İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 22
1.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm dininin davranışlarla (amelle) ilgili hükümlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Müslümanlar Peygamberlere iman ederler, onlara taparlar ve ibadet ederler
Soru Açıklaması

İbadetler Allah Teâlâ tarafından farz kılınır, Hz. Peygamber’in gösterdiği gibi yapılır. Onlara da kimse ilave ve eksiltme yapamaz. Dinî metinler aynı zamanda ibadetlerin de kaynağıdır. İbadetler sadece Allah rızası için yapılır, niyet ve uygulamada O’ndan başkasını anmak caiz değildir. Müslümanlar Peygamberlere iman ederler, ama onlara asla tapmaz ve ibadet etmezler.

2.

“Ahiret alemi konusunda inkarcıların hiçbir bilgisi yoktur, onlar sadece zanda bulunur. Onlara apaçık deliller içeren ayetlerimiz okunduğu zaman 'doğru söylüyorsanız (ölmüş) atalarımızı getirin (diriltin)' demekten başka bir delilleri yoktur” (el-Câsiye 45/24-25,32; ed-Duhân 44/34);

Yukarıda yer alan ayet ile neye vurgu yapılmak istenilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Ahiret alemine ilişkin inkarcı iddiaların hiçbir kesin bilgiye dayanmadığı ve kesin kanıtlardan yoksun bulunduğu.
Soru Açıklaması

Bu ayette gayb bilgisi noktasına değinilerek ahiret alemine ilişkin inkarcı iddiaların hiçbir kesin bilgiye dayanmadığı ve kesin kanıtlardan yoksun bulunduğu ifade edilir.

3.
“Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamberin hadislerinde belirtildiğine göre peygamberlerin bazılarına ……………. vahyedilmişken bazılarına da kitap gönderilmiştir” cümlesinde boş bırakılan yere en uygun olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Suhûf
Soru Açıklaması

Allah'ın peygamberlerine gönderdiği kutsal sayfaların, kitapların vahiy olmslsrı bakımından farkı söz konusu değildir. Ku'ran-ı Kerim ve Hz Peygamberin hadislerinde belirtildiğine göre peygamberlerin bazılarına sayfalar yani suhûf vahyedilmişken bazılarına da kitap gönderilmiştir. Doğru cevap E'dir.

4.

Kur’an-ı Kerim’in inançsızlık hastalığı olarak tanımladığı ve daha çok vesvese ve kuşkuculuğa dayanan kavram nedir?

Doğru Cevap: "D" Maraz
Soru Açıklaması

A seçeneğindeki itikâdî irtidat, Allah’ı, Resulünü ve O’nun getirdiklerini inkâr ederek bir başka dine ya da anlayışa dönmektir. B seçeneğindeki amelî irtidat, şuursuzca dini uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmektir. C seçeneğindeki nifak dıştan Müslüman görünmek içten ise Allah’ı, Resulünü ve onun ilettiklerini yalanlamaktır. E seçeneğindeki şirk, Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir. D seçeneğindekimaraz ise Kur’an’a göre inançsızlık hastalığı olarak tanımlanır ve daha çok vesvese ve kuşkuculuğa dayanmaktadır. Buna yakalanan kimse önyargılarından kurtulamadığı ve beş duyusunu gerçekliğin bilgisine kapattığı müddetçe itikadî körlük içinde yaşamaya devam eder.

5.

Kader ve kaza inancı Allah’ın hangi sıfatı ile doğrudan ilişkili değildir?

Doğru Cevap: "D" Basar
Soru Açıklaması

Kader ve kaza inancı Allah’ın ilim, irade, kudret ve yaratma sıfatlarının yetkinliğine ayrıntılı olarak iman etmeyi ifade eder.

6.

Kuran'da içi boyut ile dış boyut arasında tutarsızlık aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "C" Nifak
Soru Açıklaması

Kur’an’da iç ve dış arasındaki tutarsızlık adı verilen “nifak”, bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışavurup içindeki gerçek inkârını gizlemesidir.

7.
Aşağıdakilerden hangisinde Müşrik’in tanımı doğru yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Allah’a ortak koşan kimse demektir.
Soru Açıklaması
A seçeneğinde kâfirin, B seçeneğinde münafığın, D seçeneğinde mürtedin ve E seçeneğinde de irtidatın tanımı yapılmıştır. C seçeneğinde ise müşriğin doğru tanımı yapılmıştır.
8.

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da cehennemi anlatmak için kullanılan kavramlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Duhan
Soru Açıklaması

Duhan kelimesi cehennemin isimlerinde biri değildir. duhan duman manasındadır.

9.

Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde âleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan ve Allah, ruh ve ahireti inkâr eden inkârcı felsefi düşünce tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Materyalizm
Soru Açıklaması

Materyalizm, maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde âleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan ve Allah, ruh ve ahreti inkâr eden felsefî bir akımdır. Onlara göre maddenin üstünde bir yaratıcı, etkileyici ve idare edici herhangi bir varlık yoktur.

10.

Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışa vurup içindeki gerçek inkârı gizlemesi, Kur’an-ı Kerim’de hangi kavramla ifade edilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Nifak
Soru Açıklaması

Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışa vurup içindeki gerçek inkârı gizlemesi, Kur’an-ı Kerim’de, nifak kavramı ile ifade edilmektedir.

11.

Allah’ın kelâmı olan Kur’an-ı Kerim hangi melek veya melekler aracılığıyla Hz. Peygamber’e vahyedilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Cebrâil
Soru Açıklaması

Kur’an’ı Hz. Peygambere vahyeden, gönderen Allah Taâla’dır. Kur’an, Allah’ın kelâmıdır. A seçeneğinde adı verilen Cebrail onu Hz. Peygambere getiren aracıdır. İlâhî hitabın farklı şekilleri bulunmakla beraber Kur’an Hz. Peygambere elçi (Cebrail) ile gönderilmiştir.

12.

Din dilinde iman ettiği halde bile bile Yüce Allah’a ve Peygamber’e itaat etmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiillerini işleyenlere ne denir ?

Doğru Cevap: "B" Fâsık
Soru Açıklaması

Dinde Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen veya yasaklarına uymayan kişileregünahkâr veya fâsık denir. Kelime olarak “bir şeyden çıkan” anlamına gelen fâsıkkavramı, din dilinde iman ettiği halde bile bile Yüce Allah’a ve Peygamber’e itaatetmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiillerini işleyenlere denir.

13.
Tevratta ibadetler, dinî ayin ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler, kurbanlar ve evlilik gibi konulara ait hükümleri konu edildiği bölüme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Levililer
Soru Açıklaması
“Levililer” kavramı soru kökünde verilen tanımın karşılığıdır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ta ibadetler, dinî ayin ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler, kurbanlar ve evlilik gibi konulara ait hükümlerin yer aldığı bölümdür?

Doğru Cevap: "A" Levililer
Soru Açıklaması

Levililer: İbadetler, dinî ayin ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler, kurbanlar ve evlilik gibi konulara ait hükümleri konu eder.

15.

İman için hem kabin tasdikinin hem de ikrarın birlikte olması gerektiğini söyleyen âlimler de vardır. Birini diğerine feda etmemenin lüzumu üzerinde duran bu bilginler genelde (.....) âlimlerdir.

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki mezheplerden hangisi yazılmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Hanefî
Soru Açıklaması

İman için hem kabin tasdikinin hem de ikrarın birlikte olması gerektiğini söyleyen âlimler de vardır. Birini diğerine feda etmemenin lüzumu üzerinde duran bu bilginler genelde Hanefî âlimlerdir. Doğru cevap A'dır. 

16.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi “Davranış inancın bir parçası değildir” anlayışı ile uyuşmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Kur’an ve Sünnet ışığında bakıldığında dini emir ve yasaklardan oluşan davranışları inancın doğrudan bir parçası değil, onunla bağlantılı ama farklı bir olgu olarak görülmelidir.
Soru Açıklaması

İnanç ve davranış ilişkilerine Kur’an ve Sünnet ışığında bakıldığında dini emir ve yasaklardan oluşan davranışları inancın doğrudan bir parçası değil, onunla bağlantılı ama farklı bir olgu olarak görmek mümkündür. Nitekim Ehl-i sünnet âlimleri iman ve amelin farklı şeyler olduğu iddialarını pek çok âyet ve hadisten hareketle gramatik olarak delillendirmişlerdir. Davranışın inançtan başka bir şey olduğuna dair pek çok âyet vardır (Meselâ bk. Yûnus 10/9; Hûd 11/23; el- Ankebût 29/7, 9, 58; Lokmân 31/8; Fâtır 35/7; Fussilet 41/8; eş-Şûrâ 42/22). Bu âyetlerde davranışlar, inanç üzerine atfedilmiş, yani ilave edilmiş olduğundan ikisi ayrı olgu olarak ele alınmak durumundadır. Verilen bilgilerden yola çıkılarak A, C, D ve E seçeneklerinden verilen bilgiler “Davranış inancın bir parçası değildir” anlayışı ile uyuşmamakta, B seçeneğinde verilen bilgi ise bu anlayış ile uyuşmaktadır.

17.
Aşağıdakilerden hangisi içten hissedilenlerin dil ile ifadesi anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" İkrar
Soru Açıklaması

İkrar, içten hissedilenlerin dil ile ifade edilmesine denir. Kişinin kalben kabul ettiği iman esaslarını dışa vurmasının önemi bellidir.

18.
Nuh Hud Danyal Elyesa Zulkifl

Yukarıdakilerden hangileri Kur’an’da isimleri belirtilen peygamberlerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması

Danyal Peygamber dışında soruda verilen peygamberler Kur'an'da geçmektedir.

19.
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi cinlere aittir?
Doğru Cevap: "A" İnsanlara nispetle daha üstün bir güce sahiptirler.
Soru Açıklaması
A seçeneğinde belirtilen özellik cinlere aittir. B, C, D ve E seçeneğinde belirtilen özellikler ise meleklere aittir.
20.

Kur’an’da ayrıca peygamberler için insanlara hayırlı bir haberi müjdeleyen, haber veren kimse anlamında ____ ve ____; ileride gelecek tehlikeyi önceden sezip haber veren, insanları bundan sakındırıp uyaran manasında sıfat olan ____; yol gösteren, doğru yola ileten mânasında ____; Allah’ın kulu  anlamında ____ kelimeleri de kullanılmaktadır.

Doğru Cevap: "A" beşîr - mübeşşir - nezîr - hâdî - abd
Soru Açıklaması

Kur’an’da ayrıca peygamberler için insanlara hayırlı bir haberi müjdeleyen, haber veren kimse anlamında “beşîr” ve “mübeşşir”; ileride gelecek tehlikeyi önceden sezip haber veren, insanları bundan sakındırıp uyaran manasında sıfat olan “nezîr”; yol gösteren, doğru yola ileten mânasında “hâdî”; Allah’ın kulu  anlamında “‘abd” kelimeleri de kullanılmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.