İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2014 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişki tanımına girmez?
Doğru Cevap: "B" Sürücü - otomobil ilişkisi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyeti için temel olan Kur’ânî mesajlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Müslümanları, dünyanın siyaset ve ekonomisini ele geçirmek suretiyle sahip olacakları güç ve zenginlik ile bütün dünyaya egemen olmalıdırlar.
Soru Açıklaması
3.
Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Okumaktan
Soru Açıklaması
4.
İslâm dünyasında farklı coğrafyalardan birçok âlim yetiştiren İslam medeniyetine mensup Türkler arasından da çok sayıda âlim, hem dinî hem de diğer alanlarda önemli eserler ortaya koymuşlardır. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Buhâri – Müsned
Soru Açıklaması
5.
Hilafetin Selçuklular ve Osmanlılar dönemi serüveninde aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 1055 yılından sonra Selçuklularla birlikte Abbâsî halifeleri ilk yıllarındaki yetki, sorumluluk ve güçlerine yeniden döndüler.
Soru Açıklaması
6.
Osmanlılar döneminde “Vezirlik” makamıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Fatih döneminden Kanunî dönemine kadar vezîr-i âzam yerine, “sadr-ı a’zam” (sadrâzam) , “sadr-ı âlî “ ve “sadâret-penâh” adları kullanılmaya başlanmıştır.
Soru Açıklaması
7.
İslâm medeniyet tarihinde fukaraya, yolculara ve medrese öğrencilerine ekmek
ve çorba vs. pişirilip yedirmeye mahsus hayrat müessese aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İmaret
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, İslâm tarihinde vakıf statüsü taşıyan ilk işlem olarak kabul
edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer’e ait Semğ arazisindeki hurmalığın tahsisi
Soru Açıklaması
9.
Osmanlılar’da Bâc-ı Bazar denilen vergi uygulamaları aşağıdakilerden hangisi
döneminde uygulanmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Osman Gazi
Soru Açıklaması
10.
İslâm dünyasında ilk Beytülmal’ın temeli aşağıdakilerden hangisi tarafından
atılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması
11.
İslâm hukukuna göre cizye senede kaç kez verilir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki savaşlardan hangisinde alınan esirlerin on Müslüman çocuğuna okumayazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bedir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sıbyan mekteplerinde okutulan derslerin en
önemlisidir?
Doğru Cevap: "D" Kur’ân-ı Kerim’in öğretimi
Soru Açıklaması
14.
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi aşağıdaki yıllardan hangisinde yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1869
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı mahkemelerinde aşağıdakilerden hangisinin Avrupa’daki jüriye karşılık
geldiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Şuhûdu’l-hâl
Soru Açıklaması
16.
Osmanlıda Divan-ı Hümayun ve Örfî Hukuktan sorumlu kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nişancı
Soru Açıklaması
17.
Günümüzde bilinen anlamıyla hapishane aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde ortaya çıkmıştır?

 
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
18.
Yeniçeri Ocağının kuruluşu ve son şeklini alması hangi Osmanlı padişahları
zamanında olmuştur?
Doğru Cevap: "C" I. Murat - Fatih
Soru Açıklaması
19.
Hz. Ömer devrinde başlatılan maaşlı-dâimî askerlik uygulaması aşağıdakilerden
hangisine neden oldu?
Doğru Cevap: "E" Müslümanların, askerliği bırakıp tarım ve ticaretle uğraşmalarının önüne geçti.
Soru Açıklaması
20.
Abbasiler devrinde, Anadolu’da Tarsus, Adana, Ceyhan, Maraş ve Malatya civarında oluşan ve Avâsım ve Suğur adı verilen askerî bölgelerde yani Bizans-İslâm sınırlarında özel düzenlemeler yapan Abbasi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Harun Reşid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.