İslam İnanç Esasları
Deneme Final Sınavı 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbi/tenzihi sıfatlarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Hayat
Soru Açıklaması

Allah’ın selbi/tenzihi sıfatları vücud, kıdem, beka, vahdaniyettir. Hayat Allah’ın subuti sıfatlarındandır veAllah’ın canlı ve diri olmasıdır.

2.
Güvenilir Olmak Sabırlı Olmak Zeki ve Anlayışlı Olmak Korunmuşluk (İsmet)

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamberlerin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim ve İslam âlimlerine göre peygamberlerin özellikleri şunlardır:

Doğru Olmak

Güvenilir Olmak

Sabırlı Olmak

Zeki ve Anlayışlı Olmak

Korunmuşluk (İsmet)

Tebliğde Bulunmak

Beşer Olmak

Verilen bilgiler doğrultusunda E seçeneğinde de belirtildiği üzere dört maddede verilen bilgilerin hepsi peygamberlerin özelliklerindendir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de geçen ve küfür kelimesiyle eş anlamlı olan sözcüklerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Cühûd
Soru Açıklaması

B, C, D ve E seçeneklerinde kıyamet yerine kullanıılan terim, tabir ve isimler verilmiştir. Cühûd ise Allah’ın ayetlerini inkâr anlamında kullanılan ve küfür kelimesiyle eş anlamlı olan sözcüklerden biridir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi modern inkarcı akımlardan değildir?

Doğru Cevap: "A" Atomculuk
Soru Açıklaması

Atomculuk antik yunan filozoflarından Demokritos'un öncülüğünü yaptığı bir düşünce sistemidir. dolayısıyla modern dönem inkar akımlarından sayılmaz. 

5.

Aşağıdaki peygamberlerin hangisine sadece suhuf/sayfalar indirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Hz. İbrahim’e vahiy olarak suhuf indirilmiştir, Hz. Musa’ya hem suhuf hem kitap indirilmiştir, diğer peygamberlere ise kitap indirilmiştir. Doğru cevap D’dir

6.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş inkârcı akımlardan biri olan Materyalizm hakkında verilen doğru bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayıp, madde âleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı olmadığını söyler.
Soru Açıklaması

A ve B seçeneğinde verilen bilgi çağdaş inkârcı akımlardan biri olan Darwinizm ile ilgilidir. C seçeneğinde verilen bilgi Freudizm ile ilgilidir. D seçeneğinde verilen bilgi de Pozitivizm ile ilgilidir. E seçeneğinde verilen bilgi ise Materyalizm ile ilgilidir. Bu düşünce tarzına tabiatçılık ve materyalizm adı verilir. Materyalislere göre maddenin üstünde bir yaratıcı, etkileyici ve idare edici herhangi bir varlık yoktur. Onlar zihnî ve ruhî hadiseleri beynin fonksiyonları, tabiattaki düzen ve işleyişi de tesadüf çerçevesinde izah ederler.

7.

Gizli şirk ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" İyi davranışı insanların beğenisini kazanmak için yapmak
Soru Açıklaması

Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye riyakâr  veya mürai  denilir. Bu tür kötü karaktere sahip olan kimseler herhangi bir iyi davranışı Allah’ı  hoşnut etmek için değil, insanların beğenisini kazanmak için yaparlar. Amaç insanlar üzerinde manevi nüfuz, şan, şöhret ve dünyevi çıkar elde etmektir. İslam inancında bunun adı  “gizli şirktir ” (Tirmizi, “Hudud” 24).

8.

Evrim teorisi ve Tekâmül nazariyesi olarak adlandırılan çağdaş inkârcı akım nedir?

Doğru Cevap: "B" Darwinizm
Soru Açıklaması

Evrim teorisi veya Tekâmül nazariyesi olarak da adlandırılan çağdaş inkârcı akım Darwinizm’dir. İngiliz biyoloji bilgini Charles Darwin (1809–1882) tarafından geliştirilen bu görüş, maddenin yaratıcı kudret olan Allah tarafından yaratılmadığına inanmış bir akımdır. Bu akıma göre canlılarda görülen olağanüstülükler, canlılarla içinde yaşadıkları çevreden gelen çeşitli tesirler arasında uzun zaman sürdürülen mücadeleler neticesinde kendiliğinden meydana gelmiştir.

9.

Allah tarafından yaratılan, çeşitli şekillerde görünebilen, zor işlere güç yetirme özelliğine sahip, ancak iyi nitelikte işler yapabilen, erkeklik ve dişilik vasıfları bulunmayan ve Allah’a itaatten ayrılmayan nurani varlıklara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Melek
Soru Açıklaması

Allah tarafından yaratılan, çeşitli şekillerde görünebilen, zor işlere güç yetirme özelliğine sahip, ancak iyi nitelikte işler yapabilen, erkeklik ve dişilik vasıfları bulunmayan ve Allah’a itaatten ayrılmayan nurani varlıklara “melek” denilir. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

10.
Evrim teorisi ve Tekâmül nazariyesi olarak adlandırılan çağdaş inkârcı akım nedir?
Doğru Cevap: "B" Darwinizm
Soru Açıklaması
Evrim teorisi veya Tekâmül nazariyesi olarak da adlandırılan çağdaş inkârcı akım Darwinizm’dir. İngiliz biyoloji bilgini Charles Darwin (1809–1882) tarafından geliştirilen bu görüş, maddenin yaratıcı kudret olan Allah tarafından yaratılmadığına inanmış bir akımdır. Bu akıma göre canlılarda görülen olağanüstülükler, canlılarla içinde yaşadıkları çevreden gelen çeşitli tesirler arasında uzun zaman sürdürülen mücadeleler neticesinde kendiliğinden meydana gelmiştir.
11.

Tabiat kanunlarının normal akışının dışında meydana gelen ve insanların duyularına hitap eden mucizelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Hissî (Maddî) Mucizeler
Soru Açıklaması

Hissî (Maddî) Mucizeler, insanların duyularına hitap eden mucizelerdir. Allah’ın izni, iradesi ve gücüne bağlı olarak gerçekleşen hissî mucizeler tabiat kanunlarını değiştiren ilâhî fiillerdir. Bu itibarla yalnız peygamberlerin veya onlara teklifte bulunan insanların isteğiyle gerçekleşmezler. Kur’an’da haber verildiğine göre inanmak arzusunda olanların imanını, inanmak istemeyenlerin de inkârını kuvvetlendiren bu tür mucizeler pek çok defa vuku bulmuştur.

12.

Aşağıdakilerden hangisi inanç ve davranış arasındaki ilişkiye uymaz?

Doğru Cevap: "A" Davranış inancın bir parçasıdır.
Soru Açıklaması

İnanç ve davranış ilişkilerine Kur’an ve Sünnet ışığında bakıldığında dini emir ve yasaklardan oluşan davranışları inancın doğrudan bir parçası değil, onunla bağlantılı ama farklı bir olgu olarak görmek mümkündür.

13.

Aşağıdakilerden hangisi insanın öldükten sonra dirilmesinin delillerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" insanın huzurlu yaşayabilmesi için yeniden dirilmesi gerekir
Soru Açıklaması

öldükten sonra dirilmenin imkanının insanın huzurlu yaşayabilmesi ile ilgisi yoktur. 

14.

Allah’a inanma eğilimi yoktur. İnsan bir yandan sayısız korkuların, diğer yandan çeşitli engeller karşısında tatmin edilemeyen cinsel duyguların baskısı altındadır görüşü hangi çağdaş inkarcı akım kurucusuna aittir?

Doğru Cevap: "E" Sigmund Freud
Soru Açıklaması

Allah’a inanma eğilimi yoktur. İnsan bir yandan sayısız korkuların, diğer yandan çeşitli engeller karşısında tatmin edilemeyen cinsel duyguların baskısı altındadır görüşü Freudizm’in kurucusu olan Sigmund Freud’a aittir.

15.

Sadece ulûhiyet ile ilgili görevi olan melek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mukarrebun
Soru Açıklaması

Mukarrebun meleğinin görevi sadece ulûhiyetle ilgilidir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi mucize çeşitlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" İlmi mucizeler
Soru Açıklaması

Mucizeler idrak edilmelerine göre; Hissi(maddi), Akli(manevi) ve Haberi mucizeler olarak sınıflandırılmaktadır.

17.
 İmanın dışarıdan bakarak anlaşılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "A" İmanın,  kalbî bir fiil olması 
Soru Açıklaması
18.

İlk şeriat aşağıdaki peygamberlerden hangisine gelmiştir.

Doğru Cevap: "A" Hz. Nuh
Soru Açıklaması

“Allah Nuh’a buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştur” (eş-Şûrâ 42/13) şeklindeki âyet insanlığa gönderilen ilk şeriatın Hz. Nûh’a verildiğini ifade etmektedir.

19.

Aşağıdakilerden hangileri "Haberi" mucizelerin özelliğidir?

Doğru Cevap: "E" Allah’tan veya melek aracılığıyla peygamberlere gelen mucizelerdir
Soru Açıklaması

Haberi mucizeler, Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberlerden oluşur.

20.

Peygamberlik ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Peygamberlik  Vehbi değildir
Soru Açıklaması

Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lutfettiği mânevî bir görevdir. İnsanların kendi istek ve çabalarıyla bu görevi elde etmeleri mümkün değildir. Peygamberlik bu açıdan vehbidir. İsrailoğullarından “Allah’ın kullarından dilediği kimselere fazl-u kereminden ihsan etmesini kıskandıkları için Allah’ın indirdiğini (Kur’an’ı) inkâr ederek kendilerini harcamaları ne kötü şeydir!” (elBakara 2/90) şeklinde bahseden âyette yer alan “Allah’ın fazlının”, “peygamberlik” olduğu, dolayısıyla İsrailoğullarının beklentisinden farklı olarak Allah’ın dilediğini peygamber kılacağı, insanların bu makamı kendi gayretleriyle elde etmelerinin mümkün olmadığı gerçeği vurgulanmıştır

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.