İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 23
1.

Aşağıdakilerden hangisi klasik dinler tarihi kitaplarının hak dinlere verdiği addır?

Doğru Cevap: "C" Milel
Soru Açıklaması

Klasik dinler tarihi kitapları ise hak dinlere milel, batıl dinlere de nihal adını vermişlerdir.

2.

Allah'ın önceden buyurduğu ve belirlediği bir şeyin zamanı gelince Allah'ın iradesi ve takdiriyle meydana gelmesi ve şekillenmesine ne denir?

Doğru Cevap: "A" Kaza İnancı
Soru Açıklaması

Kaza, ezelde takdir olunan her şeyin Cenâb-ı Hakk’ın halk ve icadıyla vücud sahasına çıkması, Allah’ın varlık ve olaylara ilişkin olarak ezelde belirlediği planı gerçekleştirip yaratması demektir

3.

Aşağıdakilerden hangisi dinin tanımlarından birisidir?

Doğru Cevap: "B" Kişinin kendi çabalarıyla ulaşamadığı, sadece vahiy kanalıyla elde edebileceği gerçekler bütünü veya insanı gerçeğe bağlayan şey.
Soru Açıklaması

Son devir islam alimlerine göre din "kişinin kendi çabalarıylaulaşamadığı, sadece vahiy kanalıyla elde edebileceği gerçekler bütünü veyainsani gerçeğe bağlayan şey" olarak tanımlanır.

4.

Cebriyye insanlara ait bütün fiillerin ilâhî ilim, irade ve kudretin, yani kaderin zorlayıcı etkisiyle oluştuğuna inananların ortak adıdır. .......................’ın öncülüğünde gelişen bu mezhebi benimseyenlere göre sorumlu tutuldukları ve âhirette hesaba çekilecekleri fiiller başta olmak üzere insanın yapıp ettiklerinin yanı sıra başına gelen her şey kaderin kaçınılmaz bir sonucudur.

Bu paragraftaki boşluğa gelmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Cehm b. Safvan
Soru Açıklaması

Cebriyye insanlara ait bütün fiillerin ilâhî ilim, irade ve kudretin, yani kaderinzorlayıcı etkisiyle oluştuğuna inananların ortak adıdır. Cehm b. Safvân’ın öncülüğünde gelişen bu mezhebi benimseyenlere göre sorumlu tutuldukları ve âhirettehesaba çekilecekleri fiiller başta olmak üzere insanın yapıp ettiklerinin yanı sırabaşına gelen her şey kaderin kaçınılmaz bir sonucudur

5.

İslam kaynaklarına göre kalbindeki inancı gizleyen, inanç ilkelerini kısmen veya tamamen reddeden kişiye hangi isim verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Kâfir
Soru Açıklaması

A seçeneğinde verilen tabir kıyameti ifade etmek için kullanılan tabirlerden biridir. B seçeneğinde verilen tabir Sûr ile eş anlamlıdır. D seçeneğinde verilen, herhangi birini inançsızlığa nispet etmeye verilen isimdir. E seçeneğinde verilen, cehennemin tabakalarından birine verilen isimdir. İslam kaynaklarına göre kabul veya tasdik anlamında inançtan yoksun olan, kalbindeki inancı gizleyen, inanç ilkelerini kısmen veya tamamen reddeden kişiye, C seçeneğinde de belirtildiği üzere Kâfir adı verilmektedir.

6.

Kur’an Allah’ın varlığından çok birliği üzerinde durmaktadır. Allah’ın birliğine yaptığı bu vurgu nedeniyle İslâm dini ayrıca nasıl isimlendirilmiştir ?

Doğru Cevap: "B" Tevhid dini
Soru Açıklaması

İslâm’da tevhid kavramı ile ifade edilen “Allah’ın birliği” itikadi açıdan Allah’a zatında ve sıfatlarında ortak kabul etmemeyi, davranış planında da bu düşünceyi zedeleyecek tavırlardan uzak durmayı amaçlar. Kur’an Allah’ın varlığından çok birliği üzerinde durmaktadır. Allah’ın birliğine yaptığı bu vurgu nedeniyle İslâm dini “Tevhid Dini” olarak da isimlenir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi inanç ve davranış arasındaki ilişkiye uymaz?

Doğru Cevap: "A" Davranış inancın bir parçasıdır.
Soru Açıklaması

İnanç ve davranış ilişkilerine Kur’an ve Sünnet ışığında bakıldığında dini emir ve yasaklardan oluşan davranışları inancın doğrudan bir parçası değil, onunla bağlantılı ama farklı bir olgu olarak görmek mümkündür.

8.

Kader ve kaza inancının irtibatlı olduğu ilâhî sıfatlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" İlim, irade, kudret ve yaratma sıfatları
Soru Açıklaması

Kaza ve Kader Allah'ın İlim, İrade ve Kudretli sıfatlarının tecellisidir.

9.

İslam kaynaklarına göre kalbindeki inancı gizleyen, inanç ilkelerini kısmen veya tamamen reddeden kişiye hangi isim verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Kâfir
Soru Açıklaması

A seçeneğinde verilen tabir kıyameti ifade etmek için kullanılan tabirlerden biridir. B seçeneğinde verilen tabir Sûr ile eş anlamlıdır. D seçeneğinde verilen, herhangi birini inançsızlığa nispet etmeye verilen isimdir. E seçeneğinde verilen, cehennemin tabakalarından birine verilen isimdir. İslam kaynaklarına göre kabul veya tasdik anlamında inançtan yoksun olan, kalbindeki inancı gizleyen, inanç ilkelerini kısmen veya tamamen reddeden kişiye Kâfir adı verilmektedir.

10.

Kur’an-ı Kerim’de özellikle hangi peygamberler üzerinde çok durulmuştur?

Doğru Cevap: "D" Hz. Nuh, Muhammed, İsa, İbrahim, Musa
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed üzerinde özellikle çok durulmuştur.

11.

Aşağıdakilerden hangisi 4 büyük melek arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" İlliyun
Soru Açıklaması

Doğru cevap A şıkkıdır. 4 büyük melek; Mikail, Cebrail, İsrafil, Azrail’dir. İlliyun meleği Allah Teâlâ’nın huzurunda bulundukları, O’na sürekli ola­rak ibadet ettikleri ve gece gündüz O’nu yücelttikleri kaydedilmektedir. Arşı ta­şıyan ve onun çevresinde bulunan melekler de bu gruba girer (ez-Zümer 39/75; el-Mü’min 40/7).

12.

I. Kur’ân’da İblîs’in mahiyeti hakkında fazla bilgi verilmemekle birlikte ateşten yaratıldığı vurgulanmaktadır.

II.  Allah Teâlâ hayat sarkacının bu iki tarafına karşılık, insanları iyiye ve güzele yöneltmesi için melekleri, kötülüğe sevketmesi için ise şeytanları yaratmıştır.

III. Kur’an, şeytanın insanoğlunun apaçık bir düşmanı olduğunu ve bu durumun kıyamete kadar devam edeceğini bildirmektedir.

Yukarıda şeytan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kur’ân’da İblîs’in mahiyeti hakkında fazla bilgi verilmemekle birlikte ateştenyaratıldığı vurgulanmaktadır. O, şeytan cinsinin ilk ferdi olarak Âdem’e secde etmeme nedeni sorulduğunda; ateşten yaratıldığını ve bu nedenle Âdem’den üstünolduğunu belirtmektedir.  Kur’an, şeytanın insanoğlunun apaçık bir düşmanı olduğunu vebu durumun kıyamete kadar devam edeceğini bildirmektedir. Şeytan bu süredeinsanı Allah’ın yolundan çevirmek için çaba harcayacaktır.

Allah Teâlâ hayat sarkacının  iki tarafına karşılık, insanları iyiye ve güzele yöneltmesi için melekleri, kötülüğe sevketmesi için ise şeytanları yaratmıştır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

13.

Kur’an-ı Kerim’de inanç ve iyi davranış ilişkisi hangi metaforla açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Ağaç
Soru Açıklaması

Kur’an-ı  Kerîm’de “inanç ve iyi davranış ” iliş kisi “ağaç metaforu” yla çok güzel tasvir edilir: “Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları  göğe yükselen bir ağaç gibidir.

14.

İslam düşüncesinde iman aşağıdaki ifadelerden hangisi ile anlatılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamberin vahiy yoluyla getirdiği tüm hususlarda tereddütsüz tasdik etmek ve getirdiklerine inanmak
Soru Açıklaması

İlk dört seçeneğin her biri imanın Arapçadaki farklı anlamlarıdır. İslam düşüncesinde bir terim olarak iman “Hz. Peygamberin vahiy yoluyla getirdiği tüm hususlarda tereddütsüz tasdik etmek ve getirdiklerine inanmak” demektir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi cehennemin tabakalarından biri değildir ?

Doğru Cevap: "D" Adn
Soru Açıklaması

Yapılan tasvirlere göre hepsi de yakıcı ateş anlamıyla irtibatlıolan cehennem, “cahîm”, “hâviye”, “hutâme”, “lezâ”, “saîr” ve “sakar” adlı daha şiddetli bölümleri ve aşağı tabakaları vardır. Cehennem azabı en hafif olan ve en üstte bulunan tabakayı teşkil eder ve günahkâr Müslümanların ceza göreceği yerdir.Cahîm ise alevi ve ısı derecesi yüksek olan en derin ateş tabakasıdır.

16.

Davranış sözcüğü Kur’an’da inanç kavramıyla birlikte yer aldığında hangi tür eylemleri ifade eder ?

Doğru Cevap: "A" İyi eylemleri
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerîm’de davranış sözcüğü, yerine göre inançtan bağımsız, yerinegöre inançla birlikte kullanılmıştır. Davranış sözcüğü “inanç”tan bağımsız olarakkullanıldığı zaman insanın hem iyi ve hem de kötü eylemlerini kapsar:“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kimde zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir” (ez-Zilzâl 99/7-8).“Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. O kendisine Allah’tan başka nebir dost, ne de bir yardımcı bulabilir” (en-Nisâ 4/123).Fakat davranış sözcüğü Kur’an’da inanç kavramıyla birlikte yer aldığında sadece “iyi eylemleri” ifade eder (bk. el-Bakara 2/62; Sebe’ 34/37; et-Tegâbün 64/9).Bu bağlamda “iyi davranış” dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru,faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemlerdir.

17.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah'ın peygamberlerine vahyettiği mesajların aynı esaslara dayandığını gösterir?

Doğru Cevap: "C" “Dini daima ayakta tutup muhafaza edin, onda ayrılığa düşmeyin” (eş-Şûrâ 42/13)
Soru Açıklaması

“Dini daima ayakta tutup muhafaza edin, onda ayrılığa düşmeyin” (eş-Şûrâ 42/13) buyurarak peygamberlere vahyettiği mesajların aynı esasa dayalı bulunduğunu beyan etmiştir. Doğru cevap C'dir.

18.

Kur’an-ı Kerîm’de insanın cimriliği, nankörlüğü, hırsı ve sabırsızlığına dikkat çeken ayetlerle ortaya konmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İnsanın fıtratı gereği peygamberin yol göstericiliğine ihtiyaç duyduğu
Soru Açıklaması

Kur’an’da insanın bir takım zaaflarına işaret edilmektedir. Onun sıkıntılara tahammül etmekte zayıflığı, aceleci, nankör ve cimri olduğu ifade edilmektedir. Böylelikle bazı beşerî özellikler ve sosyal şartlar karşısında kişinin değişik tutumlar sergileyebileceği gerçeğine dikkat çekilmek istenmiştir. Bunun da hedefi insanın nübüvvete, peygamberlerin yol göstericiliğine olan fıtrî ihtiyacının temellerini ortaya koymaktır. Doğru cevap E’dir.

19.
“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir” ayeti aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Davranış
Soru Açıklaması
Kur’an-ı Kerîm’de davranış sözcüğü, yerine göre inançtan bağımsız,yerine göre inançla birlikte kullanılmıştır. Davranış sözcüğü “inanç”tan bağımsız olarak kullanıldığı zaman insanın hem iyi ve hem de kötü eylemlerini kapsar Verilen ayet bu bağlamda davranışı temsil eder.
20.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat’ın bölümleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Mezmurlar
Soru Açıklaması

Torah (Tevrât): Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye isimli beş bölümden oluşmaktadır. A seçeneğinde verilen “Mezmurlar” Ketubîm kısmınada yer alır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.