İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2014 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’e göre kültür ve medeniyet kavramları arasındaki farklılıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kültür ve medeniyetin yükselmesi ters orantı gösterir.
Soru Açıklaması
2.
İslam medeniyetinin bilinebilir ve analiz edilebilir ya da tarif edilebilir özünü
oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid
Soru Açıklaması
3.
I. Hürler
II. Esirler
III. Mevâlî

Yukarıdakilerden hangileri cahiliye dönemindeki sosyal sınıflardandır?
Doğru Cevap: "E" I , II ve III
Soru Açıklaması
4.
Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbn Haldun
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nin konusudur?
Doğru Cevap: "D" İnsan Hakları
Soru Açıklaması
6.
İslâm medeniyetinin doğuşunu, gelişmesini ve şekillenmesini sağlayan en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İslâm dininin ilme verdiği değer
Soru Açıklaması
7.
Semerkant’ta imal edilmeye başlanan kâğıdın daha sonra tüm İslâm dünyasına
yayılması aşağıdaki hangi olaydan sonra olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Talas Savaşı
Soru Açıklaması
8.
Türkçe’nin güzelliklerini, yabancılara özellikle de Araplara göstermek için kaleme
alınan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Divânu Lügati’t Türk
Soru Açıklaması
9.
Selçuklular döneminde devletin mali işlerini yürütmekle görevli divan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Divân-ı İstifâ
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı sultanının halife unvanı aşağıdaki hangi antlaşma ile uluslararası boyuta
taşınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyet Tarihinde sağlık kurumlarına veya
hastanelere verilmiş olan adlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Beytü’l-Hikme
Soru Açıklaması
12.
I. Yolda kalanlar
II. Fakir ve yoksullar
III. Düşkünler
IV. Âmiller

Yukarıdakilerden hangileri Kur’an’a göre zekât almaya hakkı olanlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
13.
Defterdarlık müessesi hangi yıl Maliye Nezâreti adını almıştır?
Doğru Cevap: "A" 1841
Soru Açıklaması
14.
İslâm dünyasında gelişip kurumlaşan divan kim zamanında oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı medreselerinin bir sistem içinde kurulmasında ve teşkilâtın işlemesinde ilk önemli adımı atan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fatih Sultan Mehmet
Soru Açıklaması
16.
Osmanlıların ilk müderrisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Davud-ı Kayserî
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi mezâlim’in görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Defterdarları tayin etmek
Soru Açıklaması
18.
Kadı adına keşif yapan veya mahkemenin yetki alanındaki davalara bakan kişiye ne
ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Nâib
Soru Açıklaması
19.
I. Donanma-yı Hümayun
II. Hint Donanması
III. Tuna İnce Donanması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı donanmalarındandır?
Doğru Cevap: "E" I , II ve III
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mervan’a kadar Emevi ordusunu oluşturan hamîs in
bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Haresü’l-halîfe
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.