İslam İnanç Esasları
Final 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi din kavramının temel anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ahiret
Soru Açıklaması
2.
Bir şeye gönül bağlamak, düğüm atmışçasına kesinlikle inanmak ve bütünüyle benimsemeye ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" itikat
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kıdem
Soru Açıklaması
4.
Kabirde sorgu işi ile görevli meleklere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Münker ve Nekir melekleri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş ilâhî kitaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mişna
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Zorlayıcı olmak
Soru Açıklaması
7.
İnsanların akıl yürütme gücüne hitap eden ve onları akli kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşan mucizelere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" bilgi mucizesi
Soru Açıklaması
8.
Genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesine ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" vahiy
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda bahsi geçen ahiretle ilgili safhalardan hangisi diğerlerine göre daha önce gerçekleşecektir?
Doğru Cevap: "E" Sura üflenmesi
Soru Açıklaması
10.
Ahiret âleminin imkânına işaret eden ve Kur’an’daki bilgilerle örtüşen bilimsel teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Büyük patlama (big bang) teorisi
Soru Açıklaması
11.
Ahirette diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere mahşer denilen maydanda toplanmalarını ifade eden kavrama ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" haşir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisi kaza kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bir şeyin miktarını belirlemek
Soru Açıklaması
13.
İnsanlara ait fiillerin kaderin zorlayıcı etkisiyle meydana geldiğini savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cebriyye
Soru Açıklaması
14.
I. İlim
II. İrade
III. Kudret
IV. Kelam

Yukarıdakilerden hangileri Allah’ın kader ve kaza kavramlarıyla ilişkilendirilen sıfatlarındandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
Sürekli Allah’la birlikte oluyor gibi bir bilinç ve sorumluluk içinde hareket etmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İhsan
Soru Açıklaması
16.
Bir kimsenin inancını dile dayalı olarak dışa vurmasına karşılık içindeki gerçek inkârını gizlemesine ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" nifak
Soru Açıklaması
17.
Allah'ı görüyormuş gibi davranışlarında titizlik gösteren kimseye ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" muhsin
Soru Açıklaması
18.
Çağdaş inkârcı akımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Pozitivizmde din ve bilim birbirine bağlı iki olgu olarak kabul edilir.
Soru Açıklaması
19.
Dinî uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmeye ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" amelî irtidat
Soru Açıklaması
20.
Allah’a ortak koşmak Kur’an’da hangi kavramla ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Şirk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.