İslam İnanç Esasları
Vize 2018
1.
İmanın ikrar edilmesi ne demektir?
Doğru Cevap: "D" İçten hissedilenlerin dille ifade edilmesi
Soru Açıklaması
2.
İnsanın düşünce ve inanca dayalı değerlendirmelerini içeren zihinsel fonksiyonlar, her türlü tavır ve davranışlar, insanın diğer insanlar ve varlıklarla olan ilişkilerini düzenlerken dikkat etmesi gereken ilkeler ve sosyal davranışlarını belirleyen prensiplere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi din kavramının temel anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ahiret
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Müphem ve muğlak olması
Soru Açıklaması
5.
İslam kelimesinin terim anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allah’a gerçek bir teslimiyet ile boyun eğmek
Soru Açıklaması
6.
Bir şeye gönül bağlamak, düğüm atmışçasına kesinlikle inanmak ve bütünüyle benimsemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İtikat
Soru Açıklaması
7.
İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid inancı
Soru Açıklaması
8.
Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışında bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan delillere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hudûs delili
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbi/tenzihi sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İrade
Soru Açıklaması
10.
Hudus delili ilk olarak hangi mezhebin kelamcıları tarafından kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Mutezile
Soru Açıklaması
11.
Kıdem sıfatı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın varlığının başlangıçsız olmasını
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gaybî bilmek için çaba sarf etmek
Soru Açıklaması
13.
Melekleri görevleri itibariyle insanlardan ve cinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sadece Allah'ın emriyle hareket etmeleri
Soru Açıklaması
14.
Yahudiliğin kutsal kitabı Hıristiyanlar tarafından nasıl isimlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Eski Ahid
Soru Açıklaması
15.
Kur’an’ın muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Bütün konularla ilgili ilmî gerçekler ve tabiat kanunları
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Ahid metinlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Süleyman’ın Meselleri
Soru Açıklaması
17.
Tevrat’ın ilk bölümünü oluşturan ve evrenin yaratılışını anlatan kısmına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tekvin
Soru Açıklaması
18.
Peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Tebliğ faaliyetlerinde bulunurken, istedikleri zaman insanlara gaybî bilgiler vermişlerdir.
Soru Açıklaması
19.
Hz. Muhammed’in (s.a.s) nübüvvetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber'in nübüvvetini doğrulayan tek mucize Kur’an’dır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi "ülü’l-‘azm" olarak isimlendirilen peygamberlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Zekeriyyâ
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.