İslam İnanç Esasları
Final 2017
1.
İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid inancı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
3.
Muharref dinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlahi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şekli korunamayan dinlerdir.
Soru Açıklaması
4.
Meleklerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Gaybı bilirler.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Zorlayıcı olmak
Soru Açıklaması
6.
Kur’an-ı Kerim'i çoğaltarak çeşitli İslam ülkelerine gönderen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Osman
Soru Açıklaması
7.
Kader inancı ile ilahi ilim sıfatı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan açık Kur’anî bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olaylara ilişkin bilgisini levh-i mahfuzda yazması
Soru Açıklaması
8.
Kader ve kaza terimlerinin anlamlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kader; Allah’ın canlı cansız bütün yaratıklarına ilişkin ezeli planını, kaza ise bu planın gerçekleşmesini anlatır.
Soru Açıklaması
9.
İnsanlara ait bütün fiillerin ilâhî ilim, irade ve kudretin yani kaderin zorlayıcı etkisiyle oluştuğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cebriyye
Soru Açıklaması
10.
Ahirette diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere mahşer denilen maydanda toplanmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Haşir
Soru Açıklaması
11.
İslâm’ın ölümden sonraki diriliş inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kıyametin kopmasından sonra insanların bedenlerinin diriltilip, ruhlarıyla birleştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir.
Soru Açıklaması
12.
Ahiret âleminin imkânına işaret eden ve Kur’an’daki bilgilerle örtüşen bilimsel teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Büyük patlama (big bang) teorisi
Soru Açıklaması
13.
Kur’an’da iman esaslarının belirtildiği ayette, kadere iman etmeye yer verilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kader inancının Allah’a iman etmeye dâhil olması
Soru Açıklaması
14.
Çağdaş inkârcı akımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Freud'e göre insan psikolojisinde Allah'a inanma eğilimi vardır.
Soru Açıklaması
15.
İmandan sonra küfre dönen kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mürted
Soru Açıklaması
16.
İslam’a göre “iyi davranış”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarını kabul eden insanların dini davranış bakımından sınıflandırıldığı gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber'e inanmayanlar
Soru Açıklaması
18.
Kalpteki samimiyetini bozup, diliyle iman ettiğini söyleyen kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Münafık
Soru Açıklaması
19.
Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mürai
Soru Açıklaması
20.
Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışavurup içindeki gerçek inkârını gizlemesi sonucu iç ve dış boyut arasında meydana gelen tutarsızlığa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nifak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.