İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 24
1.

Duyu-ötesi alanı tamamen dışlayan, gerçekliğin bilgisini deney ve gözlemin sonuçlarına bağlayan ve Olguculuk olarak da adlandırılan çağdaş inkârcı akımlardan biri olan Pozitivizm’in kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "B" Auguste Comte
Soru Açıklaması

Pozitivizm adı verilen olguculuk duyu-ötesi alanı tamamen dışlayan, gerçekliğin bilgisini deney ve gözlemin sonuçlarına bağlayan bir akımdır. Doğru cevap olan B seçeneğinde adı geçen Fransız düşünür Auguste Comte (1798–1857) tarafından kurulmuştur. Bu düşünceye göre pozitif felsefe, insan zekâsının ulaşabileceği son aşama kabul edilir.

2.

Kur’an’da peygamberler için insanlara hayırlı bir haberi müjdeleyen, haber veren kimse anlamında kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B"  Beşîr
Soru Açıklaması

Kur’an’da peygamberler için insanlara hayırlı bir haberi müjdeleyen, haber veren kimse anlamında “beşîr” ve “mübeşşir”; ileride gelecek tehlikeyi önceden sezip haber veren, insanları bundan sakındırıp uyaran manasında sıfat olan “nezîr”; yol gösteren, doğru yola ileten mânasında “hâdî”; Allah’ın kulu anlamında “‘abd” kelimeleri de kullanılmaktadır.

 

3.
Peygamberlerin tebliğ göreviyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Peygamberler Allah’ın kendilerine vahyettiği mesajı sadece tebliğ ederler, kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamakla meşgul olmazlar.  
Soru Açıklaması
4.

Peygamberliğin asıl hedefi nedir?

Doğru Cevap: "B" İnsanlığın hidayetine/Allah’ın rızasına uygun olan doğru yolu bulmasına vesile olmak
Soru Açıklaması

Peygamberlik asıl hedefi B seçeneğinde de belirtildiği üzere “insanlığın hidayetine/Allah’ın rızasına uygun olan doğru yolu bulmasına vesile olmak”tır. Son Peygamber’in tebliğ ettiği Kur’an’ın öncelikle “O, müttakîler için bir yol göstericidir” (el-Bakara 2/2) şeklinde nitelenmesi ilginçtir. Allah Kur’an’da kendilerini de hidâyete ulaştırdığını belirttiği peygamberler hakkında “Her toplumun bir yol göstericisi vardır” (er-Ra’d 13/7), “Onları emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık” (el-Enbiyâ 21/73) buyurmaktadır. Peygamberlerin Allah’ın dînini tebliğ etmek suretiyle insanların hidayetine vesile olmaları “Nitekim kendi içinizden, size âyetlerimizi okuyan, sizi mânevî kirlerden arındıran, kitap ve hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir Resûl gönderdik” (el-Bakara 2/151) meâlindeki âyetle dile getirilmiştir. Diğer şıklarda verilen görev veya amaçlar ise meleklerle ilgilidir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi kişinin inkar etmesindeki psikolojik sebeplerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Şımarıklık
Soru Açıklaması

İnsanın şımarık olması inkar etmesinin altında yatan psikolojik bir sebep değildir. Doğruu cevap E'dir.

6.

Allah'tan başka herhangi bir varlığı Allah statüsünde bir sevgi ile sevmek neye sebep olur?

Doğru Cevap: "B" Şirk
Soru Açıklaması

Büyük şirk Allah’tan başka varlıkları sevmede ve onlara ta’zimde aşırı gitmek suretiyle de ortaya çıkabilir. Kur’an’a göre ulu^hiyetin en büyük özelliklerinden birisi, sevilmektir. Allah’tan başka herhangi bir varlığı Allah statüsünde bir sevgiyle sevmek insanı ortak koşmaya götürme sebebidir (el-Bakara 2/165). Doğru cevap B'dir.

7.

Yahudilerin dini bayramları ile ilgili bilgi toplamak isteyen birisi, Tevrat’ın hangi bölümünde bu bilgiyi bulabilir?

Doğru Cevap: "C" Levililer
Soru Açıklaması

Tevrat’ın, ibadetler, dini ayin ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler, kurbanlar ve evlilik gibi konulara ait hükümlerini konu eden bölümü “Levililer” bölümüdür. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi dıştan Müslüman görünmek içten ise Allah’ı, Resulünü ve onun ilettiklerini yalanlamak anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Nifak
Soru Açıklaması

Nifak; dıştan Müslüman görünmek içten ise Allah’ı, Resulünü ve onun ilettiklerini yalanlamaktır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “İnsanlardan, inanmadıkları halde, Allah’a ve âhiret gününe inandık diyenler de vardır” (elBakara 2/8) hükmü nifakın dil ile ikrar bulunduğu kalb ile tasdikin olmadığını vurgular. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

9.
Sadece çevresindeki kişilere bakıp, hiçbir araştırma yapmadan iman eden kimseye ne denir?
Doğru Cevap: "E" Mukallit
Soru Açıklaması
Bir kimsenin çevresindeki ana, baba, kardeş, komşu, hoca ve değer verdiği diğer kişilere bakarak, hiçbir araştırma yapmadan inanmasına taklit, bu tür imana da taklidî iman denir. Böyle bir kişiye de mukallit adı verilir.
10.

Kur’an-ı Kerîm’de mü’minlere emir ve tavsiye edilen her iyi davranış aşağıdaki hangi kavramla birlikte kullanılmıştır ?

Doğru Cevap: "D" İnanç
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerîm’de mü’minlere emir ve tavsiye edilen her iyi davranış “inanç” kavramıyla birlikte kullanılmıştır. Bir davranışın iyi olmasının temel şartı inançla birlikte bulunmasıdır. İşte o takdirde iyi davranış inanca uygun ve o inançla ayakta durabilen davranıştır. Elbette inanç olmadan inançsız bir insanın yaptığı davranış da kendine göre iyi davranış olabilir. Ancak Kur’an-ı Kerîm’e göre inkâra şartlanmış olan kimselerin dünyada yaptıkları iyiliklerin onlara âhirette, yani din ve inanç boyutunda bir yararı yoktur (bk. elKehf 18/103–105; İbrahim 14/29).

11.
Aşağıdakilerden hangileri "Haberi" mucizelerin özelliğidir?
Doğru Cevap: "E" Allah’tan veya melek aracılığıyla peygamberlere gelen mucizelerdir
Soru Açıklaması

Haberi mucizeler, Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberlerden oluşur.

12.

Kader ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Bazı fiiller kaderin kapsamı dışında kalabilmektedir.
Soru Açıklaması

Hz. Ömer Şam’a girmek üzere iken şehirde veba hastalığının yayıldığını öğrenince geri dönmesini kaderin tecellisinden kaçış olarak değerlendiren sahabilere verdiği cevapta hiçbir fiilin kaderin kapsamı dışında kalmadığını söylemiştir.

13.
Kendilerine hiçbir şekilde kullukta bulunulmasını istemezler Allah’ın izniyle O’nun dinini insanlara tebliğ ederler Peygamberler güvenilir, doğru, ileri görüşlü, ihlâslı ve seçkin insanlardır Peygamberler Allah’ın kendilerini görevlendirdiği ve yardım ettiği birer tebliğci ve uyarıcıdırlar Allah katında diğer insanlar gibi kulluktan sorumlulardır

Yukarıdaki ifadelerden hangileri peygamberlerin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Yukarıdaki tüm maddeler peygamberlerin özellikleri ve görevlerindendir.

14.

Davranış sözcüğü Kur’an-ı Kerim’de inanç kavramıyla birlikte yer aldığında sadece hangi eylemleri ifade eder?

Doğru Cevap: "C" İyi eylemleri
Soru Açıklaması

Davranış sözcüğü Kur’an-ı Kerim’de inanç kavramıyla birlikte yer aldığında sadece C seçeneğinde de belirtildiği üzere “iyi eylemleri” ifade eder. Kur’an-ı Kerîm’de davranış sözcüğü, yerine göre inançtan bağımsız, yerine göre inançla birlikte kullanılmıştır. Davranış sözcüğü “inanç”tan bağımsız olarak kullanıldığı zaman insanın hem iyi ve hem de kötü eylemlerini kapsar.

15.
Aşağıdakilerden hangisi şirk kelimesinin anlamını ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Allah'a ortak koşmak
Soru Açıklaması

Dinî anlamda şirk, Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir. Bu da putlara, ağaçlara, hayvanlara, kabirlere, semavî cisimlere, tabiat kuvvetlerine, ruhanî varlıklara ve insanlara ulûhiyet vererek tapınmak şeklinde meydana gelir. Doğru cevap C'dir.

16.

"Müminin imandan sonra İslam’ın daha temel inanç esaslarına yönelmesi ve onlar hakkındaki iman ve bilgisini daha üst seviyelere çıkarması gerekir."

Yukarıda verilen şekilde işi detaylandırarak ayrıntılı bir şekilde tek tek iman esaslarına açık ve geniş bir şekilde inanmaya ne denir?

Doğru Cevap: "A" Tafsîlî iman
Soru Açıklaması

Müminin imandan sonra İslam’ın daha temel inanç esaslarına yönelmesi ve onlar hakkındaki iman ve bilgisini daha üst seviyelere çıkarması gerekir. Bu şekilde işi detaylandırarak ayrıntılı bir şekilde tek tek iman esaslarına açık ve geniş bir şekilde inanmaya tafsîlî iman denir. Doğru cevap A'dır.

17.

Pozitivizm akımının kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "E" Auguste Comte
Soru Açıklaması

Pozitivizm adı verilen olguculuk duyu-ötesi alanı tamamen dışlayan, gerçekliğin bilgisini deney ve gözlemin sonuçlarına bağlayan bir akımdır. Fransız düşünür Auguste Comte (1798–1857) tarafından kurulmuştur. Doğru cevap E'dir. 

18.
Aşağıdakilerden hangisi, kıyamet ile ilgili doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Kıyametin kopmaya başlamasından önce gökten inip insanları bürüyecek olan azap verici bir dumandan bahsedilmiştir.
Soru Açıklaması

Kur’anda ve hadislerde kıyâmetin kopmasından önce alâmetlerinin gerçekleşeceği açıklanmış (Muhammed 47/18; Buhârî, “Îmân” 37), ancak bunların nelerden ibaret olduğuna dair ayrıntılı bilgiler verilmemiş, sadece kıyâmetin kopmaya başlamasından önce gökten aşağıya doğru inip insanları bürüyecek olan azap verici bir dumandan ve bunu gidermesi için Allah’a dua edileceğinden bahsedilmiştir (ed-Duhân 44/10-12). Ayrıca “ye’cücme’cûc”ün (geçiş yerinin) açılacağından söz edilmiş, ancak bunun ne anlama geldiği hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir (el-Enbiyâ 21/96). Tek doğru bilgi, B seçeneğinde mevcuttur. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberliğin yapısı ile ilgili doğru bilgilerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lütfettiği mânevî bir görevdir.
Soru Açıklaması
Peygamberliğin yapısı ile ilgili doğru bilgilerden biri A seçeneğinde de belirtildiği üzere “Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lütfettiği mânevî bir görevdir” bilgisidir. İnsanların kendi istek ve çabalarıyla bu görevi elde etmeleri mümkün değildir. Peygamberlik bu açıdan vehbidir. Diğer seçeneklerde verilen bilgiler meleklerle ilgilidir.
20.

I. Gerçekleşmesi haktır.

II. İnsanlar kabirlerinde kalmaya devam eder.

III. İnsanlar diriltilip bir araya toplanır.

IV. İnançlarla ilgili hesaba çekilip karşılık verilir.

V. Davranışlarla ilgili hesaba çekilme yoktur.

      Yukarıdaki ifadelerden hangileri, ahiret âlemine yönelik doğru bilgiler içermektedir?

Doğru Cevap: "B" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Âhiret âlemi hakkında Kur’an’da kullanılan farklı isimler, bu âlemin iç yüzünü ifade edici mahiyettedir. Bunlardan anlaşıldığına göre âhiret gerçekleşmesi hak olan, insanların kabirlerinden çıkarıldıktan sonra diriltilip bir araya toplanacağı ve inançlarıyla davranışlarından hesaba çekilip karşılıklarının verileceği, iyi davrananlarla kötü davranışta bulunanların ayırt edileceği, dünyayı boşa ve yanlış işlerle geçirip gerekli hazırlığı yapmamaktan dolayı pişmanlık duyacağı ebedî bir âlemdir. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.