İslam İnanç Esasları
Vize 2016
1.
İmanda istisna nedir?
Doğru Cevap: "B" Ben inşallah müminim demektir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen din sınıflamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Somut din-Soyut din
Soru Açıklaması
3.
I.Hariciler
II.Zeydiyye
III.Şia
IV.Mu’tezile

Yukarıdakilerden hangileri imanın artması ve eksilmesi konusunda aynı düşünen mezheplerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
4.
Allah’ın birliğine, O’nun sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna, Hz. Peygamber’in O’nun gönderdiği son elçi olduğuna şeksiz şüphesiz inanmak şeklinde tarif edilen iman türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İcmali iman
Soru Açıklaması
5.
I. Samimiyet
II. İçtenlik
III. Allah rızası

İslam’ın özü yukarıdakilerden hangilerine dayanır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
İslam dini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İslam dini sadece Hz. Ali’ye gönderilen dini temsil eder.
Soru Açıklaması
7.
I.   İtikat ile ilgili hükümler
II. Davranışlarla ilgili hükümler
III. Ahlakla ilgili hükümler

Yukarıdakilerden hangileri Allah’ın kulları hakkında belirlediği, İslam Dini’nde yer alan hükümlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
İslam kelimesinin anlamında bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Suçlama
Soru Açıklaması
9.
Evrende bir düzen olduğu ve düzendeki her varlığın belirli bir gayeye yönelik olduğu fikrinden hareketle bir yaratıcının varlığı sonucuna ulaşan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gaye ve nizam delili
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kıyam binefsihi
Soru Açıklaması
11.
İslam’da Allah’ın varlığını ispat için yapılan tüm faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İsbât-ı vâcib
Soru Açıklaması
12.
Kur’an’da geçen ve Babil Halkı’nı sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderilen melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Harut-Marut
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi şeytanın insanı aldatmak için kurduğu tuzaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Allah'ın lütuf ve inayetiyle müminlere destek vermek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Geleceği bilmeleri
Soru Açıklaması
15.
Kutsal kitapların Allah’ın gönderdiği orijinal halini koruyamayıp bozulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tahrif
Soru Açıklaması
16.
Kur’an-ı Kerimi çoğaltarak çeşitli İslam ülkelerine gönderen sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Osman
Soru Açıklaması
17.
Kitab-ı Mukaddes’le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Nihai olarak 8 Nisan 1546'da Trente Konsili'nde Yeni Ahid'e ait liste bugünkü şekliyle resmen ilan edilmiştir.
Soru Açıklaması
18.
İnsanların akıl yürütme gücüne hitap eden ve onları akli kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşan mucizelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi mucizesi
Soru Açıklaması
19.
Peygamberlerin tebliğ göreviyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Peygamberler Allah’ın kendilerine vahyettiği mesajı sadece tebliğ ederler, kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamakla meşgul olmazlar.
Soru Açıklaması
20.
Genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Vahiy
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.