İslam İnanç Esasları
Final 2020
1.
Allah’ın kendi kendine kaim olması ve başkasına ihtiyaç duymaması anlamına gelen selbi sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kıyam bi nefsihi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi din kavramının temel anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ahiret
Soru Açıklaması
3.
------- peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak noktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" İnanç esasları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Soru sormayla vahyetme
Soru Açıklaması
5.
Melekleri yapı olarak cinlerden ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nurdan yaratılmaları
Soru Açıklaması
6.
Genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Vahiy
Soru Açıklaması
7.
Peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İnsanları tebliğ ettikleri hususları kabule zorlamışlardır.
Soru Açıklaması
8.
Ahiret âleminin imkânına işaret eden ve Kur’an’daki bilgilerle örtüşen bilimsel teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Büyük patlama (big bang) teorisi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıyametiv nitelendiren adlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tekvin
Soru Açıklaması
10.
Ahiret âlemine imanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılmasını sağlayan kıyametin kopmasının ardından, ölülerin Allah tarafından tekrar diriltilmesiyle başlayacak olan ebedi âlemin gerçekleşeceğine inanmaktır.
Soru Açıklaması
11.
Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberlerden oluşan mucizelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Haberî mucizeler
Soru Açıklaması
12.
Kader inancına dair dini metinleri aşırı bir akılcılıkla yorumlayan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mutezile
Soru Açıklaması
13.
İnsanın kendi özgür iradesini itaat yönünde ortaya koyduktan sonra Allah’ın onun fiilini yaratmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tevfîk
Soru Açıklaması
14.
Kader ve kaza inancının irtibatlı olduğu ilâhî sıfatlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İlim, irade, kudret ve yaratma
Soru Açıklaması
15.
Bir kimsenin inancını dile dayalı olarak dışa vurmasına karşılık inkârını gizlemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nifak
Soru Açıklaması
16.
Allah'ı görüyormuş gibi davranışlarında titizlik gösteren kimseye ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" muhsin
Soru Açıklaması
17.
"Davranış inancın değil, inanç davranışın şartıdır." görüşüyle inanç-davranış ilişkisinde dengeyi kuran mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ehl-i sünnet
Soru Açıklaması
18.
İslam inanç sisteminde "Ehl-i kıble tekfir edilemez." ilkesi, sonucu itibariyle nasıl bir Müslümanlık anlayışını hedefler?
Doğru Cevap: "C" Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
Soru Açıklaması
19.
Dinî uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Amelî irtidat
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi inkarın psikolojik nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal baskı grupları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.