İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 29
1.
Aşağıdakilerden hangisi “itikad” kavramı için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Farsça kökenli bir kelimedir.
Soru Açıklaması

Arapçada sağlamlaştırmak, kesin karar vermek ve tasdik etmek anlamına gelen itikad da iman karşılığı kullanılmaktadır. İslam düşüncesinde bir terim olarak iman “Hz. Peygamberin vahiy yoluyla getirdiği tüm hususlarda tereddütsüz tasdik etmek ve getirdiklerine inanmak” demektir. “Allah’tan alıp din adına tebliğ ettikleri kesin inanç ilkelerinde peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak” şeklinde de tarif edilmektedir. Bu inancı benimseyen kişiye mü’min dendiği gibi, inancın gereklerini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de Müslim denir. Bunun Farsça’dan geçen çoğul ifadesine de Müslüman denir. Doğru cevap E’dir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi kişinin inkar etmesindeki psikolojik sebeplerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Şımarıklık
Soru Açıklaması

Varlıklı olmanın kişiyi şımarıklaştırması toplumların inançsızlığa yöneltilmesinde önderlik yapan sosyolojik baskı gruplarından birisidir.

3.

I-Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti döneminde Kur’ân-ı Kerîm vahiy kâtibi Zeyd b. Sâbittarafından çok hassas prensipler çerçevesinde bir araya getirilmiş.

II-Kur’ân-ı Kerîm Hz. Peygambere otuziki yılı aşkın bir süre içinde vahyolunmuştur. 

III-Evrensel mesajlar içermektedir

IV- Hz. Ali döneminde çoğaltılmıştır.

Yukarıda Kur'an-ı Kerimle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri  yanlıştır? 

Doğru Cevap: "B" II-IV
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm Hz. Peygambere yirmiiki yılı aşkın bir süre içinde vahyolunmuştur. Kaynakların verdiği bilgilere göre Hz. Peygamber hayatta iken Kur’ankendisi ve sahabe tarafından ezberlenmiş, vahiy kâtipleri tarafından da yazıya geçirilmiştir.Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti döneminde Kur’ân-ı Kerîm vahiy kâtibi Zeyd b. Sâbittarafından çok hassas prensipler çerçevesinde bir araya getirilmiş ancak çoğaltılmamıştı. Üçüncü halife Hz. Osman hicrî 25 yılında Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Saîd b. el-Âs ve Abdurrahman b. Hâris’ten oluşan bir heyete daha önce biraraya getirilmiş olan Kur’an’ı istinsah ettirmeye başlamıştır. Bazı kıraat farklılıklarının 92 İslâm İnanç Esaslarıihtilaflara sebep olmaması için yapılan bu çalışma sonucunda çoğaltılan mushaflarİslâm coğrafyasının dört veya yedi büyük merkezine gönderilmiştir.

4.

Kalpteki samimiyetini bozup diliyle iman ettiğini söyleyen kişi nasıl tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Münafık
Soru Açıklaması

Kalpteki samimiyetini bozup diliyle iman ettiğini söyleyen kişi münafık olarak tanımlanmaktadır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi Sûr ile eşanlam taşıyan bir tabirdir?
Doğru Cevap: "D" Nâkur
Soru Açıklaması
A, B, C ve E seçeneklerinde verilen tabirler kıyameti ifade etmek için kullanılan tabirlerdendir. D seçeneğindeki Nâkur tabiri ise Sûr ile eşanlamlıdır. Sûr ile eşanlamlı olan “nâkur” tabiri, “ses çıkarmak” manasında kullanılarak kıyametin korkunç bir gürültüyle kopacağı açıklamaktadır.
6.

I. VecelII. TevekkülIII. Namaz IV. ZekatYukarıdakilerden hangisi/hangileri kalbin ameli/lerindendir?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Korku anlamına gelen “vecel” ile güvenmek/dayanmak anlamına gelen “tevekkül” kavramları işlevsel anlamda kalbin amellerinden; namaz ve zekât ise organların amellerindendir.

7.

Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat kaç bölümden meydana gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması

Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat, Tekvin (Yaratılış), Hurûc (Çıkış), Levililer, A‘dât (Sayılar)ve Tesniye olmak üzere C seçeneğinde de belirtildiği gibi beş bölümden meydana gelmektedir.

8.
Allah’tan mesaj getiren veya Allah katında yüksek makam sahibi olan peygamberlere hangi isim verilir ?
Doğru Cevap: "B" Nebi
Soru Açıklaması

Nebi, insanlara Allah’tan mesaj getiren kimse veya Allah katında yüksek makam sahibi kimsedir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberliğin yapılarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Erkek ya da kadın olabilirler
Soru Açıklaması

Kur’an’da isimleri geçen peygamberlerin hepsi erkek olup herhangi bir kadının peygamberliğinden bahsedilmemektedir. Peygamber oldukları iddia edilen kadınların nübüvvet kurumunun fonksiyonlarını yerine getirdiklerine dair herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır.

10.
Aşağıdaki kavram tanımlarından hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Haşir : Ahirette diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere mahşer denilen meydanda toplanmalarıdır.
Soru Açıklaması

Kavramlar ve anlamları aşağıdaki gibidir:

Saat: Kıyametin kopma zamanı.

Sur: Ses çıkaran ve eğri boynuza benzeyen boru, borazan. İlk kez üflenmesiyle kıyamet kopacaktır.

Haşir: Ahirette diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere mahşer denilen meydanda toplanmaları.

Vezin: Adalet terazisiyle inanç ve davranışların değerlendirilmesi

Mizan: İnanç ve davranışların ölçme ve değerlendirilmesinde kullanılacak alet.

Doğru tanımlama B seçeneğindeki "haşir" için yapılmıştır. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

11.

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed üzerinde özellikle çok durulmuş, bunlara verilen tAlimatın önemli, ümmetlerinin de fazla olduğuna dikkat çekilmiş, aldıkları ağır görev ve sorumluluk karşısında yılmadan azim ve sebat göstermeleri sebebiyle hangi şekilde isimlendirilmişlerdir ?

Doğru Cevap: "B" Ülü’l-’azm
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed üzerinde özellikle çok durulmuş, bunlara verilen tAlimatın önemli, ümmetlerinin de fazla olduğuna dikkat çekilmiş, aldıkları ağır görev ve sorumluluk karşısında yılmadanazim ve sebat göstermeleri sebebiyle “ülü’l-’azm” peygamberler şeklinde isimlendirildikleri ifade edilmiştir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi, kabir hayatı ile ilgili doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Kabir azabından sonra başka bir azap söz konusu değildir.
Soru Açıklaması

Kâfirlerin yanı sıra ilâhî buyruklara uymayan günahkâr müminler kabirlerinde azap içinde bulunacaktır. Buna açıkça işaret eden âyetler ve bunları tefsir eden hadisler vardır. Âyetlerde belirtildiğine göre Hz.Mûsâ’ya inanmayan Firavun ve taraftarları suda boğulmalarının ardından hemen ateşe atıldılar, halen sabah ve akşam ateşe arz edilip kıyâmet günü ise en şiddetli azaba atılacaklardır (Nûh 71/25; el-Mu’min 40/60). Ayrıca kâfirler ve münafıklar cehennemdeki büyük azaptan önce yakın bir azabı tadacaklardır (es-Secde 32/21; et-Tûr 52/47). Kıyamet günü azabı ve cehennemdeki azaplar da söz konusu olduğu için, kabir azabından sonra başka bir azabın olmadığı bilgisi yanlıştır. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın melekleri yaradış gayelerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Melekeri de sınava tabi tutma.
Soru Açıklaması

Melekler Allah'ın sözünden çıkmadıkları ve günah işlemedikleri için sınava tabi tutulmayacaklardır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm Dini’nin insana önerdiği temel ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Her şeye ve her halde boyun eğmek
Soru Açıklaması

İnkıyat ve itaat merkezli bir anlam taşıyan İslâm’ın, her şeye ve her halde bir boyun eğişi değil, sadece hakka boyun eğişi ifade için kullanılır. Doğruya ve hakka uymak, yanlışa ve kötüye uymamak İslâm şiarıdır. Allah’a ve O’nun buyruklarına boyun eğmek, itaat etmek ve isyan etmemek İslâm’ın insana önerdiği temel ilkelerdendir.

15.

Allah, kitabı Kuran-ı Kerim'de insanların kabre koyularak gömülmesini hangi hayvan aracılığıyla insanlara öğretmiştir?

Doğru Cevap: "A" Karga
Soru Açıklaması

Kur’an’da belirtildiğine göre Allah insanları melekleri vasıtasyla öldürür, sonra diriler aracılığıyla onları kabre koydurur. Hz. Âdem’in oğullarından Kâbil’in, öldürdüğü kardeşi Habil’i kabre koyması için bir karga göndererek toprağı eşmesini sağlamak suretiyle ona yol göstermiş, böylece ölen insanların kabre konulması gerektiğini de onlara öğretmiştir (‘Abese 80/21; el-Mâide 5/31). Doğru cevap A'dır.

16.

Kader konusundaki görüşleri birbirinin tam karşıtı olan iki kelam ekolü hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Cebriye-Mutezile
Soru Açıklaması

Cebriye ve Mutezile mezheplerinin kader konusundaki görüşleri birbirinin tam tersidir.

17.

Bir kısım ayetlerde ve hadislerde meleklerin özel görevler sırasında çeşitli maddî suretlere büründükleri ve peygamberlerle konuştukları haber verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Fussilet
Soru Açıklaması

Hz. İbrahim’in Lut kavmini cezalandırma görevini yerine getirirken kendisine misafir olan melekleri insanlardan ayırt edemeyerek onlara yiyecek hazırlaması (Hûd) , Cebrâîl’in Hz. Meryem’e insan suretinde görünüp bir çocuğunun olacağını haber vermesi (Meryem),Hz. Peygamber, kendisine vahiy getiren Cebrâil’i aslî hüviyetiyle görmüştür (en-Necm),meleklerin Allah’ın lütuf ve inayetiyle zor durumda kalan müminlere destek vermeleri (Âl-i İmrân) ayetlerinde geçmektedir.

18.

"İnsan'da Allah’a inanma eğilimi yoktur. İnsan bir yan- dan sayısız korkuların, diğer yandan çeşitli engeller karşısında tatmin edilemeyen cinsel duyguların baskısı altındadır. Şuur altındaki bu rahatsızlık şekil değiştirerek vatan sevgisi, insanlık sevgisi, Allah sevgisi tarzında kendini gösterir. Tıpkı öz- gürlüğüne son derece düşkün bir mahkûmun gardiyan elbisesi giyerek hapishane kapısından çıkıp kaçışı gibi!"

Söz konusu görüş hangi düşünüre aittir?

Doğru Cevap: "C" Freud
Soru Açıklaması

söz konusu düşünceler Sigmund Freud'a aittir.

19.

Hz. Âişe’ye Hz. Peygamberin ahlâkından sorulduğunda, “onun ahlâkı Kur’ân’dır” demesi aşağıdakilerden hangisini destekler?

Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber, ahlaki kuralları ayetlerden edinmiştir.
Soru Açıklaması

İslâm’ın ahlâk ilkeleri Hz. Peygamber tarafından yaşanıp uygulamaya geçirildiğinden kuru bir teoriden ibaret değildir. Hz. Peygamber de bu ilkeleri vahiyden almıştır. O yüzden Hz. Âişe’ye onun ahlâkından sorulduğunda, “onun ahlâkı Kur’ân’dır” demiştir. Bizzat kendisi de ahlâk güzelliğini tamamlamak için gönderildiğini belirtmiştir (Muvatta, “Hüsnü’l-hulk”, 8) İslâm’ın ahlâk ilkeleri bu açıdan bakıldığında iki kaynağa dayanmaktadır: Kur’ân ve sahih hadisler. Onlara uymayan toplumdaki örf ve adetler Müslümanlar için ahlâkî değer taşımaz. Doğru cevap C'dir.

20.
Ahiret âleminin gerçekliğini belirten düşüncelerden biri olan “varoluşun ve hayatın anlamı”nı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Yaratıcı’yı tanıyıp teşekkür etmek ve sonuçta onunla karşılaşmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.