İslam İnanç Esasları
2019 Yaz Okulu
1.
Haricilerin iman-amel ilişkisi konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İman dil ile ikrar kalp ile tasdik etmek ve bunları yerine getirmektir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi din kavramının temel anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Güzel ahlak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Zorlamayla kabul edilmesi
Soru Açıklaması
4.
------- peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak noktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" İnanç esasları
Soru Açıklaması
5.
Allah’ın her şeyi görmesi sıfatına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Basîr
Soru Açıklaması
6.
Vahiy meleğinin özel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cebrail
Soru Açıklaması
7.
Şeytan’ın Kur’ân-ı Kerîm’de geçen diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İblis
Soru Açıklaması
8.
Allah’ın kendi kendine kaim olması ve başkasına ihtiyaç duymaması anlamına gelen selbi sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kıyam bi nefsihi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Soru sormayla vahyetme
Soru Açıklaması
10.
Tevrat'ın indirildiği peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Musa (a.s)
Soru Açıklaması
11.
Peygamberlerin doğruluklarını kanıtlamak amacıyla gerçekleşen ve tabiat kanunlarını aşan olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mucize
Soru Açıklaması
12.
Genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Vahiy
Soru Açıklaması
13.
Kur’ân-ı Kerim’de kıyametin kopma zamanı anlamında en çok kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Saat
Soru Açıklaması
14.
Kader ve kaza inancı Allah'ın aşağıdaki hangi sıfatının yetkinliğine ayrıntılı olarak iman etmeyi ifade eder?
Doğru Cevap: "E" İrade
Soru Açıklaması
15.
İslam Dini’ndeki ahiret âleminin son safhası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cennet veya cehenneme girme
Soru Açıklaması
16.
Eş'ariyye'ye bağlı kelamcıların kader sorununu çözmek üzere geliştirdikleri teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kesb teorisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi inkarın psikolojik nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal baskı grupları
Soru Açıklaması
18.
Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen ve kurallarına uymayan kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fasık
Soru Açıklaması
19.
Allah’a ortak koşmak Kur’an’da hangi kavramla ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Şirk
Soru Açıklaması
20.
Bir kimsenin inancını dile dayalı olarak dışa vurmasına karşılık inkârını gizlemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nifak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.