İslam İnanç Esasları
Final 2016
1.
Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Dini gerekler yerine getirilirken kibir yapılması
Soru Açıklaması
2.
İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid inancı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbi/tenzihi sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İrade
Soru Açıklaması
4.
Mukarrebun meleğinin görevi nedir?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın huzurunda bulunup sürekli ona ibadet etmek
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem İncil yazarları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Yeremya
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sabırsız olmak
Soru Açıklaması
7.
İslam Dini’ndeki ahiret âleminin son safhası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cennet veya cehenneme girme
Soru Açıklaması
8.
Kur’ân-ı Kerim’de kıyametin kopma zamanı anlamında en çok kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Saat
Soru Açıklaması
9.
Hisab kelimesinin Türkçe’ye uyarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hesap
Soru Açıklaması
10.
Kur’an’da verilen bilgilerden hareketle kıyamet kopmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kıyametin kopacağı zaman peygamberlere bildirilmiştir.
Soru Açıklaması
11.
İnsanın kendi özgür iradesini itaat yönünde ortaya koyduktan sonra Allah’ın onun fiilini yaratmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tevfik
Soru Açıklaması
12.
I. İlim
II. İrade
III. Kudret
IV. Yaratma

Yukarıdakilerden hangileri Allah’ın kader ve kaza kavramlarıyla ilişkilendirilen sıfatlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
13.
Eş'ariyye'ye bağlı kelamcıların kader sorununu çözmek üzere geliştirdikleri teorinin adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Kesb teorisi
Soru Açıklaması
14.
Allah’ın evreni yaratmadan önce her şeyi yazdığı kitaba ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Levh-i mahfuz
Soru Açıklaması
15.
İslam inanç sisteminde kesin tasdikin mahiyeti nedir?
Doğru Cevap: "D" Gönüllü olarak benimseme ve kabul etme
Soru Açıklaması
16.
Sürekli Allah’la birlikte oluyor gibi bir bilinç ve sorumluluk içinde hareket etmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İhsan
Soru Açıklaması
17.
Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen ve kurallarına uymayan kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fasık
Soru Açıklaması
18.
I. Materyalizm
II. Okültizm
III. Darwinizm
IV. Freudizm

Yukarıdakilerden hangileri çağdaş inkarcı akımlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
19.
En büyük günah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şirk koşmak
Soru Açıklaması
20.
Dinden dönen kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mürted
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.