İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 6
1.
Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmemek Kur’an’da açık ve kesin olarak belirtilen hükümlerin tamamını veya bir kısmını kabul etmemek Nübüvvetin gerekliliğini kabul etmemek Ölüm ötesi hayatı kabul etmemek

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri küfür teriminin kapsamında yer alan inanış veya davranışlardan biridir?

Doğru Cevap: "E"   Hepsi
Soru Açıklaması

Terim olarak küfür Allah’ın varlığını ve birliğini, Kur’an’da açık ve kesin olarak belirtilen hükümlerin tamamını veya bir kısmını, nübüvvetin gerekliliğini ve ölüm ötesi hayatı kabul etmemek gibi inanış ve davranışlardır. Bu bilgilerde de görüldüğü üzere E seçeneğinde de belirtildiği gibi yukarıda verilen bütün inanış veya davranışlar küfürün tanımı içinde yer almaktadır.

2.

İslam düşüncesinde iman aşağıdaki ifadelerden hangisi ile anlatılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamberin vahiy yoluyla getirdiği tüm hususlarda tereddütsüz tasdik etmek ve getirdiklerine inanmak
Soru Açıklaması

İlk dört seçeneğin her biri imanın  arapça da ki farklı anlamlarıdır. İslam düşüncesinde bir terim olarak iman “Hz. Peygamberin vahiy yoluyla getirdiği tüm hususlarda tereddütsüz tasdik etmek ve getirdiklerine inanmak” demektir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, ahiret inancı tam olan birinin geliştireceği davranış şeklidir?

Doğru Cevap: "E" İyi bir kul olmak için elinden gelen gayreti göstermeye devam etmek
Soru Açıklaması

Bütün yapıp ettiklerinin hesabını âhiret âleminde Yaratıcı’nın huzurunda vereceğini düşünen ve buna içtenlikle inanan insanlar buna hazırlanmak amacıyla güçleri oranında erdemli davranışlar yapmaya kendilerini mecbur hissetmekle kalmaz, eyleme geçerek bizzat bunları gerçekleştirmeye yönelir ve büyük oranda da bunda başarılı olur. Âhiret âlemine inanan insanların oluşturduğu toplumlarda isteğe bağlı iyilik oranlarının yüksek, suç işleme oranlarının ise düşük seviyelerde seyretmesi bunu kanıtlayıcı mahiyettedir. Dünyada günümüzde ortaya çıkan tablolar âhiret âlemi inancının aklî açıdan gerekliliğini teyit edicidir. Hayatın anlam ve amacı üzerinde düşünerek insanlar yaratılışın başlangıcından günümüze kadar Allah’a inanarak ve O’ndan âhirette mükâfat umarak huzur bulmuştur, modern dönemde de ateist iken Tanrı’ya inanıp yönelmekle bunalımdan kurtulduğunu ve huzura erdiğini açıklayan örneklere rastlanmaktadır. Bu açından bakıldığı takdirde âhirete inananların diğerlerinden farkı ortaya çıkar. Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın kutsal metninde yer alan İncillerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Eski Ahid
Soru Açıklaması

Hz. İsa’ya vahyolunduğu bilinen İncîl orijinal haliyle günümüze ulaşamdığı gibi Hıristiyanlığın ilk çağlarında birbirini tutmayan yüzlerce farklı İncîl ortaya çıktı. Her grup ve toplumun kendine has bir İncil’i bulunmaktaydı. Suriye’deki Hıristiyanlar Matta, Yunanistan’dakiler Luka, Roma’dakiler Markos İncîli’ni kul­lanmışlardır. Yuhanna İncili ile bu sayı dörde çıkmış, yüzlercesi arasından söz ko­nusu dört İncîl Hıristiyan kutsal metnine dâhil edilmiştir. Yahudiliğin kutsal kitabını ise Hıristiyanlar Eski Ahid (Old Testament) diye isimlendirirler.  Doğru cevap D’dir.

5.

İSlama göre terimsel olarak, “Sahibi nezdinde hiçbir şüphe kabul etmeyen kesin hüküm, inanılması gerekli olan temel ilke, iman esası” olarak tanımlanan kavram hangisidir? 

Doğru Cevap: "D" Akide
Soru Açıklaması

İslâm dininin inanç esasları itikat olarak isimlendirilir. İtikat ise “Bir şeye gönül bağlamak, düğüm atmışçasına kesinlikle inanmak ve bütünüyle benimsemek”anlamlarına gelir. İman etmekle eş anlamlıdır. İtikat esasları ise “İslâm dinindekesinlikle inanılan ve inanılan hususlarda şüpheye yer vermeden doğru kabul edilen değerler” anlamına gelir. Yine bu kelimelerle ilgili diğer bir terim de “akîde”, çoğulu “akâid”tir. Akîde “Gönülden bağlanılan şey” ve “ kesinlikle inanılan değer” demektir. Terim olarak anlamı ise “Sahibi nezdinde hiçbir şüphe kabul etmeyen kesin hüküm, inanılması gerekli olan temel ilke, iman esasıdır.”

6.
Meleklerin Kur’an’da belirtilen görevlerinden ilki nedir?
Doğru Cevap: "E" Allah’ı hamd ile yüceltmek.
Soru Açıklaması
Meleklerin Kur’an’da belirtilen görevlerinden ilki, E seçeneğinde belirtildiği üzere Allah’ı hamd ile yüceltmektir. A, B, C ve D seçeneğinde belirtilen görevler ise meleklerin ilk görevinden sonra gelen görevlerindendir.
7.

“Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılması anlamına gelen kıyâmetin kopmasının ardından Allah tarafından ölenlerin tekrar diriltmesiyle başlayacak olan ebedî âlem”, olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

Doğru Cevap: "A" Âhiret
Soru Açıklaması

İslâm inançlarına ait bir terim olarak ise âhiret “Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılması anlamına gelen kıyâmetin kopmasının ardından Allah tarafından ölenlerin tekrar diriltmesiyle başlayacak olan ebedî âlem” diye tanımlanır. Âhiret âlemi inancı, ölüm ve kabir âlemi, kıyâmet alametleri, kıyâmetin kopması, evrenin yeniden yaratılması, ölülerin diriltilmesi (ba’s ba’de’l-mevt) ve toplanma yerine sevk edilmesi (haşir), insanların hesaba çekilmesi (ba‘s), yapılan eylemlerin ölçülmesi ve değrlendirilmesi (vezin) , sırattan geçilmesi, cennet ve cehenneme giriş safhalarından oluşur.

8.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
9.
Dinin zamanla örf ve adet haline dönüşmesine neden olan temel sebep nedir?
Doğru Cevap: "E" Zaman içinde toplumda dini pratiklerin tekrarlana tekrarlana alışkanlık halinegelmesi.
Soru Açıklaması

Dinlerin sosyal hayata etkisi nedeniyle alışkanlık hale gelmesi ve devamlı tekrarlanması toplulukların örf ve adetlerine dönüşmesine sebep olur.

10.
Allah’ın güzel isimlerini açıklayan ve bazı hadislerde doksan dokuz olduğu belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Esma-i hüsnâ 
Soru Açıklaması
11.

Hangisi, ahiret inancının faydaları arasında sayılmaz?

Doğru Cevap: "D" dünya hayatının anlamsızlığını göstermesi 
Soru Açıklaması

dünya hayatının anlamsızlığını göstermesi ahiret inancının faydaları arasında sayılamaz

12.
İslam dininde varlıklar nasıl sınıflandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Görünen ve Görünmeyen varlıklar
Soru Açıklaması

İslam dinine göre varlıkları; görünen (kesif) ve görünmeyen (latif) varlıklar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Doğru yanıt B'dir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e göre kötü davranış örneklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Haksız yere adam öldürmek
Soru Açıklaması
Kur’an-ı Kerim’e göre “iyi davranış” dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemlerdir. Dolayısıyla iyi davranış, mükelleflerin dini-ahlâki sorumlulukları olan ibadetler başta olmak üzere toplum yararına gerçekleştirilen her türlü olumlu sosyal faaliyetleri ve uygulamaları içine alır. Bu bağlamda A, B, D ve E seçeneklerinde verilen davranışlar iyi davranışlardır. Kötü ve çirkin davranışlar ise dinde yapılması yasaklanan veya hoş karşılanmayan yanlış, zararlı ve günaha yol açan davranışlardır. Kur’an-ı Kerîm’de içki, kumar, falcılık ve haksız yere adam öldürme gibi günahlar, şeytanın davranışı şeklinde nitelendirilmiş kötü davranış örnekleridir.
14.
Kıyamet gününde günahkârlar hesabına Allah’tan bağışlama dilemeye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Şefaat etmek
Soru Açıklaması

Şefaat, kıyamet gününde günahkârlar hesabına Allah’tan bağışlanma dilemektir. Doğru yanıt B'dir.

15.

Olguculuk veya ilerlemecilik nazariyesi denilen akımın asıl ismi ve kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "B" Pozitivizm - Aguste Comte
Soru Açıklaması

Pozitivizm adı verilen olguculuk duyu-ötesi alanı tamamen dışlayan, gerçekliğin bil- gisini deney ve gözlemin sonuçlarına bağlayan bir akımdır. Fransız düşünür Augus- te Comte (1798–1857) tarafından kurulmuştur.

16.

 XX. yüzyılın başlarında Karl Marks gibi savunucuları olan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Materyalizm
Soru Açıklaması

Materyalizm, Karl Marks gibi diyalektik materyalizmin savunucuları eliyle XX. yüzyılın başlarında yeniden taraftar ve güç kazanmıştır.

17.

Kuran-ı Kerim'in indirilmesi yaklaşık kaç yıl sürmüştür?

Doğru Cevap: "D" 23
Soru Açıklaması

Kuran-ı Kerim yaklaşık 23 yılda indirilmiştir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi bir cezaların çekileceği yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Adn
Soru Açıklaması

Adn mükafatın verileceği cennet katlarından birinin adıdır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın "kâinatın yaratılışı ve idare edilişiyle" ilgili nitelikleri ifade eden sıfatlardır?

Doğru Cevap: "A" fiilî sıfatlar
Soru Açıklaması

Allah Teâlâ’nın ne olmadığını bildiren ve olumsuz bir manayı ondan uzaklaştıran sıfatlar çoğunlukla selbî veya tenzihî sıfatlar olarak isimlenmiştir. Bu manalar ulûhiyyet makamına yakışmayan, eksiklik ve acziyet ifade eden kavramlardır. Allah’ın ne olduğunu anlatan müsbet manalara ise sübûtî veya zâtî sıfatlar adı verilmiş, kâinatın yaratılışı ve idare edilişiyle ilgili nitelikler ise fiilî sıfatlar olarak isimlenmiştir.

20.

Kur’an’da ve hadislerde verilen bilgiler göre ölüm gözlemlendiği gibi sadece biyolojik canlılığın sona erdiği fiziksel ve tıbbi bir olay değildir. Aksine metafiziksel boyutu da bulunan ve insanin dünyadan _____ denilen yeni bir aleme (el-Mu’minûn 23/100), bir başka deyişle farklı bir varlık bilincine geçtiği ve duyularla algılanamayan bir hadisedir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" Berzah
Soru Açıklaması

Boş bırakılan yere berzah gelmelidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.