İslam İnanç Esasları
Vize 2020
1.
Allah’ın birliğine, O’nun sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna, Hz. Peygamber’in O’nun gönderdiği son elçi olduğuna şeksiz şüphesiz inanmak şeklinde tarif edilen iman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İcmali iman
Soru Açıklaması
2.
İslam dinini diğer dinlerden ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Son, evrensel ve bozulmamış olması
Soru Açıklaması
3.
Taklidî imanı caiz gören İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebû Hanîfe
Soru Açıklaması
4.
I. Maturidiyye
II. Selefiyye
III. Şia
IV. Mu’tezile

Yukarıdakilerden hangileri imanın artması ve eksilmesi konusunda aynı düşünen mezheplerdendir?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
5.
Peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnanç esasları
Soru Açıklaması
6.
İslam kelimesinin terim anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’a gerçek bir teslimiyet ile boyun eğmek
Soru Açıklaması
7.
Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İslâm
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Zorlamayla kabul edilmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hayat
Soru Açıklaması
10.
“Allah inancı doğuştan var olan bir özelliktir.” cümlesinde geçen doğuştan var olan özellik tabirini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fıtrat
Soru Açıklaması
11.
Allah’ın her şeyi görmesi sıfatına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Basîr
Soru Açıklaması
12.
Evrende bir düzenin bulunduğu ve bu düzendeki her varlığın belli bir amaca yönelik olarak yaratıldığı düşüncesine dayanan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gaye ve nizam delili
Soru Açıklaması
13.
Mukarrebûn meleklerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın huzurunda bulunup sürekli ona ibadet etmek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi şeytanın insanı aldatmak için kurduğu tuzaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Allah'ın lütuf ve inayetiyle müminlere destek vermek
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tüm insanlara vahyi tebliğ etmek
Soru Açıklaması
16.
Vahiy meleğinin özel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cebrail
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal metni Tanah’a ait kitaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yuhanna’nın vahyi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ilâhî hitabın şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi kendiliğinden sezmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Ahid metinlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Süleyman’ın Meselleri
Soru Açıklaması
20.
Kur’an’ın muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Bütün konularla ilgili ilmî gerçekler ve tabiat kanunları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.