İslam İnanç Esasları
Final 2018
1.
Müminin imandan sonra İslam’ın daha temel inanç esaslarına yönelmesi ve onlar hakkındaki iman ve bilgisini daha üst seviyelere çıkarması gerekir.

Bu şekilde iman esaslarına açık ve geniş bir şekilde inanmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tafsili iman
Soru Açıklaması
2.
Varoluşu kendinden olan zorunlu varlığın sadece Allah olduğu ilkesinden hareketle ortaya atılan isbât-ı vâcib delili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmkân delili
Soru Açıklaması
3.
Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İslâm
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tüm insanlara vahyi tebliğ etmek
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi vahyin mahiyetinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kelime ve cümlelerini olduğu gibi ezberleme ve korumanın gereksiz olması
Soru Açıklaması
6.
Peygamberlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterirler.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da ahiret aleminin gerekliliğine dair belirtilen konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" nsanların eşit imkân ve kabiliyetlerde yaratılmaması
Soru Açıklaması
8.
Ahiret âlemine imanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılmasını sağlayan kıyametin kopmasının ardından, ölülerin Allah tarafından tekrar diriltilmesiyle başlayacak olan ebedi âlemin gerçekleşeceğine inanmaktır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıyameti nitelendiren adlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tekvin
Soru Açıklaması
10.
Ehl-i sünnet mezhebinin insan fiillerine ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların fiillerini doğrudan doğruya Allah yaratır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yaratma sıfatını ifade eden kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Makzî
Soru Açıklaması
12.
Allah’ın ilim sıfatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İlim sıfatı Allah’ın, zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikâr, maddî-manevi her var olanı gözlem yapmışçasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe sahip olmasıdır.
Soru Açıklaması
13.
Kader kavramının terim anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesidir.
Soru Açıklaması
14.
İslam’a göre “iyi davranış”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi büyük günah konusunda ehl-i sünnetin inanç anlayışına uygundur?
Doğru Cevap: "B" nandığı halde büyük günah işleyen ve işlediği günahlarda ısrarcı olan kimseye fasık denir.
Soru Açıklaması
16.
"Davranış inancın değil, inanç davranışın şartıdır." görüşüyle inanç-davranış ilişkisinde dengeyi kuran mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ehl-i sünnet
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi inkarın psikolojik nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal baskı grupları
Soru Açıklaması
18.
I.  Materyalizm
II. Pozitivizm
III. İdealizm
IV. Freudizm

Yukarıdakilerden hangileri çağdaş inkarcı akımlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
19.
Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde aleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan ve Allah, ruh ve ahireti inkar eden felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Materyalizm
Soru Açıklaması
20.
İslam inanç sisteminde "Ehl-i kıble tekfir edilemez." ilkesi, sonucu itibariyle nasıl bir Müslümanlık anlayışını hedefler?
Doğru Cevap: "D" Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.