İslam İnanç Esasları
Final 2015
1.
Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen din sınıflamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Somut din-Soyut din
Soru Açıklaması
2.
İslam dininin temel hükümlerinden hangisi diğerlerinden önce gelir?
Doğru Cevap: "A" İman esasları
Soru Açıklaması
3.
Allah’ın kendi kendine kaim olması ve başkasına ihtiyaç duymaması anlamına gelen selbi sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kıyam bi nefsihi
Soru Açıklaması
4.
Vahiy meleğinin özel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cebrail
Soru Açıklaması
5.
Yahudiliğin kutsal kitabı Hıristiyanlar tarafından nasıl isimlendirilir?
Doğru Cevap: "C" Eski Ahid
Soru Açıklaması
6.
Kur’an’da Hz. Davud’a verildiği belirtilen Zebur’un kelime anlamı nedir?
Doğru Cevap: "B" Yazılı kitap
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Zorlayıcı olmak
Soru Açıklaması
8.
Genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Vahiy
Soru Açıklaması
9.
Bir topluluğu zor kullanarak bulunduğu yerden çıkarıp bir mekanda toplama anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Haşir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ahiret aleminin safhalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Vakfe
Soru Açıklaması
11.
Kabir hayatının diğer adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Alem-i cesur
Soru Açıklaması
12.
Kader inancı; Allah’ın insan fiilleri dâhil her şeyi yaratması ve belirlemesi, insanın ise özgürlüğünün olmaması şeklinde tanımlandığında aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili sorun ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "C" İnsanın sorumluluğu
Soru Açıklaması
13.
İnsanın kendi özgür iradesini itaat yönünde ortaya koyduktan sonra Allah’ın onun fiilini yaratmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tevfik
Soru Açıklaması
14.
I. İlim
II. İrade
III. Kudret
IV. Yaratma

Yukarıdakilerden hangileri kader ve kaza kavramlarıyla ilişkilendirilen Allah’ın sıfatlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
15.
Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mürai
Soru Açıklaması
16.
Kur’an-ı Kerim’de inanç ve iyi davranış ilişkisi nasıl tasvir edilir?
Doğru Cevap: "E" Ağaç metaforuyla
Soru Açıklaması
17.
İslam’a göre “iyi davranış”ın anlamı nedir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan, dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır.
Soru Açıklaması
18.
Günahların en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah’a şirk koşmak
Soru Açıklaması
19.
Gelinen yola tekrar geri dönmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İrtidat
Soru Açıklaması
20.
I. Materyalizm
II. Okültizm
III. Darwinizm
IV. Freudizm

Yukarıdakilerden hangileri çağdaş inkarcı akımlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.