İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 26
1.

Allah’ın her şeyi işitmesi aşağıdaki Sübûtî sıfatlardan hangisi ile açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Semî
Soru Açıklaması

Semî sıfatı Allah’ın her şeyi işitmesidir. Allah’ın tüm sıfatlarında olduğu gibi işitme sıfatı da kemal derecesindedir. O, hiçbir vasıta ve şarta bağlı olmaksızın ve hiçbir engele takılmaksızın her şeyi işitir. Doğru cevap E’dir.

2.

Bir insanın, kendisine yapılan haksızlıklarının karşılıklarının mutlaka görüleceği yönündeki inancı, hangisini sağlamaz?

Doğru Cevap: "B" insanı dünya işlerinden soğutur 
Soru Açıklaması

ahirete iman bilinci insanı dünyadan soğutmaz aksine ahiret mutluluğu bu dünyada elde edileceğinden dünya hayatına ahiret odaklı bağlılık ortaya çıkar

3.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığına inanmayı mümkün hale getiren bir ifadedir?
Doğru Cevap: "B" Allah’a iman gönlün harekete geçirilmesi ve iradenin eğitilmesiyle olur.
Soru Açıklaması

Allah’ın zâtı duyularla idrak edilemediği için, Allah’ı kanıtlamak ancak O’nun dışındaki varlıklardan hareketle mümkün olabilir. Bu nedenle Allah’ın varlığına inanmak, zihinsel faaliyette bulunmanın yanında gönlün harekete geçirilmesi ve iradenin eğitilmesiyle mümkündür.

4.
Peygamberlerin Allah’tan getirdikleri mesajları insanlara tebliğ ederken, dürüstlüğü ihlal edip onu gölgeleyecek unsurlardan kaçınmaları peygamberlerin hangi özelliklerinden ileri gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Doğru olmak
Soru Açıklaması
Peygamberlerin Allah’tan getirdikleri mesajları insanlara tebliğ ederken, dürüstlüğü ihlal edip onu gölgeleyecek unsurlardan kaçınmaları onların doğru olma esaslarından ileri gelmektedir.
5.

Ahiret hayatı için hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Adaletin rahmeti aştığı yerdir 
Soru Açıklaması

Ahiret hayatı her ne kadar adaletin hükümran olduğu gün olsa da rahmetin adaleti aştığı bir gündür. 

6.
Kur’an-ı Kerim’de inanç ve iyi davranış ilişkisi hangi metaforla açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Ağaç
Soru Açıklaması
Kur’an-ı Kerîm’de “inanç ve iyi davranış ” iliş kisi “ağaç metaforu” yla çok güzel tasvir edilir: “Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.
7.
Hangi ilâhî kitabın getirdiği mesaj evrensel olup kıyamete kadar geçerlidir?
Doğru Cevap: "B" Kur’an
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed peygamberlerin sonuncusu, Kur’ân-ı Kerîm de ilâhî kitapların sonuncusudur. Kur’an, Hz. Muhammed’in nübüvvetini doğrulayan en büyük mucizedir. Önceki peygamberlere gönderilen kutsal kitapların aksine Kur’an günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan ve tahrif edilmeden gelmiştir ve kıyamete kadar bu özelliğini koruyacaktır. Kur’an’ın getirdiği mesaj evrensel olup kıyamete kadar geçerlidir. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi organların amelleridir?

Doğru Cevap: "D" Zekat
Soru Açıklaması

(el-Enfâl 8/2-4) ayetinde korku anlamına gelen “vecel” ile güvenmek/dayanmak anlamına gelen “tevekkül” kavramları işlevsel anlamda kalbin amellerinden; namaz ve zekât ise organların amellerindendir.

9.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in "şehadet parmağına denizde isabet eden yer kadar az" diye vurguladığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Dünya nimetleri
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, tutum ve davranışlarını kontrol ederek âhiret âlemine hazırlık yapan insanları akıllı; bayağı arzularının peşinden koşarak âhireti düşünmeyenleri ise kendine hükmetmekten âciz, zavallı kimseler olarak nitelemiştir (Tirmizî, “Sıfatü’lkıyâme” 25). Ayrıca dünyevî davranışların karşılıklarının âhirette verileceğini bildirmiş (Buhârî, “Menâkıbu’l-Ensâr” 45), âhirete nisbetle dünya nimetlerinin şehâdet parmağına denizde isabet eden yer kadar az olduğunu vurgulamıştır (Müslim, “Cennet” 55). Doğru cevap B'dir.

10.

Kur’an’da isimleri belirtilen peygamperlerin sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "B" 25
Soru Açıklaması

Hz. Ade mile birlikte Kur’an’da isimleri belirtilen peygamberlerin sayısı 25'tir.

11.

Allah'ın yaratma sıfatı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmez.

Doğru Cevap: "E" İfna
Soru Açıklaması

ifna Allah'ın yaratma değil yok etme sıfatıdır.

12.

Kur'anda inancın duyularla idrak edilemeyen mutlak varlığa kayıtsız şartsız bağlılığı esas alan bu yönü aşağıdakilerden hangisiyle belirtilmiştir ?

Doğru Cevap: "B" Gayba iman
Soru Açıklaması

...Şayet bu konunun matematik ispatı mümkün olsaydı, ceza ve mükafatı gerektiren bir önemi de olmazdı. Nitekim Kur’anda, inancın duyularla idrak edilemeyen mutlak varlığa kayıtsız şartsız bağlılığı esas alan bu yönü, “gayba iman” olarak belirtilmiş ve müminlerin özelliklerinden sayılmıştır.(el-Bakara 2/3)

13.

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen kutsal kitaplardan biri olan Zebur hangi peygambere indirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Hz. Dâvûd
Soru Açıklaması

Zebur, D seçeneğinde adı geçen Hz. Dâvûd’a indirilmiş bir kutsal kitaptır. Kur’an’da “Dâvûd’a da Zebur’u verdik” (el-İsrâ 17/55) buyrulmaktadır. “Yazılı kitap” anlamına gelen Zebur’dan Kur’an’da bahsedilmekte ve ondan bazı bilgiler de nakledilmektedir (en-Nisâ 4/163; el-İsrâ 17/55; el-Enbiyâ 21/105).

14.

Allah inancı insanda doğuştan varolan bir özelliktir. Kur’a^n-ı Keri^m’de yaratılış anında varolan bu duygu .......... kavramı ile ifade edilir (er-Ru^m 30/84). Her insan bu yetenekle donatılmış bir vaziyette dünyaya gelmektedir. Bu durumda insanın inanması, yaratılışında varolan bu özelliğin ortaya çıkarılmasından ibarettir.

paragraftaki boşluğa getirilmesi gereken kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Fıtrat
Soru Açıklaması

Allah inancı insanda doğuştan varolan bir özelliktir. Kur’a^n-ı Keri^m’de yaratı- lış anında varolan bu duygu “fıtrat” kavramı ile ifade edilir (er-Ru^m 30/84). Her insan bu yetenekle donatılmış bir vaziyette dünyaya gelmektedir. Bu durumda insanın inanması, yaratılışında varolan bu özelliğin ortaya çıkarılmasından ibarettir.

15.
Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hudüs delili
Soru Açıklaması
Kur’an’da canlı cansız bütün kâinatın kendi kendine var olmayacağı dile getirilmekte, böylece insan hem kendisi hem de dış dünya üzerinde düşünmeye davet edilmektedir. Bu kavram Hudüs delili ile açıklanmaktadır.
16.

“Varlık ve yokluğu birbirine eşit olan mümkün varlığın meydana gelmesi için, onun varlığını yokluğuna tercih edecek bir gücün olması zorunludur” tezini savunarak Allah’ın varlığını ispat etmeye çalışan delil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İmkân delili
Soru Açıklaması

İmkân Delili: İmkân delili, bir önceki delilin aksine daha çok İslam filozofları tarafından kullanılmıştır. Varlıkları zorunlu (vâcib) ve zorunsuz (mümkün) varlıklar olmak üzere ikiye ayıran bu delile Aristo’da da rastlanmaktadır. Âlimlere göre zorunlu varlık varlığı kendinden olan ve varolmak için bir başkasına muhtaç olmayan varlıktır. Bu özellik sadece Allah’ta mevcuttur. Mümkün varlık ise kendi kendisini varedici güce sahip olmayan ve varolmak için bir başkasına ihtiyaç duyan varlıktır. Bu nedenle varlık ve yokluğu birbirine eşit olan mümkün varlığın meydana gelmesi için, onun varlığını yokluğuna tercih edecek bir gücün olması zorunludur. Çünkü mümkün olan varlıklar, kendi kendilerinin varlık sebebi olamazlar. Kâinatı oluşturan canlılar da mümkün statüsündedir. Bu nedenle bu nesnelerin varolmaları bir varlığın onları tercih ederek varetmesine bağlıdır.

Farabi ve İbn Sina tarafından tam olarak ortaya konulan bu delil, Şehristani’den itibaren kelâm bilginleri tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Doğru cevap C’dir.

17.
Güvenilir Olmak Sabırlı Olmak Zeki ve Anlayışlı Olmak Korunmuşluk (İsmet)

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamberlerin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim ve İslam âlimlerine göre peygamberlerin özellikleri şunlardır: Doğru Olmak, Güvenilir Olmak, Sabırlı Olmak, Zeki ve Anlayışlı Olmak, Korunmuşluk (İsmet), Tebliğde Bulunmak, Beşer Olmak, Verilen bilgiler doğrultusunda E seçeneğinde de belirtildiği üzere dört maddede verilen bilgilerin hepsi peygamberlerin özelliklerindendir.

18.

Kur’an-ı Kerim’in inançsızlık hastalığı olarak tanımladığı ve daha çok vesvese ve kuşkuculuğa dayanan kavram nedir?

Doğru Cevap: "D" Maraz
Soru Açıklaması

A seçeneğindeki itikâdî irtidat, Allah’ı, Resulünü ve O’nun getirdiklerini inkâr ederek bir başka dine ya da anlayışa dönmektir. B seçeneğindeki amelî irtidat, şuursuzca dini uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmektir. C seçeneğindeki nifak dıştan Müslüman görünmek içten ise Allah’ı, Resulünü ve onun ilettiklerini yalanlamaktır. E seçeneğindeki şirk, Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir. D seçeneğindeki maraz ise Kur’an’a göre inançsızlık hastalığı olarak tanımlanır ve daha çok vesvese ve kuşkuculuğa dayanmaktadır. Buna yakalanan kimse önyargılarından kurtulamadığı ve beş duyusunu gerçekliğin bilgisine kapattığı müddetçe itikadî körlük içinde yaşamaya devam eder.

19.

Şayet ahiret alemi yoksa veya hayat bu dünya hayatından ibaretse hayata ve varlığa, insanı her bakımdan tatmin eden anlamlı, makul, tutarlı bir açıklamagetirmek imkansız hale gelir.

Yukarıda yer alan açıklama aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?

Doğru Cevap: "C" Ahiret hayatının varlığı.
Soru Açıklaması

Ahiret Alemini konu edinen ayetlerde belirtildiğine göre evrenin ve orada ortaya çıkan hayatın var edilmesinin gerçek, anlamlı ve akla yatkın bir açıklaması olmalıdır (Âl-i İmrân 3/191; el-Mu’minûn 23/115; er-Rûm 30/8; Sâd 38/27; ed-Duhân 44/38-39; el-Ahkâf 46/3; el-Kıyâmet 75/36). Şayet ahiret alemi yoksa veya hayat bu dünya hayatından ibaretse hayata ve varlığa, insanı her bakımdan tatmin eden anlamlı, makul, tutarlı bir açıklama getirmek imkansız hale gelir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberi gerekli kılan hususlardan birisidir?

Doğru Cevap: "B" Allah’ın yolunu göstermesi açısından
Soru Açıklaması

Peygamberlik asıl hedefi “insanlığın hidayetine/Allah’ın rızasına uygun olan doğru yolu bulmasına vesile olmak”tır. Son Peygamber’in tebliğ ettiği Kur’an’ın öncelikle “O, müttakîler için bir yol göstericidir” (el-Bakara 2/2) şeklinde nitelemiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.