İslam Kurumları Medeniyeti
2013 - Vize Soruları
1.
İslam medeniyetinin bilinebilir ve analiz edilebilir ya da tarif edilebilir özünü
oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kazanılmış davranışlar topluluğu olması
Soru Açıklaması
3.
I. Anne ile çocuk arasındaki
II. Bilgisayarla masa arasındaki
III. Ateşle duman arasındaki

Yukarıdakilerden hangileri sosyal ilişkilere örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
4.
Manevî kültür unsurlarının en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dil
Soru Açıklaması
5.
I. İnsan
II. Toplum
III. Coğrafi çevre

Yukarıdakilerden hangileri medeniyetin doğuşunda etkili olan unsurlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Hıristiyanlığın yaratılıştan kıyamete kadar genel tarihinin çizildiği ve Batı Avrupa
dünya görüşünün temellerinden birini oluşturan “Tanrı Devleti” adlı eser aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Augustinus
Soru Açıklaması
7.
Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Haldun
Soru Açıklaması
8.
Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
Doğru Cevap: "E" Geçmişten gelen sadece maddi değerlerin toplamıdır.
Soru Açıklaması
9.
Cahiliye döneminde Mekke de kasten işlenen ve cezası kısas olan suçların
dışında kalan suçlar için tazminat ödetme ve miktarını tespit etme görevine ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "B" Eşnak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin merkezi toplanma, istişare ve karar alma
meclisidir?
Doğru Cevap: "E" Dâru’n Nedve
Soru Açıklaması
11.
İslâm medeniyetinin doğuşunu, gelişmesini ve şekillenmesini sağlayan en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İslâm dininin ilme verdiği değer
Soru Açıklaması
12.
Bir gün bir Musevi Hz. Muhammed’e gelir; ileri gelen erkândan birisinin kendisinin dinî hislerini incittiğini ve Muhammedin Musa’dan üstün bir
peygamber olduğuna dair bir ifade de bulunduğunu söyler. Peygamber o zata
dönerek der ki, böyle bir şey söylememeliydin, başkalarının itikadına saygı göstermek gerekir.

Buna göre Hz. Muhammed’in vurgulamak istediği değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hoşgörü
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı dünyasında çeşitli sebeplerden dolayı sıkıntıya düşen insanların haklarını
korumak ve onlara yardım etmek üzere teşkilatlanmış kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vakıf
Soru Açıklaması
14.
Dünya medeniyeti tarihi kaçıncı asırdan itibaren başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" VII.
Soru Açıklaması
15.
Semerkant’ta imal edilmeye başlanan kâğıdın daha sonra tüm İslâm dünyasına
yayılması aşağıdaki hangi olaydan sonra olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Talas Savaşı
Soru Açıklaması
16.
Türk uygarlık tarihinde “Bilgin Hükümdarlar” olarak bilinen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Timurlular
Soru Açıklaması
17.
İslâm medeniyetinin oluşum ve gelişimi aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed’in kendisine bildirilenleri insanlara tebliği ile
Soru Açıklaması
18.
Fizik alanında araştırmaları olan, optik ve göz hastalıkları konusunda Batıya
öğretmenlik yapmış, fotoğraf makinesinin esasını teşkil eden karanlık odayı keşfeden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kahireli İbnü'l-Heysem
Soru Açıklaması
19.
Türkçe’nin güzelliklerini, yabancılara özellikle de Araplara göstermek için kaleme
alınan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Divânu Lügati’t Türk
Soru Açıklaması
20.
İslâm medeniyetinin Avrupa’ya ilk defa adım atmasına aşağıdakilerden hangisi
neden olmuştur?
Doğru Cevap: "D" İspanyanın Müslümanlarca fethedilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.