap: "D" Nifak
Soru Açıklaması

Nifak dıştan Müslüman görünmek içten ise Allah’ı, Resulünü ve onun ilettiklerini yalanlamaktır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “İnsanlardan, inanmadıkları halde, Allah’a ve âhiret gününe inandık diyenler de vardır” (elBakara 2/8) hükmü nifakın dil ile ikrar bulunduğu kalb ile tasdikin olmadığını vurgular. Dolayısıyla nifak ehlinin, yani münafıkların kalplerinde tasdik bulunmadığı için itikadi açıdan kâfir hükmündedirler ve cehennemde ebedî olarak kalacaklardır (en-Nisâ 4/140, 145). Doğru cevap D'dir.

20.
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, Babil halkını imtihan etmek ve onları sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderildiği belirtilen melek veya meleklerin adları nedir?
Doğru Cevap: "E" Hârût ve Mârût
Soru Açıklaması

A, B ve C seçeneğinde adı geçen melekler, Dört Büyük Meleklerdendir. D seçeneğinde adı geçen Münker ve Nekîr melekleri ise kabirde sorgu işi ile görevli olan meleklerdir. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, Babil halkını imtihan etmek ve onları sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderildiği belirtilen meleklerin adları, E seçeneğinde de belirtilen Hârût ve Mârût’tur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.