İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 25
1.

____ Allah’ın canlı ve cansız bütün yaratıklarına ilişkin ezeli planını, ____ bu planını gerçekleştirmesini anlatır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" Kader - Kaza
Soru Açıklaması

Kader Allah’ın canlı ve cansız bütün yaratıklarına ilişkin ezeli planını, kaza da bu planını gerçekleştirmesini anlatır.

2.

Melek kelimesinin manası ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Süratle hareket etme
Soru Açıklaması

melek kavramı Sözlükte “kudret, kuvvet ve elçilik yapma, aracı olma” gibi anlamlara gelmekle birlikte süratle hareket etme gibi bir anlamı içermemektedir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın varlığı ile alakalı olarak söylenemez?

Doğru Cevap: "C" Allah inancı insanın doğuşundan çok sonra kazandığı bir özelliktir.
Soru Açıklaması

Allah inancı insanda doğuştan varolan bir özelliktir. Kur’ân-i Kerîm’de yaratılış anında varolan bu duygu “fıtrat” kavramı ile ifade edilir.

4.

“Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur veyahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini bildirir” ayeti hangi surede geçmektedir?

Doğru Cevap: "B" Şûrâ
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilen ayet Şûrâ Suresinde geçmektedir.

5.

Allah evreni yokken yaratmıştır, kozmolojik düzenini bozarak evreni yok ettikten sonra tekrar yaratabilir. Allah’ın bunu gerçekleştirebilecek bilgisi ve gücü vardır.

Yukarıda yer alan bilgi aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

Doğru Cevap: "B" Ahiret aleminin imkanı.
Soru Açıklaması

Allah'ın kozmolojik düzenini bozarak evreni yok ettikten sonra tekrar yaratabilmesi ahiret aleminin imkanlı olduğuna işaret eder.

6.

Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışa vurup içindeki gerçek inkârı gizlemesi, Kur’an-I Kerim’de hangi kavramla ifade edilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Nifak
Soru Açıklaması

A seçeneğindeki itikâdî irtidat, Allah’ı, Resulünü ve O’nun getirdiklerini inkâr ederek bir başka dine ya da anlayışa dönmektir. B seçeneğindeki amelî irtidat, şuursuzca dini uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmektir. C seçeneğindeki maraz, Kur’an’a göre inançsızlık hastalığı olarak tanımlanır ve daha çok vesvese ve kuşkuculuğa dayanmaktadır. D seçeneğindeki şirk, Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir. Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışa vurup içindeki gerçek inkârı gizlemesi, Kur’an-I Kerim’de, E seçeneğinde belirtildiği gibi nifak kavramı ile ifade edilmektedir. Aynı zamanda nifak dıştan Müslüman görünmek, içten ise Allah’ı, Resulünü ve onun ilettiklerini yalanlamak olarak da tanımlanmaktadır.

7.

Ahiret kelimesinin kökü olan ahir sözcüğünün sözlük anlamış aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Son
Soru Açıklaması

Âhiret Arapça bir kelimedir. Sözlükte son anlamına gelen “âhir” kelimesinin “yurt, ikamet edilen yer” gibi anlamlara gelen “dâr” sözcüğüne sıfat olmasından dolayı “ahiret” şekline dönüşmüştür. Doğru cevap B'dir.

8.
Saat Racife Karia

Yukarıdakilerden hangileri Kur’an’da kıyametin isimleridir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Saat, Racife, Karia Kur’an’da kıyametin isimleridir?

9.
İslâm’ın ahlak esaslarının inançla ilgisi aşağıdaki ifadelerden hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" İslâm’ın ahlâk ilkeleri Hz. Peygamber tarafından yaşanıp uygulamaya geçirildiğinden kuru bir teoriden ibaret değildir. Hz. Peygamber de bu ilkeleri vahiyden almıştır.
Soru Açıklaması

İkili ilişkilerde düzenlemeler yapılabilir ama hiçbir zaman ikili ilişkilerin ilkesinde bir değişiklik yapılamaz ilkesi itibariyle karşılıklı muameleler de inanç değeri taşır. İlk dört seçenekte davranış hükümlerinin inanç ile ilişkisi kurulmuştur. İslâm’ın ahlâk ilkeleri Hz.Peygamber tarafından yaşanıp uygulamaya geçirildiğinden kuru bir teoriden ibaret değildir. Hz. Peygamber de bu ilkeleri vahiyden almıştır. İslâm’ın ahlâk hükümleri bir yönüyle inanç esasıdır. Doğru yanıt E'dir.

10.

İslam kaynaklarında inançsızlık anlamında kullanılan küfür kelimesi sözlükte hangi anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" bir şeyi örtmek, gizlemek
Soru Açıklaması

Küfür kelimesinin sözlük anlamı bir şeyi örtmek ve gizlemektir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim'de kıyamet hakkında en çok kullanılan kelimedir?

Doğru Cevap: "A" Saat
Soru Açıklaması

Kur’an’da birden fazla kavramla ifade edilen kıyamet hakkında en çok kullanılan isim “kıyametin kopma zamanı” anlamındaki “Sâat” tabiridir. Sarsıcı anlamına gelen “Râcife”, korkunç gürültü demek olan “Karia”, “Sahha” ve ayrıca “Tâmme” gibi değişik adlarla da anılır. Doğru cevap A'dır.

12.

Aşağıda verilenlerden hangisi inkârın psikolojik sebeplerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" İnsanların sürekli arzularının peşinden gitmesi ve aşırı isteklerden kurtulamamaları.
Soru Açıklaması

B, C, D ve E seçeneklerinde verilen sebepler inkârın sosyolojik sebeplerindendir. A seçeneğinde ise inkârın psikolojik sebeplerinden birisi verilmiştir. İnkâra yol açan ve insanı inançlarından soğutmaya götüren sebeplerin başında, sürekli arzularının peşinden gitmek, aşırı isteklerden kurtulamamak gelir. Hevalarının doğrultusunda giden kimseler kendilerine iman telkin edildiğinde hemen onu reddedip başka değer yargıları üreterek Allah’ın yol göstericiliğine karşı çıkarlar.

13.

____ Allah’ın canlı ve cansız bütün yaratıklarına ilişkin ezeli planını, ____ bu planını gerçekleştirmesini anlatır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" Kader - Kaza
Soru Açıklaması

Kader Allah’ın canlı ve cansız bütün yaratıklarına ilişkin ezeli planını, kaza da bu planını gerçekleştirmesini anlatır.

14.

Ahiret yerine ölümden sonra diriliş anlamına gelen _____ veya son gün demek olan _____ yahut cennet ve cehennemin hak olduğuna şahitlik etmek anlamına gelen tabirler kullanılır (Buhârî, “Îmân” 37; Müslim,  Îmân” 1, 5, 45).

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" Eel yevmu’l- âhir ve El-Ba’sü’l-âhir
Soru Açıklaması

Ahiret yerine ölümden sonra diriliş anlamına gelen “el-Ba’sü’l-âhir”e veya son gün demek olan “el yevmu’l- âhir”e yahut cennet ve cehennemin hak olduğuna şâhitlik etmek anlamina gelen tabirler kullanılır (Buhârî, “Îmân” 37; Müslim, “Îmân” 1, 5, 45).

15.

Peygamberlerin gerek sözlerinde, gerek fiillerinde kendilerini lekeleyecek ve saygınlıklarını zedeleyecek hatalardan uzak olmalarına anlamına gelen peygamber özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Korunmuş olmak
Soru Açıklaması

İslâm itikadında ismet, Allah tarafından korunmuşlukları anlamında peygamberler için kabul edilen özelliklerden biridir. İsmet, peygamberlerin güçleri yetmekle beraber günahlardan uzak kalma kabiliyetleridir. Peygamberlerin gerek sözlerinde, gerek fiillerinde kendilerini lekeleyecek ve saygınlıklarını zedeleyecek hatalardan korunmuş olmaları şeklinde tanımlanmıştır. Ancak nübüvvet için zorunlu görülen bu sıfatın mahiyeti ve peygamberlerin hangi sahadaki fiil ve icraatlarını kapsayacağı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Doğru cevap A'dır.

16.

............. a^limler tekvi^n sıfatını sübu^ti sıfatlara dahil ederken, ............ alimler ise onu müstakil bir sıfat olarak görmemişlerdir. Onlara göre fiili sıfatlar doğrudan sıfat olmayıp ilim, kudret ve irade sıfatlarının fonksiyonlarıdır.

bu paragrafta boşluklara gelmesi gereken kelam ekolleri hangi şıkta doğru verilmiştir? 

Doğru Cevap: "E" Maturidi / Eş'ari
Soru Açıklaması

Matüridi^ a^limler tekvi^n sıfatını sübu^ti sıfatlara dahil ederken, Eş’ari^ler onu müsta- kil bir sıfat olarak görmemişlerdir. Onlara göre fiili sıfatlar doğrudan sıfat olmayıp ilim, kudret ve irade sıfatlarının fonksiyonlarıdır.

17.
Vecel Tevekkül Şeairi Tazim Namaz

Yukarıdakilerden hangisi kalbin amellerindendir?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Korku anlamına gelen “vecel” ile güvenmek/dayanmak anlamına gelen “tevekkül” kavramları ile birlikte İslamın sembollerini yüceltme işlevsel anlamda kalbin amellerinden; namaz ve zekât ise organların amellerindendir.

18.

Duyu-ötesi alanı tamamen dışlayan, gerçekliğin bilgisini deney ve gözlemin sonuçlarına bağlayan ve Olguculuk olarak da adlandırılan çağdaş inkârcı akımlardan biri olan Pozitivizm’in kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "B" Auguste Comte
Soru Açıklaması

Pozitivizm adı verilen olguculuk duyu-ötesi alanı tamamen dışlayan, gerçekliğin bilgisini deney ve gözlemin sonuçlarına bağlayan bir akımdır. Doğru cevap olan B seçeneğinde adı geçen Fransız düşünür Auguste Comte (1798–1857) tarafından kurulmuştur. Bu düşünceye göre pozitif felsefe, insan zekâsının ulaşabileceği son aşama kabul edilir.

19.

Batıl dinlere terimsel olarak verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Muharref
Soru Açıklaması

Muharref, Allah'tan geldiği şeklini koruyamamış Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlere denir. Beşeri din ise dinlerin kaynağına bakılarak sınıflandırılmış dindir. Klasik dinler tarihi kitapları ise hak dinlere milel, batıl dinlere nihal adını vermiştir.

20.

Aşağıdaki kıyamet alametlerinden hangisi evrendeki kozmik düzenin yıkılışına örnek olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: "B" Ye’cüc me’cûc”ün (geçiş yerinin) açılması.
Soru Açıklaması

Ye’cüc me’cûc”ün (geçiş yerinin) açılmasının evrendeki kozmik düzen ile alakası bulunmamaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.