İslam İnanç Esasları
Vize 2019
1.
Allah’ın birliğine, O’nun sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna, Hz. Peygamber’in O’nun gönderdiği son elçi olduğuna şeksiz şüphesiz inanmaya ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" icmali iman
Soru Açıklaması
2.
Muharref dinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İlahi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şekli korunamayan dinlerdir.
Soru Açıklaması
3.
I. İmanın son nefeste veya ihtimallerin tükendiği ümitsizlik anıyla sınırlı olmaması
II. Mümin olan kimsenin alçakgönüllü olması
III. Dini gerekler yerine getirilirken kibir yapılması
IV. Hz Peygamber’in getirdiği dini hükümlerin tamamının bir bütünlük içinde kabul edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri imanın geçerli olmasının şartlarındandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
4.
İçten hissedilenlerin dil ile ifade edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İkrar
Soru Açıklaması
5.
------- İslam dininin özünü oluşturan ilkedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Tevhid inancı
Soru Açıklaması
6.
İslam kelimesinin bilginler tarafından yapılan kök araştırmasında kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İradeli bir barış ortamına giriş ve boyun eğiş
Soru Açıklaması
7.
I. Kesin olması
II. Sade olması
III. Değişken olması
IV. Bölünemez olması

Yukarıdakilerden hangileri İslam inanç esaslarının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
8.
İslam dininin davranışlarla ilgili kurallarına ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" muamelat
Soru Açıklaması
9.
İslam’da Allah’ın varlığını ispat için yapılan tüm faaliyetlere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" isbât-ı vâcib
Soru Açıklaması
10.
İrade sıfatı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın dilemesi ve istemesini
Soru Açıklaması
11.
Âlemin yaratılmışlığından hareketle Allah’ın varlığını ispat eden delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hudûs delili
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kıyam binefsihi
Soru Açıklaması
13.
Mukarrebûn meleklerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın huzurunda bulunup sürekli ona ibadet etmek
Soru Açıklaması
14.
İnsanların günah ve sevaplarını yazmak cinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sadece Allah'ın emriyle hareket etmeleri
Soru Açıklaması
15.
Farklı isimlerinin bulunması görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tüm insanlara vahyi tebliğ etmek
Soru Açıklaması
16.
Kıyametin kopması ve ahiret hayatının başlaması sırasında Sûr'a üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İsrâfil
Soru Açıklaması
17.
Tevrat’ın ilk bölümünü oluşturan ve evrenin yaratılışını anlatan kısmına ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Tekvin
Soru Açıklaması
18.
Kitab-ı Mukaddes’le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Nihai olarak 8 Nisan 1546'da Trente Konsili'nde Yeni Ahid'e ait liste bugünkü şekliyle resmen ilan edilmiştir.
Soru Açıklaması
19.
Vahiy teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın peygamberlerine dilediği bilgileri doğrudan veya bir vasıtayla gizlice bildirmesidir.
Soru Açıklaması
20.
Kur’an-ı Kerim'i çoğaltarak çeşitli İslam ülkelerine gönderen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Osman
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.