İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 7
1.

“İtaat, ceza, mükâfat, örf, adet, hüküm, tutulan yol ve usul” anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması

Temel anlam olarak dinin; itaat, ceza, mükâfat, örf, adet, hüküm, tutulan yol ve usul kelimeleriyle karşılandığı ifade edilir. Doğru cevap B’dir.

2.

İslam dininde ahlak ilkelerinin kaynağı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Kur'an-sünnet
Soru Açıklaması

İslâm’ın ahlâk ilkeleri bu açıdan bakıldığında iki kaynağa dayanmaktadır: Kur’ân ve sahih hadisler. Onlara uymayan toplumdaki örf ve adetler Müslümanlar için ahlâkî değer taşımaz.

3.

"Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğu" fikri aşağıdakilerden hangi delile göre Allah’ın varlığını ispata çalışır?

Doğru Cevap: "D" Hudûs delili
Soru Açıklaması

Hudûs delili, evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan bir delildir.

4.

Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Vahiy
Soru Açıklaması

 Vahiy, genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesidir. Metafizik âlemden fizik dünyaya bilgi akışını sağlayan bu manevî iletişimin mahiyeti, zamanı ve şekli tamamen Allah’ın iradesiyle belirlenmiştir. Doğru cevap E’dir.

5.
Kıyamet’in kopmasının başlangıcı nasıl olacaktır?
Doğru Cevap: "D" Sur’un üflenmesiyle
Soru Açıklaması

Kur’an’da belirtildiğine göre kıyamet Sûr’a ilk defa üfürülmekle kopacak ve evrenin kozmik düzeni bozulacaktır. Sûr “ses çıkaran ve eğri boynuza benzeyen boru, borazan” anlamına gelir. Sûr ile eşanlamlı olan “nâkur” tabiri de “ses çıkarmak” manasında kullanılarak kıyametin korkunç bir gürültüyle kopacağı açıklanır.

6.

Cehennem kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Doğru Cevap: "C" Derin kuyu
Soru Açıklaması

Cehennem ise sözlük anlamı itibariyle “derin kuyu” demektir. İslâm kaynakla- rında “kâfirlerin ve günahkâr müslümanların içinde azap görecekleri ve yaptıkla- rı kötü eylemlerin karşılğında cezalandırılacakları yurt” anlamına gelir.

7.

1 - Çamurdan yaratılmıştır.

2 - Gözle görülemez.

3 - İnsanları saptırmaya çalışır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri şeytanın özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "A" 2, 3
Soru Açıklaması

2 ve 3 doğrudur. Şeytan ateşten yaratılmıştır; bu yüzden birinci şık yanlıştır.

8.

Allah’a inanma eğilimi yoktur. İnsan bir yandan sayısız korkuların, diğer yandan çeşitli engeller karşısında tatmin edilemeyen cinsel duyguların baskısı altındadır görüşü hangi çağdaş inkarcı akım kurucusuna aittir?

Doğru Cevap: "E" Sigmund Freud
Soru Açıklaması

Allah’a inanma eğilimi yoktur. İnsan bir yandan sayısız korkuların, diğer yandan çeşitli engeller karşısında tatmin edilemeyen cinsel duyguların baskısı altındadır görüşü Freudizm’in kurucusu olan Sigmund Freud’a aittir.

9.

Şayet insan iman ve itaat alternatifini tercih ederse Allah o yönde bir yardımda bulunma (____), buna karşılık inkar ve isyan alternatifini seçerse, onu, seçimi istikametinde gitmesi sonucunu doğuran yardımsız bırakma (____) iradesini gösterir.

Yukarıda boş kalan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" Tevfik - Hızlan
Soru Açıklaması

Şayet insan iman ve itaat alternatifini tercih ederse Allah o yönde bir yardımda bulunma (tevfik), buna karşılık inkar ve isyan alternatifini seçerse, onu, seçimi istikametinde gitmesi sonucunu doğuran yardımsız bırakma (hızlan) iradesini gösterir.

10.

Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kişilere ............. denir.

Boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mürai
Soru Açıklaması

Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kişile verilen isim Mürai'dir.

11.

Kur’ân-ı Kerîm’de peygamberler için kullanılan terimlerden biri insanlara Allah’tan mesaj getiren kimse veya Allah katında yüksek makam sahibi kimse anlamlarına gelen ____, diğeri ise kendisine belli bir görev verilerek bir yere gönderilen elçi mânasına gelen ____dür.

Doğru Cevap: "D" nebî - resûl
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’de peygamberler için kullanılan terimlerden biri insanlara Allah’tan mesaj getiren kimse veya Allah katında yüksek makam sahibi kimse anlamlarına gelen nebî, diğeri ise kendisine belli bir görev verilerek bir yere gönderilen elçi mânasına gelen resûl'dür.

12.

Din dilinde iman ettiği halde bile bile Yüce Allah’a ve Peygamber’e itaatetmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiillerini işleyenlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Fâsık
Soru Açıklaması

Din dilinde iman ettiği halde bile bile Yüce Allah’a ve Peygamber’e itaatetmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiillerini işleyenlere fâsık denir.

13.
Kur’an’a göre sur’u üfleyecek olan melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İsrafil
Soru Açıklaması
İlgili âyet ve hadislerde bildirildiğine göre görevli bulunan İsrâfîl adlı melek (Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn” 200; İbn Mâce, “İkâme” 180) tarafından Sûr’a ilk defa üflenince, Allah’ın dilediği kimseler müstesna, göklerde ve yerkürede bulunan bütün canlılar ölecektir (ez-Zümer 39/68).
14.
Meleklerin Kur’an’da belirtilen görevlerinden ilki nedir?
Doğru Cevap: "E" Allah’ı hamd ile yüceltmek
Soru Açıklaması

Meleklerin Kur’an’da belirtilen görevlerinden ilki, E seçeneğinde belirtildiği üzere Allah’ı hamd ile yüceltmektir. A, B, C ve D seçeneğinde belirtilen görevler ise meleklerin ilk görevinden sonra gelen görevlerindendir.

15.

Yaratma sıfatı aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilmez?

Doğru Cevap: "A" Makzi
Soru Açıklaması

Yaratma sıfatı “halk”, “îcâd”, “ibda” “kevn” (tekvin) ve “inşa” kavramlarıyla ifade edilir. “Makzî” kelimesi ise kazâ anlamına gelir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi dinden dönme eylemidir?

Doğru Cevap: "A" İrtidat
Soru Açıklaması

Dini bir terim olarak irtidat İslam’a girdikten sonra tekrar İslam’dan çıkarak küfre geri dönmektir. Dinden dönen kimseye de mürted adı verilir.

17.
Ahiret âleminin gerçekleşeceği ne tür bir bilgi ile bilinir?
Doğru Cevap: "C" Gaybî bilgiyle
Soru Açıklaması
18.

Hz. Âdem’le birlikte Kur’an’da isimleri belirtilen peygamberlerin sayısı kaçtır ?

Doğru Cevap: "A" 25
Soru Açıklaması

Hz. Âdem’le birlikte Kur’an’da isimleri belirtilen peygamberlerin sayısı yirmibeştir: Âdem, İdris, Nuh, Hûd, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyûb, Zülkifl, Şuayb, Musa, Harun, Dâvûd, Süleyman, İlyas, Elyesa’, Yunus,Zekeriyyâ, Yahya, İsa ve Muhammed olmak üzere yirmibeş adettir. Bunların dışında Kur’an’da isimleri geçen Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyir ile adı geçmemeklebirlikte “Musa’nın genç adamı” diye kendisinden bahsedilen zatın peygamber olduklarına dair görüşler varsa da genel kanaat onların birer sâlih kul konumundabulundukları yönündedir.

19.

Kur’an’da ayrıca peygamberler için insanlara hayırlı bir haberi müjdeleyen, haber veren kimse anlamında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır ?

Doğru Cevap: "D" Beşîr
Soru Açıklaması

Kur’an’da ayrıca peygamberler için insanlara hayırlı bir haberi müjdeleyen, haber veren kimse anlamında “beşîr” ve “mübeşşir”; ileride gelecek tehlikeyi önceden sezip haber veren, insanları bundan sakındırıp uyaran manasında sıfat olan“nezîr”; yol gösteren, doğru yola ileten mânasında “hâdî”; Allah’ın kulu anlamında “‘abd” kelimeleri de kullanılmaktadır.

20.

Zebur aşağıdaki peygamberlerden hangisine indirilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Davud
Soru Açıklaması

Zebur Hz. Davud'a indirilmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.