İslam İnanç Esasları
Vize 2015
1.
Haricilerin iman-amel ilişkisi konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İman dil ile ikrar kalp ile tasdik etmek ve bunları yerine getirmektir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi temel olarak dinin karşılandığı kelimelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ahiret
Soru Açıklaması
3.
Muharref din nedir?
Doğru Cevap: "E" İlahi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şekli koruyamayan dinlerdir.
Soru Açıklaması
4.
İslam’ın diğer dinlerden farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Son, evrensel ve bozulmamış olması
Soru Açıklaması
5.
Akaid’in kelime anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" Gönülden bağlanmak
Soru Açıklaması
6.
İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tevhid inancı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Müphem ve muğlak olması
Soru Açıklaması
8.
İslam dininin davranışlarla ilgili kurallarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Muamelat
Soru Açıklaması
9.
İslam’da Allah’ın varlığını ispat için yapılan tüm faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İsbât-ı vâcib
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
11.
“Allah inancı doğuştan var olan bir özelliktir.” cümlesinde geçen doğuştan var olan özellik tabirini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fıtrat
Soru Açıklaması
12.
Kabirde sorgu işi ile görevli melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Münker-Nekir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İnsanları Allah’a inanmaya zorlamak
Soru Açıklaması
14.
Tabiat olaylarıyla görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mikail
Soru Açıklaması
15.
Kur’an’da aşağıdaki peygamberlerden hangisine sahifeler verildiğinden açıkça bahsedilir?
Doğru Cevap: "C" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Soru sormayla vahyetme
Soru Açıklaması
17.
Kutsal kitapların Allah’ın gönderdiği orijinal halini koruyamayıp bozulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tahrif
Soru Açıklaması
18.
Peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Peygamber istedikleri her zaman ve her koşulda gaybı bilirler.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerin hangisi Kur’an’da peygamberi ifade eden kelimelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gafur
Soru Açıklaması
20.
İnsanların akıl yürütme gücüne hitap eden ve onları akli kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşan mucizelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi mucizesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.