İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 30
1.
İnanç esaslarını kabul eden insanlar dinî davranış bakımından kaç gruba ayrılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
İnanç esaslarını kabul eden insanları dinî davranış bakımından dört gruba ayırmak mümkündür. Bunlar Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, Allah’ı görüyor gibi içtenlikle hareket edenler, günah işleyenler ve riyâkâr davrananlardır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" İnsanlara göre üstün güçlere sahiptirler.
Soru Açıklaması

İlk dört şıkta meleklerin özelliklerinden bahsedilmektedir. Cinler süfli bir yapıda yaratılmışlardır. İnsanlar gibi günah işleyelebilirler. Ancak cinler insanlara nispetle daha üstün bir güce sahiptirler. Meselâ kısa sürede uzun mesafeleri katedebilir, insanlarca görülmedikleri halde insanları görebilir, insanların bilmediği bazı hususları bilebilirler. Fakat geleceği (gayb) onlar da bilemezler.  Doğru yanıt E'dir.

3.

“Davranış inancın değil; inanç davranışın şartıdır” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir?

Doğru Cevap: "B" İnandığımız şekilde davranmalıyız.
Soru Açıklaması

Ehl-i sünnet mensupları, “davranış inancın değil, inanç, davranışın şartıdır” kuralı nı  koymuşlar, davranışı  inancın bir sonucu olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla mü’minler namaz kıldıkları , zekât verdikleri ve hacca gittikleri için iman etmezler, iman ettikleri için bu ibadet ve taatları yerine getirirler.

4.
Aşağıdakilerden hangisi, kelime olarak kanun ve şeriat anlamlarına gelen ilâhî kitaptır?
Doğru Cevap: "B" Tevrat
Soru Açıklaması

Kanun, şeriat anlamlarına gelen Tevrat; Hz. Musa’ya indirilen kitabın da adıdır. Tevrat’ın aslının Allah’ın kelâmı olduğuna ve Hz. Musa’ya vahyolunduğuna inanmak her müslüman için gereklidir ve bunun inkârı küfre götürür. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

5.
Allah’ın birliğini ifade eden ve İslâm’ın en temel ilkesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid
Soru Açıklaması
6.

İslam dininin ahlak ilkeleri aşağıdakilerden hangisine dayanır?

Doğru Cevap: "B" Kur'an'a
Soru Açıklaması

İslam dininin ahlaki ilkeleri Kur'an'a dayanır.

7.
Kabirde sorgu işi ile görevli olan melekler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Münker-Nekir
Soru Açıklaması

Münker-Nekir melekleri, kabirde sorgu amacıyla görevlendirilmiş meleklerdir. Bu meleklerin adı hadislerde geçmektedir. Doğru yanıt E'dir.

8.
Peygamberlerin ilahi risalet görevini yürütürken vahye herhangi bir ekleme, azaltma vb. Yapmalarının mümkün olmaması hangi özelliklerinden ileri gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Güvenilir olmak
Soru Açıklaması
Güvenilir olmak ilkesi, Peygamberlerin ilahi risalet görevlerini yürütürken, vahye herhangi bir ekleme, azaltma, tahrif veya değiştirme yapmalarının mümkün olmadığını ifade etmektedir.
9.

Aşağıdakilerden hangisinde vahyin tanımı doğru yapılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygambere çeşitli yollarla bildirmesidir.
Soru Açıklaması

A seçeneğinde yapılan tanım gaybdır. C seçeneğinde Peygamberlerin sıfat veya tanımlarında biri olan Nebî’nin açıklaması yapılmıştır. D seçeneğinde Resûl’un tanımı yapılmıştır. E seçeneğinde ise Hadî’nin tanımı yapılmıştır. B seçeneğinde yapılan tanım ise vahyin doğru tanımıdır.

10.

I. Heva

II. Büyüklenme

III. Sosyal baskı

IV. Kıskançlık

V. Dünya sevgisi

VI. Fevrilik

VII. Nankörlük

Yukarıdakilerden kaç tanesi inkarın psikolojik nedenleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması

Sosyal baskı grupları sosyal nedenler arasında yer alır. Diğerleri ise psikolojik nedenler arasında yer almaktadır.

11.

I. Doğrudan vahyetme

II. Perde arkasından konuşmak

III. Elçi ile vahiy

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri vahiy türleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Vahiy türleri doğrudan vahyetme, perde arkasından konuşmak ve elçi ile vahiy şeklindedir.

12.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi Melekler için geçerli bir nitelik değildir?

Doğru Cevap: "A" Ateşten yaratılmışlardır.
Soru Açıklaması

Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Meleklerin hangi maddeden yaratıldığına dair Kur’an’da açık bir bilgi yoktur. Fakat hadiste “Cinlerin ve şeytanın ateşten meleklerin ise nurdan yaratıldığı belirtilmektedir. Doğru yanıt A'dır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim'in Kuran-ı Kerim'de geçen kurtuluş mucizesidir?

Doğru Cevap: "A" Atıldığı ateşin onu yakmaması
Soru Açıklaması

Hz. İbrahim, kavminin tapınmakta olduğu putları gizlice kırınca kavmi, daha önce sarfettiği bazı ifadelerden zaten bu işe niyetli olduğunu bildiklerinden, onu sorumlu tutmuşlar ve cezalandırmaya karar vermişlerdir. Bu cezalandırmayı da ateşte yakmak suretiyle belirlemişler ve onu yaktıkları büyük bir ateşe atmışlardır. Fakat Allah: “Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik vesilesi ol!” buyurmak suretiyle onu ateşin yakıcılığından kurtarmıştır. Böylelikle Cenâb-ı Hak, putperestlerin Hz. İbrahim’e tuzak kurma teşebbüslerini hüsrana uğratmış, İbrahim’i Lût ile birlikte kavimlerinin bulunduğu yörelerden alarak daha emin ve daha bereketli bölgelere ulaştırmıştır (el-Enbiyâ 21/68-71). Doğru cevap A'dır.

14.

Allah, dilediği eylemleri yapabilmesi için irade ve kudret sahibi bir varlık olarak yarattığı insanları kendisine iman edip itaatte bulunmak veya inkar edip asi olmakta serbest bırakır. Bununla birlikte iman ve inkar veya itaat ve isyan alternatiflerinden birini seçtikten sonra ise insanları istikametlere sevk eder, insiyatifi insanların elinden alır, zihinlerini yönlendirir ve bir tabiatın oluşmasını sağlar.

Yukarıda yer alan tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Tab‘u’l-kulûb
Soru Açıklaması

Verilen tanım Kur'an'da tab‘u’l-kulûb olarak geçer.

15.

Aşağıdakilerden hangisi “evrende oluşan kozmolojik düzenin bozulmasının ardından yeniden oluşması” diye tanımlanan kıyametin ifade edilmesinde kullanılan bir kavramdır?

Doğru Cevap: "C" Râcife
Soru Açıklaması

A seçeneğinde verilen El-Ba’sü’l-âhir, âhiret yerine kullanılan bir tabirdir ve ölümden sonra diriliş anlamına gelmektedir. B seçeneğindeki El-yevmu’l-âhir, âhiret yerine kullanılan bir tabirdir ve son gün demektir. D seçeneğinde adı geçen kabir, ölünün gömüldüğü eşilmiş toprak parçası demektir. E seçeneğinde adı geçen Nâkur, Sûr ile eşanlamlıdır ve ses çıkarmak manası taşımaktadır. C seçeneğinde adı geçen, sarsıcı anlamına gelen, Râcife ise kıyamet hakkında en çok kullanılan isimlerden biridir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberi gerekli kılan hususlardan birisidir?

Doğru Cevap: "B" Allah’ın yolunu göstermesi açısından
Soru Açıklaması

Peygamberlik asıl hedefi “insanlığın hidayetine/Allah’ın rızasına uygun olan doğru yolu bulmasına vesile olmak”tır. Son Peygamber’in tebliğ ettiği Kur’an’ın öncelikle “O, müttakîler için bir yol göstericidir” (el-Bakara 2/2) şeklinde nitelemiştir.

17.

Kuran-ı Kerim'e göre aşağıdakilerden hangisi Allah'ın melek aracılığıyla hitap ettiği kadınlardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Hz. Musa'nın annesi
Soru Açıklaması

Kur’an’da isimleri geçen peygamberlerin hepsi erkek olup her hangi bir kadının peygamberliğinden bahsedilmemektedir. Ebü’l-Hasan el-Eş’arî kadınların nebiliğini kabul etmiş, ancak onlardan resul gönderilmediğini ifade etmiştir. İbn Kesîr ise Allah Taâlâ’nın melek aracılığıyla Meryem (Âl-i İmrân 3/42), Hz. Mûsâ’nın annesi (el-Kasas 28/7) ve İbrâhim’in karısı Sâre’ye (ez-Zâriyât 51/29-30) hitap etmesinin bazıları tarafından onların nebî sayılması için delil kabul edilmişse de söz konusu çağrıların bunları nebî kabul etmeyi gerektirmeyeceğini söylemiştir. Doğru cevap A'dır.

18.
Mürai ifadesi neyi tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Riyakâr
Soru Açıklaması
İslam dinine göre âhiret ameliyle dünya menfaati gözetmek anlamına gelen riyâ’ kötü bir davranış türüdür. Âhiret amelinden maksat söz, beden ve servet yoluyla yapılan bütün ibadetlerdir. Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye riyakâr veya mürai denilir.
19.

Akâid âlimleri mucizeleri idrak edilmeleri açısından kaç bölüme ayırırlar?

Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

Akâid âlimleri mucizeleri idrak edilmeleri açısından genelde Hissî (Maddî) Mucizeler, Aklî (Manevî) Mucizeler ve Haberî Mûcizeler olmak üzere B seçeneğinde de belirtildiği gibi üçe ayırırlar.

20.
Cin ve şeytanların meleklerden farkı nedir?
Doğru Cevap: "B" İyiliği temsil etme yeteneğinden yoksundurlar.
Soru Açıklaması
Cinlerden ve şeytanlardan oluşan bu zümre, meleklerden farklı olarak süflî bir yapıda yaratılmışlardır. Yani onlar melekler gibi sadece iyiliği temsil etme yeteneğinden yoksundurlar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.