İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2013 - Final Soruları
1.
“Kültürü, bir halkın yaşama tarzıdır” şeklinde tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" C. Wissler
Soru Açıklaması
2.
Kur’an’ı Kerimde “Ümmü’l-Kura” olarak geçen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mekke
Soru Açıklaması
3.
Müslüman Araplar İslâmiyet’i İspanya’ya kaç yılında getirmişlerdir?
Doğru Cevap: "B" 711
Soru Açıklaması
4.
Uygur harfleri ile Türkçe olarak Edip Ahmed Mahmut Yükneki tarafından kaleme
alınan nasîhatnâme türündeki eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Atebetü’l Hakâyık
Soru Açıklaması
5.
İdari ve siyasi yapılanmada “Vezirlik” makamı ilk defa bir kurum olarak kimler
zamanında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Abbasiler
Soru Açıklaması
6.
Emeviler döneminde devleti “din” adına değil de “kabile” adına yöneterek dini
siyasetin hizmet alanına sokan ve meşruiyeti kabileye ve kuvvete yönelten ilk
halife aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Muaviye
Soru Açıklaması
7.
I. Kur’ân
II. Hadis
III. Maslahat

Yukarıdakilerden hangileri İslâmî dönemde vezirliğin dayandırıldığı meşruiyyet
gerekçelerindendir?
Doğru Cevap: "E" I , II ve III
Soru Açıklaması
8.
İslâm dünyasında halk yararına veya vakıf esasına göre kurulan darüşşifaların
yanında sonradan tıp medreselerinin açılmasının ilk büyük örneği hangi
dönemde olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Abbasiler
Soru Açıklaması
9.
I. Yolda kalanlar
II. Fakir ve yoksullar
III. Düşkünler
IV. Âmiller

Yukarıdakilerden hangileri Kur’an’a göre zekât almaya hakkı olanlardandır?
Doğru Cevap: "E" I , II, III ve IV
Soru Açıklaması
10.
Erkeklerin meslek sahibi olup dükkân açması, kızların çeyizlerinin hazırlanması
gibi esnafla mahallenin dayanışmasını ortaya koyan en belirgin vakıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avârız
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısında hizmette
bulunan “muhtesibin” görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Devlete asker kazandırma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyetinde varlığını devam ettiren kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Nevâib
Soru Açıklaması
13.
İslâm dünyasında gelişip kurumlaşan divan kim zamanında oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
14.
Rüşdiye mektebi ilk kez hangi padişah tarafında açılmıştır?
Doğru Cevap: "B" II. Mahmut
Soru Açıklaması
15.
Kur’an’ı Kerim’in öğretilmesi için ülkenin her köşesine mekteplerin açılmasına ve bu mekteplerde ders vermek üzere maaşlı öğretmenlerin tayin edilmesi aşağıdakilerden hangisinin döneminde olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
16.
Osmanlıda mektep kurucularının en az yüzde kaçını hanımlar oluştururdu?
Doğru Cevap: "A" 10’unu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi şer’î hükümler verilirken dayandırılan ilkelerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Ferman
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı’daki Kazaskerlik makamının günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Milli Eğitim Bakanlığı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mervan’a kadar Emevi ordusunu oluşturan hamîs in
bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Haresü’l-halîfe
Soru Açıklaması
20.
İslâm dünyasında askeri alanda kurumlaşma faaliyetleri kimin zamanında başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.