İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 8
1.

Babil halkını imtihan etmek ve onları sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderilen melek/melekler hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hârût-Mârût
Soru Açıklaması

Hârût-Mârût melekleri Babil halkını imtihan etmek ve onları sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderilmiştir.

2.

Vahyin, Allah'ın perde arkasından konuşarak ulaşmasına Kuran-ı Kerim'deki örnek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hz. Musa'ya Tur dağında gelen mesaj
Soru Açıklaması

Allah’ın perde arkasından konuşmasının anlamı, görülemeyeceği şekilde konuşması demektir. Hz. Musa’ya Tur dağında gerçekleşen vahiy bu türdendir (Meryem 19/52). Doğru cevap C'dir.

3.

Peygamberlerin güçleri yetmekle beraber her türlü gizli, açık günahlardan ve bu günahlara delâlet edecek hareketlerden uzak kalma kabiliyetleri için kabul edilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İsmet
Soru Açıklaması

İslâm itikadında ismet, Allah tarafından korunmuşlukları anlamında peygamberler için kabul edilen özelliklerden biridir. İsmet, peygamberlerin güçleri yetmekle beraber günahlardan uzak kalma kabiliyetleridir. Peygamberlerin gerek sözlerinde, gerek fiillerinde kendilerini lekeleyecek ve saygınlıklarını zedeleyecek hatalardan korunmuş olmaları şeklinde tanımlanmıştır

4.

Aşağıdakilerden hangisi içten hissedilen duyguların dil ile ifade edilmesi anlamına gelir?

Doğru Cevap: "B" İkrar
Soru Açıklaması

İkrar, içten hissedilenlerin dil ile ifade edilmesine denir. Kişinin kalben kabulettiği iman esaslarını dil ile dışa vurması da gerekir.

5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Emredilen amelleri işlemeyenler küfre girerler
Soru Açıklaması

emredilen amelleri işlemeyenler küfre girmezler sadece günahkar olurlar.

6.

“İnsan Allah’ın iradesi karşısında rüzga^rın önündeki bir yaprak gibidir. Rüzga^r nereye sevk ederse yaprak oraya uçar.”Yukarıdaki “beşeri iradeyi” inka^r eden görüş aşağıdaki mezheplerden hangisinin kader ve kaza^ inancı ile örtüşür?

Doğru Cevap: "B" Cebriyye
Soru Açıklaması

Soru kökünde kaderle ilgili belirtilen görüş Cebriye ekolüne aittir.

7.
Son peygamber Muhammed aleyhisselâmın en büyük mucizesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kur’ân-ı Kerîm
Soru Açıklaması

Son peygamber Muhammed aleyhisselâmın en büyük mucizesi Kur’ân-ı Kerîm olmuştur. Kur’an-ı Kerim bütün zamanlara hitab eden en büyük ve ebedi bir mucizedir. Kur’an’ın çeşitli âyetlerinde benzerini getirmek yönünde insanlara meydan okumalar tekrarlanmış, Allah Teâlâ’dan başka herhangi bir kimsenin de Kur’an’a denk olan bir metin getirmesinin mümkün olmadığı kesin bir şekilde ifade edilmiştir (Yûnus 10/38; el-Bakara 2/23-24). Müslüman âlimler Kur’an’ın Hz. Peygamberin en büyük mucizesi olduğu hususunda görüş biriliğine varmışlardır. Hatta bu konuda “i’câzü’l-Kurân” isimli müstakil eserler kaleme alınmıştır.

8.

Allah'a karşı bir sorumluluk bilinci taşıyan insanlar hangi özelliğe sahiptir?

Doğru Cevap: "A" Takva
Soru Açıklaması

Gündelik hayatlarında Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, gerçek anlamda inanan ve inançlarının gereğine göre iyi ve güzel davranışlarda bulunanlardır. Bu niteliğe sahip olan mü’minler takvâ sahibi olup gündelik hayatlarında dinlerine ve dindarlıklarına zarar verebilecek olan kötü davranışlardan kendilerini korudukları gibi daima uyanık bir tavır içinde olurlar.

9.

İnanç ve davranış güzelliğine sahip olan, ihsan sahibi olan ve Allah’ı görüyormuş gibi davranışlarında titizlik sergileyen kimselere hadislerde ve Kur’an-ı Kerim’de hangi isim verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Muhsin
Soru Açıklaması

B ve C seçeneklerinde kıyamet yerine kullanıılan terim, tabir ve isimler verilmiştir. D ve E seçeneklerinde âhirette diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları meydana verilen isimler verilmiştir, İnanç ve davranış güzelliğine sahip olan, ihsan sahibi olan ve Allah’ı görüyormuş gibi davranışlarında titizlik sergileyen kimselere verilen isim verilmiştir.

10.
İhsân sahibi olup Allah katında güzel olan bir işi gereği gibi yerine getiren müminler aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "B" İçtenlikle Hareket Edenler
Soru Açıklaması

İçtenlikle hareket eden bilinç sahibi dindarlar yüksek düzeyde her an Allah’la birlikte olma duyarlılığına sahip olan kimselerdir. Bunlar ihsân sahibi olup Allah katında güzel olan bir işi gereği gibi yerine getirirler, güzel davranışın özündeki iç güzelliği dış yüzündeki güzellik ile süsleyip ortaya koyarlar.

11.
Kur’an-ı Kerim’de isimleri belirtilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 25
Soru Açıklaması
Hz. Âdem’le birlikte Kur’an’da isimleri belirtilen peygamberlerin sayısı C seçeneğinde de belirtildiği gibi yirmibeştir. Kur’an’da isimleri geçen peygamberler şunlardır: Hz. Âdem Hz. İdris Hz. Nuh Hz. Hûd Hz. Salih Hz. İbrahim Hz. Lût Hz. İsmail Hz. İshak Hz. Yakub Hz. Yusuf, Hz. Eyyûb Hz. Zülkifl Hz. Şuayb Hz. Musa Hz. Harun Hz. Dâvûd Hz. Süleyman Hz. İlyas Hz. Elyesa’ Hz. Yunus, Hz. Zekeriyyâ Hz. Yahya Hz. İsa
12.
Haşir nedir?
Doğru Cevap: "B" Ahirette insanların mahşer alanında toplanması
Soru Açıklaması
İslâm inancında haşir ise âhirette diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere “arasât” veya “mevkıf” yahut “mahşer” denilen meydanda toplanmalarını ifade eder. Haşir dirilişten sonraki merhaleyi teşkil eder. Kur’an’da bildirildiğine göre insanlar, cinler, melekler ve tapınılan putlar hesaba çekilmek için haşredilecektir (Âl-i İmrân 3/158; el-En’âm 6/51, 72,128; Sebe’ 34/40; el-Ahkâf 46/6).
13.

İnançsızlığın felsefi karşılığı nedir?

Doğru Cevap: "C" Ateizm
Soru Açıklaması

İslâm kaynaklarında inançsızlık anlamında kullanılan küfür sözlükte bir şeyi örtmek ve gizlemek anlamına gelir. İnançsızlığın felsefî karşılığı ateizmdir.

14.

Kur’an’da peygamberler için bir takım vasıflardan zikredilir. aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir

Doğru Cevap: "B" müdakkik
Soru Açıklaması

Kur’an’da ayrıca peygamberler için insanlara hayırlı bir haberi müjdeleyen, haber veren kimse anlamında “beşîr” ve “mübeşşir”; ileride gelecek tehlikeyi önce- den sezip haber veren, insanları bundan sakındırıp uyaran manasında sıfat olan “nezîr”; yol gösteren, doğru yola ileten mânasında “hâdî”; Allah’ın kulu anlamın- da “‘abd” kelimeleri de kullanılmaktadır. fakat Kur'an'da peygamberlere yönelik müdakkik kelimesi gibi bir vasıf yoktur

15.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberliğin yapısı ile ilgili doğru bilgilerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lütfettiği mânevî bir görevdir.
Soru Açıklaması
Peygamberliğin yapısı ile ilgili doğru bilgilerden biri A seçeneğinde de belirtildiği üzere “Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lütfettiği mânevî bir görevdir” bilgisidir. İnsanların kendi istek ve çabalarıyla bu görevi elde etmeleri mümkün değildir. Peygamberlik bu açıdan vehbidir. Diğer seçeneklerde verilen bilgiler meleklerle ilgilidir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Melekler, Allah’la konuşabilme imkanına sahiptir.
Soru Açıklaması

Ayet ve hadislerde meleklerin fizikî olarak görünmeyen varlıklar olduğu, insanlardan ve cinlerden farklı olarak ışıktan (nûr) yaratıldıkları belirtilmektedir. Bunun gibi meleklerin Hz. Âdem’in yaratılışından önce var oldukları ve sorunun C seçeneğinde belirtildiği üzere Allah’la konuştukları da ifade edilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de meleklerin yiyip içmedikleri, iri cüsseli ve güçlü bir yapıda bulundukları ve bu güçlerini temsil eden kanatlara sahip oldukları bildirilmektedir.

17.

Kader ve Kaza kavramları Allah'ın hangi sıfatı veya sıfatlarıyla ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" Halk - ilim - irade
Soru Açıklaması

kader ve kaza kavramları Allah'ın halk, ilim, irade sıfatlarıyla ilgilidir.

18.

Cennet meleği, hadislerde hangi isim ile geçer?

Doğru Cevap: "E" Rıdvan
Soru Açıklaması

Kur’an’da âhirette müminleri selamlayarak karşılayacak olan cennet bekçilerinden (er-Ra‘d 13/23-24) ve cehennemlikleri korkutan görevli meleklerden (ez-Zümer 39/71-72) bahsedilmektedir. Bunlara genel olarak “hâzin” adı verilmiştir. Cehennem bekçilerini temsil eden melek bir âyette Mâlik (ez-Zuhruf 43/77), cennet meleği ise hadislerde (Süyûtî, s. 67) Rıdvân ismiyle geçer. Cehennem görevlileri ayrıca “zebânî” olarak da adlandırılmıştır (el-Alak 96/18). Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş ilâhî kitaplardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B"  Mişna  
Soru Açıklaması
20.
İsrailoğullarını Mısır’dan çıkararak Firavun’un elinden kurtarmak için verdiği mücadeleler esnasında pek çok mucize gösterdiği belirtilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Musa
Soru Açıklaması

Allah Hz. Mûsâ’yı Firavun’a göndermeden önce onu bir anlamda bu göreve hazırlamış ve kendisine asâ mûcizesi ile parlayan el (yed-i beyzâ) mûcizelerini vermiştir (Tâhâ 20/17-23; en-Neml 27/12; el-Kasas 28/32) Hz. Musa hakkında Kur’an’da yer alan bir başka harikulâde olay da asası ile denizi yarmasıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.