İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 5
1.

Cisimlerin değişkenliğinden yola çıkılarak tümevarım yöntemiyle âlemin sonradan yaratıldığı ve dolayısıyla bir yaratıcıya muhtaç bulunduğunu ispatlayan delil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hudûs delili
Soru Açıklaması

Hudûs delili, evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan bir delildir. Hudûs delilinde cisimlerin değişkenliğinden yola çıkılarak tümevarım yöntemiyle âlemin sonradan yaratıldığı ve dolayısıyla bir yaratıcıya muhtaç bulunduğu ispatlanır. Doğru cevap E’dir.

2.

Allah-u Tealak iman ve inkar veya itaat ve isyan alternatiflerinden birini seç- tikten sonra ise insanları istikametlere sevkeder, insiyatifi insanların elinden alır, zihinlerini yönlendirir ve bir tabiatın oluşmasını sağlar. Buna Kur’an’da “..............” adı verilir.

paragraftaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "D" tab‘u’l- kulûb
Soru Açıklaması

Allah, iman ve inkâr veya itaat ve isyan alternatiflerinden birini seç- tikten sonra ise insanları istikametlere sevkeder, insiyatifi insanların elinden alır, zihinlerini yönlendirir ve bir tabiatın oluşmasını sağlar. Buna Kur’an’da “tab‘u’l- kulûb” adı verilir.

3.

Aşağıdakilerden hangisipeygamberliğin yapılarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Erkek ya da kadın olabilirler
Soru Açıklaması

Kur’an’da isimleri geçen peygamberlerin hepsi erkek olup herhangi bir kadının peygamberliğinden bahsedilmemektedir. Peygamber oldukları iddia edilen kadınların nübüvvet kurumunun fonksiyonlarını yerine getirdiklerine dair herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır.

4.

Aşağıdaki peygamberlerden hangisi cinlere ve insanlara peygamber olarak gönderilerek seçkin kılınmıştır?

Doğru Cevap: "B" Hz. Süleyman
Soru Açıklaması

Allah İbrahim’i “halil” edinmek, Davud’u krallık nübüvveti birlikte vermek, Süleyman’ı insanları cinleri, kuşları ve rüzgârı ermine vermek, Hz. Muhammed’i cinlere ve insanlara peygamber olarak göndermekle seçkin kılmıştır.

5.

Vahiy türleriyle ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Peygamberler dahil, insanlara vaki ilham, kesin bilgi kaynağı sayılmaz.
Soru Açıklaması

B seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır, zira Peygamberler dışındaki insanlara vaki olan ilham ise kesin bilgi kaynağı sayılmaz, peygamberlerin gelen ilham ise kesin bilgi olarak kabul edilir. Doğru cevap C’dir.

6.

Aşağıdaki inançlardan hangisi şirktir?

Doğru Cevap: "C" Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmek
Soru Açıklaması

Küfür, Allah’a şirkten daha umumi olup, şirki de içine alır. Bu manada her müşrik ka^firdir ama her ka^fir müşrik değildir. Mesela^, Mecusi^lerde olduğu gibi iki ilahın varlığını benimsemek hem şirktir ve hem de küfürdür (el-Hacc 22/17). Ha^lbuki a^hiret gününe inanmamak küfürdür ama şirk değildir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi inkarın sebeplerinden biri olamaz?

Doğru Cevap: "E" Başkalarını yönlendirmeye çalışmak
Soru Açıklaması

Tarih içerisinde gelip geçmiş bütün milletlerde kitleleri yönlendiren, toplumlara önderlik eden ve başkanlara danışmanlık görevinde bulunan kişiler varolagelmiştir. Ama bütün zamanlar için bu tür kişiler kötü değildir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’ın içerdiği konuların başında gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" İtikâdî konular ve iman esasları
Soru Açıklaması

Başta Allah’ın varlığı ve birliği olmak üzere itikâdî konular, iman esasları Kur’an’ın içerdiği konuların başındadır. Müslümanların mükellef olduğu namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler, kişiler ve toplumlar arası ilişkileri düzenleyen hükümler, bu hükümlerin ihlaline yönelik cezalar, insanların dünya ve âhiret saadetlerini temin edecek ahlâkî hükümler, nasihat ve tavsiyeler, Allah’ın emirlerine uyanlara mükâfat, uymayanlara ceza vaatleri Kur’an’ın temel konularının başında gelir. Ayrıca Allah’ın varlığı ve birliğini ispat eden ilmî gerçekler ve tabiat kanunlarına işaret eden âyetler, önceki ümmetlere ve onlara gönderilen peygamberlere ait ders alınacak mesajlar içeren kıssalar ve inananların Allah Taâlâ’ya sığınmalarına ve O’nun yardımını talep etmelerine yönelik dualar da Kur’an’daki diğer temaları oluşturmaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

9.

Aşağıdakilerden hangileri haberi mucizelerin özelliğidir?

Doğru Cevap: "E" Allah’tan veya melek aracılığıyla peygamberlere gelen mucizelerdir
Soru Açıklaması

Haberi mucizeler, Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberlerden oluşur.

10.

İlim sıfatı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Allah’ın her şeyi bilen ve ilmi bulunan yüce bir varlık olmasını
Soru Açıklaması

İlim sıfatı Allah’ın, zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikâr, maddî-manevi her var olanı gözlem yapmışçasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe sahip olmasıdır. Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır, gaybın anahtarı O’nun katındadır, uzayda ve yerkürede geçmişte ve şu anda var olan ve gelecekte vuku bulacak olan her şeyi bilir. Kıyametin kopacağı zamanı, ahirette insanlara soracağı sorulara verecekleri cevapları ve cehennemliklerin kendi aralarında yapacakları konuşmaları, hatta insanların gelecekte ne kazanacaklarını, ne zaman ve nerede öleceklerini önceden bilir (Lokmân 31/34)

11.

I. İlim Sıfatı

II. Kelam Sıfatı

III. İrade Sıfatı

IV. Yaratma Sıfatı

Yukarıdakilerden hangisi kader ve kaza inancının irtibatlı olduğu İlahi sıfatlardandır?

Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Allah’ın Kader ve Kaza ile ilgili sıfatları İlim, İrade ve Yaratma Sıfatlarıdır

12.

1 - Kendilerine kullukta bulunulmasını istemek

2 - Allah’ın izniyle O’nun dinini insanlara tebliğ etmek

3 - İnsanlar ile alakalı haberleri Allah'a taşımak

4 - İnsanların ahirette mutluluklarını sağlamak

5 - İnsanları ıslah etmek

Yukarıdakilerden hangileri Peygamberler ile ilgili doğru kabul edilebilir?

Doğru Cevap: "A" 2-4-5
Soru Açıklaması

Peygamberler kendilerine hiç bir şekilde kullukta bulunulmasını istemezler ayrıca Peygamberler Allah'ın elçileridir, insanlardan herhangi bir haberi Allah'a taşımak ile yükümlü değillerdir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş inkârcı akımlardan biri olan Materyalizm hakkında verilen doğru bir bilgidir?

Doğru Cevap: "E" Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde âleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan ve Allah, ruh ve ahreti inkâr eden felsefî bir akımdır.
Soru Açıklaması

A ve B seçeneğinde verilen bilgi çağdaş inkârcı akımlardan biri olan Darwinizm ile ilgilidir. C seçeneğinde verilen bilgi Freudizm ile ilgilidir. D seçeneğinde verilen bilgi de Pozitivizm ile ilgilidir. E seçeneğinde verilen bilgi ise Materyalizm ile ilgilidir. Bu düşünce tarzına tabiatçılık ve materyalizm adı verilir. Materyalislere göre maddenin üstünde bir yaratıcı, etkileyici ve idare edici herhangi bir varlık yoktur. Onlar zihnî ve ruhî hadiseleri beynin fonksiyonları, tabiattaki düzen ve işleyişi de tesadüf çerçevesinde izah ederler.

14.

İslam’da, iman ettiği halde bile bile Yüce Allah’a ve Peygamber'e itaat etmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiillerini işleyenlere hangi isim verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Fâsık
Soru Açıklaması

A ve B seçeneğinde söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kişilerin tanımı yapılmıştır. D seçeneğindeki münafık, kalpteki samimiyetini bozup diliyle iman ettiğini söyleyen kimse demektir. E seçeneğindeki müşrik, Allah’a ortak koşan kimse demektir. İslam ve Kur’an-I Kerim’de, iman ettiği halde bile Yüce Allah’a ve Peygamber'e itaat etmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiillerini işleyen kişilere, C seçeneğinde belirtilen fâsık ismi verilmektedir. Kelime olarak fâsık kavramı “bir şeyden çıkan” anlamına gelmektedir.

15.

“Hz. Muhammed’in temel öğreti ve esaslarını vahiy yoluyla Allah’tan aldığı ve ilk uygulamalarını bizzat kendisinin gösterdiği, zamanla Müslüman toplumlar tarafından insanlığın diğer birikimlerinden faydalanarak evrilen din ve dünya görüşünün, insan, toplum ve devlet gibi insani konularda kendine has ilkeleri ve görüşleri olan tarihi tecrübenin, medeniyet ve uygarlığın genel adıdır.”

Yukarıda verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Doğru Cevap: "E" Yalnızca kendi birikimlerini kullanmıştır.
Soru Açıklaması

İslam dini karşılaştığı toplumların birikimlerini de dikkate almaktadır. Doğru cevap E'dir.

16.

Peygamberlerin gerek sözlerinde, gerek fiillerinde kendilerini lekeleyecek ve saygınlıklarını zedeleyecek hatalardan korunmuş olmaları şeklinde tanımlanmaları peygamberlerin hangi özelliğini yansıtmaktadır?

Doğru Cevap: "C" İsmet
Soru Açıklaması

İslâm itikadında ismet, Allah tarafından korunmuşlukları anlamında peygamberler için kabul edilen özelliklerden biridir. İsmet, peygamberlerin güçleri yetmekle beraber günahlardan uzak kalma kabiliyetleridir. Peygamberlerin gerek sözlerinde, gerek fiillerinde kendilerini lekeleyecek ve saygınlıklarını zedeleyecek hatalardan korunmuş olmaları şeklinde tanımlanmıştır. Doğru cevap C’dir.

17.
Aşağıdakilerden hangisinde Müşrik’in tanımı doğru yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Allah’a ortak koşan kimse
Soru Açıklaması

A seçeneğinde kâfirin, B seçeneğinde münafığın, D seçeneğinde mürtedin ve E seçeneğinde de irtidatın tanımı yapılmıştır. Müşriğin doğru tanımı ise  Allah’a ortak koşan kimse şeklinde yapılmıştır.

18.
Allah’ın birliğini ifade eden tevhid inancı Kur’an'da hangi surede geçer?
Doğru Cevap: "B" Fatiha suresi
Soru Açıklaması

Tevhid inancı “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz” cümlesiyle Fatiha suresinde (1/4) belirtilmektedir.

19.
Ölüm ve kabir âlemi Kıyamet alâmetleri Kıyametin kopması Evrenin yeniden inşâ edilmesi Ölülerin kabirlerinden çıkarılıp diriltimeleri

Yukarıdakilerden hangileri ahiret aleminin safhalarındandır?

Doğru Cevap: "C" Hepsi
Soru Açıklaması

Âhiret âlemi inancı ölümden itibaren meydana gelecek çeşitli safhaları içerir. Bunlar şöylece sıralanır: Ölüm ve kabir âlemi, kıyamet alâmetleri, kıyametin kopması, evrenin yeniden inşâ edilmesi ve ölülerin kabirlerinden çıkarılıp diriltimeleri, ardından mevkıf veya arasât adı verilen bir yere sevkedilip bir araya toplanmaları, dünyada benimsedikleri inançlarla yapıp ettiklerinden hesaba çekilip amellerinin ölçülmesi, sırattan geçirilmeleri ve cennet veya cehenneme gönderilmeleri.

20.

İnanç konusunda "ben inşallah müminim" diyen birisinin, bu ifadesi niçin doğru değildir?

Doğru Cevap: "B" Şüpheyi ortaya koyduğundan 
Soru Açıklaması

inşaallah kelimesi şüphe manasını barındırdığından ifade doğru kabul edilmemektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.