İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 3
1.

"Allah’ın, zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikâr, maddî-manevi her var olanı gözlem yapmışçasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe sahip olması" hangi sıfatını ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" İlim
Soru Açıklaması

İlim sıfatı Allah’ın, zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikâr, maddî-manevi her var olanı gözlem yapmışçasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe sahip olmasıdır.

2.

Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin; ikisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa -Allah’ın emrine geri dönünceye kadar- haksızlığa sapanlara karşı savaşın; dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Hucurat:9.

Bu ayette öldürme fiiline kastedenlerden mümin diye söz edilmesi aşağıdaki hükümlerden hangisine delil sayılmıştır?

Doğru Cevap: "B" amelin imanın bir parçası olmadığına 
Soru Açıklaması

Bu âyette büyük günah olan öldürme fiilini işleyenlerden “mü’minler” diye bahsedilmiştir. Eğer davranışlar inançtan bir parça olsaydı iyi davranışı olmayanın inancı da olmaması gerekirdi. Ama âyetten anladığımız kadarıyla mü’minlerden iki grubun birbiriyle vuruşması büyük günah olmasına rağmen yine de Yüce Allah onlardan “mü’minler/iman edenler” vasfını kaldırmamıştır. Bu durum da inanç ve davranışın ilişkili olsalar da ayrı ayrı olgular sayıldığını göstermektedir.

3.

Kur’an’da iman esaslarının belirtildiği âyette (en-Nisâ 4/136) aşağıdakilerden hangisine iman etmeye yer verilmemiştir?

Doğru Cevap: "D" Kader'e
Soru Açıklaması

Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.

Ayete bakıldığında kadere iman etmeye yer verilmemiştir.

4.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi selbî sıfatlarının anlamına uygunluk göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" O’ndan nefyedilmesi (tenzih) gereken sıfatlar
Soru Açıklaması
Bu sıfatlar Allah’ı şânına yakışmayan, acziyet ve eksiklik ifade eden, yaratılmışlık özelliği taşıyan ve bu sebeple de O’ndan nefyedilmesi (tenzih)gereken sıfatlardır. Bu tür sıfatlar sayılamayacak kadar çoktur. Çünkü ne kadar eksiklik ve acz kavramı varsa, ne kadar yaratılmışlık özelliği mevcut ise o kadar da selbî sıfat var demektir. Selbî sıfatların hedefi her türlü şirk şâibesini bertaraf ederek tevhid inancını tam manasıyla ispat etmek, yaratanla yaratılan arasında ortak bir noktanın bulunmadığını akıllara ve gönüllere yerleştirmektir. Bu nedenle “Hiçbir şey onun benzeri değildir” (eş-Şûrâ 42/11) âyeti tenzih akidesinin özünü oluşturur.
5.

“Allah gökleri yedi gök olarak yarattı” (Fussilet 41/12)" ayetinde ve Hz. Meryem’in Hz. İsâ’ya hamile kalmasından söz eden “zaten bu iş olup bitmiştir” (Meryem 19/21) ayetinde geçen "makzi" kelimesi ile aynı anlamı taşıyan fiil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kaza
Soru Açıklaması

“Allah gökleri yedi gök olarak yarattı” (Fussılet 41/12). Bu ayette geçen “kazâ” fiili yaratmak ve icad etmek anlamında kullanılmıştır. Ayetlerde geçen “makzî” kelimesi de kazâ anlamına gelir. Nitekim Hz. Meryem’in Hz. İsâ’ya hamile kalmasınadan söz eden âyette “zaten bu iş olup bitmiştir” (Meryem 19/21) denilerek bu kelime kazâ mâınasında kullanılmıştır.

6.

aşağıda fasık kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Fasıklar Allahın rahmetinden kovulmuşlardır.
Soru Açıklaması

her kafir fasık olmakla birlikte her fasık kafir değildir ayrıca fasıklar Allah'ın rahmetinden kovulmuş değillerdir. Allah'ın rahmetinden kovulan tevbe edemez.

7.

İnanç ve davranış güzelliğine sahip olan, Allah’ı görüyormuş gibi davranışlarında titizlik sergileyen kimselere hadislerde ve Kur’an-ı Kerim’de hangi isim verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Muhsin
Soru Açıklaması

İnanç ve davranış güzelliğine sahip olan, Allah’ı görüyormuş gibi davranışlarında titizlik sergileyen kimselere hadislerde ve Kur’an-ı Kerim’de Muhsin denmektedir.

8.

Aşağıda aklî mucizelerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Belirli bir zaman ve mekânla sınırlıdır.
Soru Açıklaması

 Mânevî mûcize veya bilgi mûcizesi diye de anılan bu grup, insanların akıl yürütme gücüne hitap eden ve onları aklî kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşur. Bunlar düşünmekle algılanabilen hususlar olup hissî mûcizelerde olduğu gibi belirli bir zaman ve mekânla sınırlı değildir. Doğru cevap B’dir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi inkarcı akımları ortaya çıkaran sebeplerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kapitalizm
Soru Açıklaması
XVI. yüzyılın sonlarına doğru Batı toplumlarında üretim ilişkilerinin köklü değişimler geçirmesine paralel olarak dinin algılanış biçimlerinde de köklü değişimler yaşandı. Endüstriyel kapitalizm geliştikçe inançların önemini yitireceği, modernleşme süreçlerinin doğal bir sonucu olarak bireyin şuurunda ve toplum katında dinin gittikçe gerileyeceği iddia edildi.
10.

Kişinin imandan sonra, İslâm’ın daha temel inançlarına yönelip, daha ayrıntılı bir şekilde tek tek iman esaslarına açık ve geniş bir şekilde inanmasına ne denir?

Doğru Cevap: "C" Tafsîlî iman
Soru Açıklaması

Müminin imandan sonra İslam’ın daha temel inanç esaslarına yönelmesive onlar hakkındaki iman ve bilgisini daha üst seviyelere çıkarması gerekir.Bu şekilde işi detaylandırarak ayrıntılı bir şekilde tek tek iman esaslarına açıkve geniş bir şekilde inanmaya tafsîlî iman denir.

11.

Peygamberlerin gerek sözlerinde, gerek fiillerinde kendilerini lekeleyecek ve saygınlıklarını zedeleyecek hatalardan korunmuş olmaları şeklinde tanımlanmaları peygamberlerin hangi özelliğini yansıtmaktadır?

Doğru Cevap: "C" İsmet
Soru Açıklaması

İslâm itikadında ismet, Allah tarafından korunmuşlukları anlamında peygamberler için kabul edilen özelliklerden biridir. İsmet, peygamberlerin güçleri yetmekle beraber günahlardan uzak kalma kabiliyetleridir. Peygamberlerin gerek sözlerinde, gerek fiillerinde kendilerini lekeleyecek ve saygınlıklarını zedeleyecek hatalardan korunmuş olmaları şeklinde tanımlanmıştır. Doğru cevap C’dir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da haşredilecekler arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Bitkiler
Soru Açıklaması

Kur’an’da bildirildiğine göre insanlar, cinler, melekler ve tapınılan putlar hesaba çekilmek için haşredilecektir (Âl-i İmrân 3/158; el-En’âm 6/51, 72,128; Sebe’ 34/40; el-Ahkâf 46/6). Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

13.

Münafıkların durumu aşağıdaki küfür çeşitlerinden hangisine uyar?

Doğru Cevap: "D" Kişinin inanılması gereken şeyleri, diliyle söylemesi, fakat kalbiyle tasdik etmemesidir.
Soru Açıklaması

Akâid âlimleri meydana geliş şekli, sebebi ve yeri itibariyle küfrü çeşitlere ayırmışlardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

Şuurlu bir şekilde Allah’ı, Hz. Peygamber’i ve O’nun Allah’tan getirmiş olduğu esasları kişinin kalbiyle kabullenmemesi, diliyle de inkâr etmesidir.

Kişinin kalbiyle Allah’ın ilah olduğunu bilmesi, fakat diliyle inancını söylememesi inanç esaslarını kabullenmeye yanaşmamasıdır.

Kişinin kalpten Allah’ı ve gerçeği bilip, dil ile de zaman zaman bildiğini açıklamasına rağmen kıskançlık, kin, ihtiras, sapıklık, şan, şöhret, makam endişesi ve kavmiyetçilik gibi sebeplerle kabullenmiyor görünmesidir (meselâ bk. el- Bakara 2/34).

İnsanın Allah’a ve Resul’üne iman etmesi, fakat cehaleti sebebiyle dinde emir ve yasaklardan olan şeyleri inkâr etmesidir. Her ne kadar cehil kelimesinde bilgisizlik ve hafif meşreblilik anlamı varsa da iyiyle kötüyü birbirinden ayırt edememe durumundan dolayı küfür anlamı da vardır (bk. el-Feth 48/26).

Kişinin inanılması gereken şeyleri, diliyle söylemesi, fakat kalbiyle tasdik etmemesidir. Münafıkların durumu bu kısma girer. Kur’an’da onların iman iddialarından şöyle bahsedilir: “İnananlara rastladıkları zaman, “inandık” derler, elebaşılarıyla kaldıklarında, “biz şüphesiz sizinleyiz, onlarla sadece alay etmekteyiz” derler.” (el-Bakara 2/14; el-Münâfikûn 63/3). Doğru cevap D'dir.

14.

Tevrat'ın hangi bölümü İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkarmak üzere Hz. Musa'nın Rab Yahova tarafından görevlendirilişi, onları Firavun'un zulmünden kurtararak Mısır'dan çıkarmasından bahseder?

Doğru Cevap: "B" Huruc
Soru Açıklaması

Huruc(Çıkış) yukarıda bahsedilen konulardan bahseder.

15.

Bilinç sahibi dindarlar yüksek düzeyde her an Allah’la birlikte olma duyarlılığına sahip olan kimselerdir. Bunlar  .................  sahibi olup Allah katında güzel olan bir işi gereği gibi yerine getirirler, güzel davranışın özündeki iç güzelliği dış yüzündeki güzellik ile süsleyip ortaya koyarlar.

Paragraftaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "A" ihsan
Soru Açıklaması

Bilinç sahibi dindarlar ise yüksek düzeyde her an Allah’la birlikte olma duyarlılığına sahip olan kimselerdir. Bunlar ihsân sahibi olup Allah katında güzel olan bir işi gereği gibi yerine getirirler, güzel davranışın özündeki iç güzelliği dış yüzündeki güzellik ile süsleyip ortaya koyarlar

16.

Kuran'da sözü geçen mucizelerden" Çamurdan yaptığı kuşa üflediğinde canlanması, körü ve alacalıyı iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, insanların evlerinde ne yeyip, ne biriktirdiklerini bilmesi, havârîlerine gökten sofra indirmesi Kur’an’da onun nübüvvetinin doğruluğuna delil teşkil eden mûcizeler olarak anlatılmıştır ". mucizesi hangi Peygamber'e aittir?

Doğru Cevap: "C" İsa
Soru Açıklaması

Hz. İsa’nın mucizeleri genelde tıbbî konularda cereyan etmiştir.Çamurdan yaptığı kuşa üflediğinde canlanması, körü ve alacalıyı iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, insanların evlerinde ne yeyip, ne biriktirdiklerini bilmesi, havârîlerine gökten sofra indirmesi Kur’an’da onun nübüvvetinin doğruluğuna delil teşkil eden mûcizeler olarak anlatılmıştır (Âli İmrân 3/49; el-Mâide 5/110-115).

17.

Âhiret âleminin safhalarından biri olan ölüm ve kabir hayatında, kabre konulan insan hangi melek veya melekler tarafından sorguya çekilir?

Doğru Cevap: "A" Münker ve Nekîr
Soru Açıklaması

Sahih hadislerde belirtildiğine göre kabre konulan insan, A seçeneğinde isimleri verilen Münker ve Nekîr adlı melekler tarafından dine, Allah’a ve Hz.Peygamber’e dair inançları hakkında sorguya çekilir.

18.

Semî sıfatının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yüce Allah’ın her şeyi işitmesidir.
Soru Açıklaması

Semî‘: Yüce Allah’ın her şeyi işitmesidir. Allah’ın tüm sıfatlarında olduğu gibi işitme sıfatı da kemal derecesindedir. O, hiçbir vasıta ve şarta bağlı olmaksızın ve hiçbir engele takılmaksızın her şeyi işitir. İnsanlar ise sadece duyma eşikleri içinde bulunan sesleri işitebildikleri gibi bunun için bazı organlara ihtiyaç duyarlar. “Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir” (el-Bakara 2/181). Doğru cevap E’dir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim'de bahsi geçen Cennet bölümlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Taif
Soru Açıklaması

Kur’an’da “Adn”, “Firdevs”, “Na‘îm” ve “Me’vâ” gibi değişik bölümleri bulunduğu bildirilen cennetle ilgili tasvirlerden anlaşıldığına göre orada maddî mekân ve tesislerden ibaret olan üst üste kurulmuş konaklar ve güzel meskenler, paha biçilemez kıymette ev eşyaları ve hizmetçiler, pınarlar, nehirler, süt ve bal ırmakları, içkiler, tertemiz eşler, hoş kokular, ürünleri kolayca toplanabilen çeşitli meyve ağaçları, nefis yiyecekler, değerli elbiseler, altın takılar ve süsler, insan gönlünün ve gözlerinin arzu ettiği her şey, kısaca her türlü lüks ve konfor, kesintiye uğramayan huzur ve barış, Allah’ı görme ve onunla konuşma bahtiyarlığı, bir de ölümsüzlük vardır. Taif, Arabistan'da bir şehirdir. Doğru cevap E'dir.

20.

Auguste Comte tarafından kurulan, duyu ötesi alanı tamamen dışlayan gerçekliğin bilgisini deney ve gözlem sonuçlarına bağlayan akımın adı nedir?

Doğru Cevap: "C" Pozitivizm
Soru Açıklaması

Pozitivizm adı verilen olguculuk duyu-ötesi alanı tamamen dışlayan, gerçekliğin bilgisini deney ve gözlemin sonuçlarına bağlayan bir akımdır. Fransız düşünür Auguste Comte (1798 1857) tarafından kurulmuştur. Bu düşünceye göre pozitif felsefe, insan zekâsının ulaşabileceği son aşama kabul edilir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.