İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2015 - Büt Soruları
1.
Medeniyet kelimesini ilk defa ‘civilisation’ kelimesine karşılık olarak kullanan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sadık Rifat Paşa
Soru Açıklaması
2.
I. Anne ile çocuk arasındaki ilişki
II. Doktor ile hasta arasındaki ilişkisi
III. İşçi ile işveren arasındaki ilişki

Yukarıdakilerden hangisi sosyal ilişkilere örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
İslâm medeniyetinin kaynakları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İslam medeniyetinin doğuş sürecinde iki temel kaynağı vardı. Bunların biri vahiy diğeri vahyi hayata aktaran Hz. Peygamber’dir.
Soru Açıklaması
4.
Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Geçmişten gelen sadece maddi değerlerin toplamıdır.
Soru Açıklaması
5.
Günümüz hukuk anlayışına göre İstinaf Mahkemesi, Temyiz, Danıştay veya Ağır Ceza Mahkemesi gibi terimlerin karşılığı olarak kullanılabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mezalim
Soru Açıklaması
6.
İslâm’ın önemsediği ve insanlar arasında uygulanmasını istediği değerlerden biri olan ve görmezliğe gelme, bağışlama anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müsamaha
Soru Açıklaması
7.
Semerkant’ta imal edilmeye başlanan kâğıdın daha sonra tüm İslâm dünyasına yayılması aşağıdaki hangi olaydan sonra olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Talas Savaşı
Soru Açıklaması
8.
Sultan Sancar döneminde Selçuklu şehirlerinin enlem ve boylam dereceleri ile
kıble yönlerini gösteren Zîc-i Sancâriyi tertipleyen ilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ebu Mansur Abdurrahman Hâzinî
Soru Açıklaması
9.
I. Kur’ân
II. Hadis
III. Maslahat

Yukarıdakilerden hangisi İslâmî dönemde vezirliğin dayandırıldığı meşruiyyet
gerekçelerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Büyük Selçuklularda ve Anadolu Selçuklularında sivil idarenin en üst memuriyeti aşağıdaki sembollerden hangisi ile temsil edilir?
Doğru Cevap: "D" Divit
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi dinî ve ilmî amaca yönelik vakıflardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Hacı Mustafa Ağa
Soru Açıklaması
12.
İslâm dünyasında halk yararına veya vakıf esasına göre kurulan darüşşifaların yanında sonradan tıp medreselerinin açılmasının ilk büyük örneği aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mısır
Soru Açıklaması
13.
İslam medeniyetinde devlet hazinesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Beytülmal
Soru Açıklaması
14.
İslam hukukuna göre, İslam devletinin Müslüman olmayan vatandaşlarından askerlik hizmeti karşılığında aldığı vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cizye
Soru Açıklaması
15.
Selçuklu Sultanı Alp Arslan devrinde vezir Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta yapımı gerçekleştirilen “Nizamiye” medresesi kaç yılında tamamlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1067
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinin ilk dönemlerindeki mahalle mektepleri
anlamında kullanılan kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Daruleytam
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber’in Medine Çarşısı’nda görevlendirdiği ilk muhtesib hanım
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şifa binti Abdullah
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi şer’î hükümler verilirken dayandırılan temel ilkelerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Ferman
Soru Açıklaması
19.
Hz. Muhammedin (sav), düşmanın neler yaptığını öğrenmek ve buna göre bazı
tedbirler almak için Mekke-Şam ticaret yolu gibi stratejik noktalara görevlendirdiği askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Seriyyeler
Soru Açıklaması
20.
Emevi ordusunda cihadın faziletlerinden yararlanmak için kendi arzuları ile cepheye koşan ve sadece ele geçirilen ganimetlerden pay alan askerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mütetavvia
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.