İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 4
1.
Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışa vurup içindeki gerçek inkârı gizlemesi, Kur’an-I Kerim’de hangi kavramla ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Nifak
Soru Açıklaması
A seçeneğindeki itikâdî irtidat, Allah’ı, Resulünü ve O’nun getirdiklerini inkâr ederek bir başka dine ya da anlayışa dönmektir. B seçeneğindeki amelî irtidat, şuursuzca dini uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmektir. C seçeneğindeki maraz, Kur’an’a göre inançsızlık hastalığı olarak tanımlanır ve daha çok vesvese ve kuşkuculuğa dayanmaktadır. D seçeneğindeki şirk, Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir. Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışa vurup içindeki gerçek inkârı gizlemesi, Kur’an-I Kerim’de, E seçeneğinde belirtildiği gibi nifak kavramı ile ifade edilmektedir. Ayne zamanda nifak dıştan Müslüman görünmek, içten ise Allah’ı, Resulünü ve onun ilettiklerini yalanlamak olarak da tanımlanmaktadır.
2.

Kur’an-ı Kerîm’de, dünyada yaptıkları iyi davranışlara karşılık âhirette iyi bir hayat yaşatılacak olanların durumu aşağıdaki ayetlerden hangisi ile açıklanmıştır ?

Doğru Cevap: "B" “O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.”(Gaşiye 88/8-9).
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerîm’de, dünyada yaptıkları iyi davranışlara karşılık âhirette iyi bir hayat yaşatılacak olanların durumu şöyle açıklanır: “O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.”(Gaşiye 88/8-9).

3.

Aşağıdakilerden hangisi Sûr ile eşanlam taşıyan bir tabirdir?

Doğru Cevap: "D" Nâkur
Soru Açıklaması

A, B, C ve E seçeneklerinde verilen tabirler kıyameti ifade etmek için kullanılan tabirlerdendir. D seçeneğindeki Nâkur tabiri ise Sûr ile eşanlamlıdır. Sûr ile eşanlamlı olan “nâkur” tabiri, “ses çıkarmak” manasında kullanılarak kıyametin korkunç bir gürültüyle kopacağı açıklamaktadır.

4.
Doğru olmak Güvenilir olmak Zengin olmak Sabırlı olmak Zeki ve anlayışlı olmak

Yukarıdakilerden hangileri peygamber olmak için gerekli özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E"   I, II, IV ve V
Soru Açıklaması

Zengin olmanın peygamber olmakla bir alakası bulunmamaktadır.

5.

I. İslam dininin inançla ilgili hükümleri

II. İslam dininin davranışlarla ilgili hükümleri

III. İslam dininin ahlakla ilgili hükümleri

IV. İslam dininin diğer dinlerle ilgili hükümleri

V. İslam dininin evrenle ilgili hükümleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam dininin incelenmesinde faydanılan başlıklardır?

Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması

İslâm dini genel iskelet olarak: 1. İslâm dininin inançla (itikat) ilgili hükümleri, 2. İslâm dininin davranışlarla (muâmelât) ilgili hükümleri, 3. İslâm dininin ahlâkla ilgili hükümleri, olmak üzere üç başlık altında incelenir. Doğru cevap E'dir.

6.

İslam’da Allah’ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere “..............” denir.

cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İsbat-ı vacib
Soru Açıklaması

İslam’da Allah’ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere “isba^t-ı va^cip” denir.43

7.

Peygamberlerin Allah’tan inanç ilkelerini alıp din adına tebliğ ettiklerini tasdik eden ve onlara inanan kişiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mü'min
Soru Açıklaması

İman, “Allah’tan alıp din adına tebliğ ettikleri kesin inanç ilkelerinde peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak” şeklinde tarif edilir ve bu inancı benimseyen kişiye de mü’min denir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi inkarın sosyolojik sebeplerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Baskı grupları
Soru Açıklaması

İnsan, doğar doğmaz bir toplum tarafından çevrelenir. Dolayısıyla, insan üzerinde etkili olan sosyal baskı grupları vardır. Bu gruplar, insanın inanç seçiminde etkili oldukları gibi, inançsızlık konusunda da etkindirler. Doğru cevap B'dir.

9.

İslam inanç esasları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" inanç esasları topluma göre farklılık arzedebilir
Soru Açıklaması

inanç esasları zamana, zemine, mekana, fert ve toplumlara göre değişmez

10.

Ahiret yerine ölümden sonra diriliş anlamına gelen _____ veya son gün demek olan _____ yahut cennet ve cehennemin hak olduğuna şahitlik etmek anlamına gelen tabirler kullanılır (Buhârî, “Îmân” 37; Müslim,  Îmân” 1, 5, 45).

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" El-Yevmu’l-âhir ve El-Ba’sü’l-âhir
Soru Açıklaması

Ahiret yerine ölümden sonra diriliş anlamına gelen “el-Ba’sü’l-âhir”e veya son gün demek olan “el yevmu’l- âhir”e yahut cennet ve cehennemin hak olduğuna şâhitlik etmek anlamina gelen tabirler kullanılır (Buhârî, “Îmân” 37; Müslim, “Îmân” 1, 5, 45).

11.

Aşağıdakilerden hangisi kıyametin büyük alametlerinden kabul edilir?

Doğru Cevap: "E" Büyük yer sarsıntılarının gerçekleşmesi
Soru Açıklaması

İçki tüketiminin yaygınlaşması, insanların yarı çıplak dolaşması, zinanın aleni hale gelmesi, adam öldürme olaylarının ve terörün artması, faizin helal telakki edilmesi, ibadetlerin terk edilmesi gibi dinî hayatın yozlaşacağını ve insanların ahlâkî bozuluşa sürükleneceğini haber veren kıyamet alâmetleri evrendeki düzeninin yıkılışından çok bireyin ve toplumun çöküşüne dikkat çekmeye yöneliktir. Çünkü bu tür olaylara her devirde rastlamak mümkündür. Bunlar kıyametin küçük alâmetleri olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

12.

Aşağıdaki varlıklardan hangisi gayb'a aittir?

Doğru Cevap: "A" Cinler
Soru Açıklaması

Kur'anda cinlerden gaybi varlıklar olarak bahsedilir.

13.
Saat Racife Karia Ahir Cenaiz

Yukarıdakilerden hangileri Kur’an’da kıyametin isimleridir?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kur’an’da birden fazla kavramla ifade edilen kıyamet hakkında en çok kullanılan isim “kıyametin kopma zamanı” anlamındaki “Sâat” tabiridir. Sarsıcı anlamına gelen “Râcife”, korkunç gürültü demek olan “Karia”, “Sahha” ve ayrıca “Tâmme” gibi değişik adlarla da anılır.

14.

“Biz her şeyi (belirlenmiş) bir ölçüye göre yarattık” (el-Kamer 54/49)

Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  

Doğru Cevap: "B" Kader
Soru Açıklaması

Bu âyette bütün varlıkların Allah tarafından yaratıldığı ve kaderlerinin belirlendiği açıkça bildirilmiştir. Bu kader ve takdir kavramlarının Kur’an kaynaklı olduğunu göstermektedir. Kur’an’da kader ve takdir kelimeleri Allah’a nisbet edilmiştir.

15.

Allah tarafından yaratılan, çeşitli şekillerde görünebilen, zor işlere güç yetirme özelliğine sahip, ancak iyi nitelikte işler yapabilen, erkeklik ve dişilik vasıfları bulunmayan ve Allah’a itaatten ayrılmayan nurani varlıklara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Melek
Soru Açıklaması

Allah tarafından yaratılan, çeşitli şekillerde görünebilen, zor işlere güç yetirme özelliğine sahip, ancak iyi nitelikte işler yapabilen, erkeklik ve dişilik vasıfları bulunmayan ve Allah’a itaatten ayrılmayan nurani varlıklara “melek” denilir. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

16.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi subuti sıfatlarındandır?
Doğru Cevap: "B" İtikada konu olan şeyler iman esaslarıdır.
Soru Açıklaması
İtikada konu olan şeyler iman esaslarıdır. Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına ve âhiret gününe inanmak bu esaslardandır. İnanç esaslarının özellikleri kesinlik, değişmezlik, açıklık ve bölünmezlik olarak sıralanmaktadır. İbadetler kuldan Allah’a yönelik yapılan samimi davranışlardır. İbadetlerde esas olan riyasız bir şekilde Allah’a yönelmek ve sadece O’na kulluk etmektir. İnanç esaslarındaki tevhid ilkesi ibadetlerde de geçerlidir. İbadetler de inanç esasları gibi dinin değişmez ilkeleridir. Bütün farz ibadetler inanç esası değeri taşır.
17.
İnanç çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi “fıtrat” kelimesinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Allah’ı kabul etme ve kavrama yeteneğidir.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi, Ebû Zerr’den nakledilen rivayette kendisine sayfa indirilen peygamberler arasında yoktur?

Doğru Cevap: "A" Hz. Salih
Soru Açıklaması

Ebû Zerr’den nakledilen bir rivayete göre Allah Teâlâ, Hz. Şît’e 50, İdris’e 30, İbrahim’e 10 ve Musa’ya 10 olmak üzere toplam 100 sayfa indirmiştir. Ancak Hz. İbrâhîm ve Mûsâ’ya indirilen sayfaların dışında Kur’an ve tevâtür derecesine ulaşan hadîslerde bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

19.

Allah insanlar tarafından benimsenip ilâhî görevlerini yerine getirebilmeleri için Peygamberlere mucize gösterme imkanı bahşetmiştir. bu bilgiye paralel olarak Hz. Muhammed'e (a.s.m) verilen en büyük mucize hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kuran-ı Kerim
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber'e bir çok mucize verilmesine rağmen bunların arasında en büyüğü Allah'ın Kelamı Kur'an-ı Kerimdir

20.

I. Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıma

II. Allah’ı görüyor gibi içtenlikle hareket etme

III. Günah işleme

IV. Riyâkâr davranma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri inanç esaslarını kabul eden insanların dinî davranışları arasında yer alır? 

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

İnanç esaslarını kabul eden insanları dinî davranış bakımından dört gruba ayırmak mümkündür. Bunlar Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, Allah’ı görüyor gibi içtenlikle hareket edenler, günah işleyenler ve riyâkâr davrananlardır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.