İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 28
1.

Peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Peygamberler Allah’ın kendilerini görevlendirdiği ve yardım ettiği birer tebliğci ve uyarıcı oldukları için tebliğ ettikleri hususları kabule insanları zorlamışlardır
Soru Açıklaması

Peygamberler Allah’ın kendilerini görevlendirdiği ve yardım ettiği birer tebliğci ve uyarıcıdırlar. Tebliğ ettikleri hususları kabule kimseyi zorlamadılar, kendileri de insan oldukları için Allah katında diğer insanlar gibi kulluktan sorumlu idiler (el-A‘râf 7/6-7; el-İsrâ 17/94-95; el-Enbiyâ 21/8).

2.
Mürai ifadesi neyi tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Riyakâr
Soru Açıklaması
İslam dinine göre âhiret ameliyle dünya menfaati gözetmek anlamına gelen riyâ’ kötü bir davranış türüdür. Âhiret amelinden maksat söz, beden ve servet yoluyla yapılan bütün ibadetlerdir. Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye riyakâr veya mürai denilir.
3.
Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın varlığından çok birliğine vurgu yapılmasının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "C" İnsanların Allah’a şirke yönelik gösterdikleri eğilim
Soru Açıklaması
Kur’an-ı Kerîm’de Allah’ın varlığından çok birliğine vurgu yapılmaktadır. Bunun sebebi, insanların yaratıcı gücü inkâr etmelerinin zorluğuna karşın ona ortak koşmaya (şirk) yönelik gösterdikleri eğilimdir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi diriliş inancını hayretle karşılayıp inkar eden ve bu konuda bilgilenmek isteyen insanlara sunulan delillerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Diriliş gününün sorgulanmaması gerekir.
Soru Açıklaması

Âyet ve hadislerde ölümden sonra diriliş inancını hayretle karşılayıp inkâr eden ve bu konuda bilgilenmek isteyen herkese çeşitli deliller sunulmuştur. Bu delillerin başlıcaları şöyle sıralanabilir: İnsanı ilk yaratan ölümden sonra tekrar diriltebilir, Evreni yaratan insanı tekrar yaratabilir, Ölü toprakta canlılar yaratan topraktaki  ölüleri diriltebilir, ve Tarihte ölülerin diriltildiğine ilişkin örnekler vardır. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

5.

Müslüman alimlerine göre Hz. Peygamberin en büyük mucizesi nedir?

Doğru Cevap: "D" Kur'an
Soru Açıklaması

Müslüman âlimler Kur’an’ın Hz. Peygamberin en büyük mucizesi olduğu hususunda görüş biriliğine varmışlardır. Hatta bu konuda “ i’câzü’l-Kurân” isimli müstakil eserler kaleme alınmıştır.

6.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberliğin temel gayelerinden biri değildir?  
Doğru Cevap: "D" Gaipten bilgi vermek 
Soru Açıklaması
8.

Kader ve kaza inancı Allah'ın aşağıdaki hangi sıfatının yetkinliğine ayrıntılı olarak iman etmeyi ifade eder?

Doğru Cevap: "E" İrade
Soru Açıklaması

Kader ve kaza inancı Allah’ın ilim, irade, kudret ve yaratma sıfatlarınınyetkinliğine ayrıntılı olarak iman etmeyi ifade eder.

9.

Aşağıdakilerden hangisi nimet verenin iyiliğini göz ardı etmek, onu yok saymak manasına gelen kelimedir?

Doğru Cevap: "D" Nankörlük
Soru Açıklaması

Nankörlük nimet verenin iyiliğini göz ardı etmek, onu yok saymak manasına gelir.

10.

İnanç esaslarını kabul eden insanlar dini davranış bakımından kaç gruba yarılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması

İnanç esaslarını kabul eden insanları dinî davranış bakımından dört gruba ayırmak mümkündür. Bunlar Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, Allah’ı görüyor gibi içtenlikle hareket edenler, günah işleyenler ve riyâkâr davrananlardır. Bu  bağlamda 4 grup olduğu görülmektedir.

11.
İman ettiği halde bilerek Yüce Allah’a ve Peygamber’e itaat etmeyen, dini görevlerini terk eden ve günah fiilllerini işleyenler nasıl adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Fasık
Soru Açıklaması
Bile bile Yüce Allah’a ve Peygamber'e itaat etmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiillerini işleyenlere denir. Buna göre her kâfir fâsıktır, ancak her fâsık kâfir yani inançsız değildir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi ilk peygamberdir?

Doğru Cevap: "C" Hz. Âdem
Soru Açıklaması

Hz. Âdem yaratılan ilk insan olduğu gibi aynı zamanda peygamberlerin de ilkidir. Kur’an’da “Allah Âdem’i seçti...” (Âl-i İmrân 3/33) meâlindeki âyet onun peygamberliğini ifade etmektedir. Âdem’in nebi veya resul olduğunu doğrudan ifade eden herhangi bir âyet mevcut olmamakla birlikte “Âdem Rabbinden kelimeler almıştır” (el-Bakara 2/37) mealindeki âyet Allah’ın ona hitap ettiğini yükümlülük ve sorumluluk yüklediğini bildirmektedir (el Bakara 2/33, 35; el-A’râf 7/19). Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer alan bir hadise göre ilk peygamberin kim olduğu şeklindeki bir soruya Resûl-i Ekrem “Âdem’dir” karşılığını vermiştir.

13.

“De ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin” (el-Kehf 18/29) ayeti aşağıdaki inanç esaslarından hangisine bir örnektir?

Doğru Cevap: "A" İnanç esaslarında zorlama yoktur.
Soru Açıklaması

1. İnanç esaslarında zorlama yoktur. Kişinin, Hz. Peygamber’in getirdiği inanç esaslarına zorlanması ve dolayısıyla neticesinde bir karşılık beklemesi söz konusu değildir. İtikat esaslarını kabullenmek veya kabullenmemek kişilerin kendi sorumluluğu dâhilindedir. Kur’ân, bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur: “Kur’ân’a ister inanın ister inanmayın.” (el-İsrâ 7/107) “De ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin” (el-Kehf 18/29). Doğru cevap A'dır.

14.
Şirk ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Allah Teâlâ’ya ortak koşmak, onun eşinin, benzerinin, ya da denginin olduğunu söylemek
Soru Açıklaması

Allah Teâlâ’ya ortak koşmak, onun eşinin, benzerinin, ya da denginin olduğunu söylemek şirktir. Doğru yanıt C'dir.

15.

“Allah her şeyi yarattı ve mukadderatını belirledi” (el-Furkân 25/2) ,“Güneş karar kılacağı yere doğru akmaktadır, bu azîz ve alîm olan Allah’ın takdîridir” (Yâsin 36/38) bu ayetlerde anlatılmak istenen hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kader İnancı
Soru Açıklaması

“Allah her şeyi yarattı ve mukadderatını belirledi” (el-Furkân 25/2); “Güneş karar kılacağı yere doğru akmaktadır, bu azîz ve alîm olan Allah’ın takdîridir” (Yâsin 36/38). Bu âyetlerde bütün varlıkların Allah tarafından yaratıldığı ve kaderlerinin belirlendiği açıkça bildirilmiştir. Bu açıklamalar kader ve takdir kavramlarının Kur’an kaynaklı olduğunu göstermektedir.

16.

"Allah’ın ilmi, iradesi ve yaratması bütün varlık ve olayları kuşattığından insanın irade özgürlüğü ve eylem yapma gücü yoktur. İnsanı her yönden kuşatan kader çizgisinin dışına çıkmak mümkün değildir." görüşünü savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cebriyye
Soru Açıklaması

"Allah’ın ilmi, iradesi ve yaratması bütün varlık ve olayları kuşattığından insanın irade özgürlüğü ve eylem yapma gücü yoktur. İnsanı her yönden kuşatan kader çizgisinin dışına çıkmak mümkün değildir." görüşünü savunan mezhep Cebriyye mezhebidir.

17.
İhsan sahibi ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ı görüyormuş gibi davanmak.
Soru Açıklaması
İhsan mertebesi İslâm’ın kemalindendir. Cibril hâdisinden (Müslim, “İman” 1) öğrendiğimiz kadarıyla, inanç ve davranış güzelliğine sahip olan muhsin yani ihsan sahibi, Allah’ı görüyormuş gibi davranışlarında titizlik gösteren kimsedir.
18.

"dinin yerini bilim, vahyin yerini seküler akıl, mucizenin yerini de ilmi keşifler alacaktır". iddiasında olan akım hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Pozitivizm
Soru Açıklaması

dinin yerini bilim, vahyin yerini seküler akıl, mucizenin yerini de ilmi keşifler alacaktır. diye görüş pozitivizmdir.

19.
Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde âleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan ve Allah, ruh ve ahireti inkâr eden inkârcı felsefi düşünce tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Materyalizm
Soru Açıklaması

Materyalizm, maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde âleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan ve Allah, ruh ve ahreti inkâr eden felsefî bir akımdır. Onlara göre maddenin üstünde bir yaratıcı, etkileyici ve idare edici herhangi bir varlık yoktur. Doğru cevap A'dır.

20.

İlk sebep veya ilk hareket ettirici teorisini benimseyen Antik Yunan filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Aristo
Soru Açıklaması

Tanrının varlığı meselesi ilk dönem Yunan Felsefesi’nin de temel konularından birini oluşturur. Bu dönemde Eflatun’un hareketin nihaî kaynağını ruha bağlaması ve Aristo’nun ilk sebep (illet-i ulâ) veya ilk hareket ettirici (muharrik-i evvel) teorisini benimsemesi ile birlikte Tanrı’nın varlığı konusu tartışılmaya başlanmıştır. İlk Çağ Yunan filozofları tarafından evrendeki varlıkların kaynağına ulaşmak amacıyla ortaya atılan kozmolojik kanıtlar sonraları Kitâb-ı Mukaddes’in ulûhiyyet anlayışı ile bağlantılı olarak Yahudi ve Hıristiyan teolojilerinde de yer almıştır. Doğru cevap D’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.