İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2016 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Teknoloji
Soru Açıklaması
2.
Asabiyeti güçlü; fakat medeniyeti zayıf bedevilerin (çöl halkı, göçebe) medeniyetçe
ileri; fakat asabiyet bakımından fakir olan hadarîleri yendiklerini ifade eden islam
düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Haldun
Soru Açıklaması
3.
Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Geçmişten gelen sadece maddi değerlerin toplamıdır.
Soru Açıklaması
4.
Sosyo-kültürel yaşamın her alanında varlığını en etkin biçimde sürdüren Hindistan sınıflara ayrılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi asiller ve askerler sınıfını oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kşatriyalar
Soru Açıklaması
5.
Çiçek açma çağı olarak bilinen ve İslam medeniyetinin Himalayalar’dan Pirene’lere,
Karadeniz’den Aden Körfezine kadar uzanan ve bütün İslam coğrafyasına nüfuz ettiği asır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" X.
Soru Açıklaması
6.
Kur’ân-ı Kerim’in ilk ayeti aşağıdakilerden hangisini emretmektedir?
Doğru Cevap: "D" Okumayı
Soru Açıklaması
7.
Gazneliler döneminde (936-1030) devletin resmî dili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Farsça
Soru Açıklaması
8.
Divânu Lügati’t-Türk adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Kaşgarlı Mahmud
Soru Açıklaması
9.
I. Kur’ân
II. Hadis
III. Maslahat

Yukarıdakilerden hangileri İslâmî dönemde vezirliğin dayandırıldığı meşruiyyet
gerekçelerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Büyük Selçuklularda ve Anadolu Selçuklularında sivil idarenin en üst memuriyeti aşağıdaki sembollerden hangisi ile temsil edilir?
Doğru Cevap: "B" Divit
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm dünyasında sağlık kurumlarına verilen adlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Dâru’l-Âfiye
Soru Açıklaması
12.
Erkeklerin meslek sahibi olup dükkân açması, kızların çeyizlerinin hazırlanması gibi esnafla mahallenin dayanışmasını ortaya koyan en belirgin vakıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Avârız
Soru Açıklaması
13.
Devlete ait malların muhafaza edildiği fiziki mekânı ifade ettiği gibi devlete ait taşınır taşınmaz malların bütününü ve bunların idaresiyle ilgili hukuki kurumu da ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beytülmal
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda öşür vergisi vermekle yükümlü olan kesimdir?
Doğru Cevap: "E" Müslümanlar
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı'nın ilk ilimler akademisi olan ve Sultan Abdülmecid’in iradesiyle kurulan
Encümen-i Daniş, aşağıdaki ülkelerden hangisinin ilimler akademisi örnek alınarak
oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı medreselerine son veren Tevhîd-i Tedrîsat kanunu hangi yıl kabul edildi?
Doğru Cevap: "B" 1924
Soru Açıklaması
17.
Osmanlıda Divan-ı Hümayûn ve örfî hukuktan sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nişancı
Soru Açıklaması
18.
Divanü’l-Mezâlim” aşağıdakilerden hangisi dönemde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Abbasiler
Soru Açıklaması
19.
Anadolu’daki ilk Türk donanması kim zamanında oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "C" I. Kılıçarslan
Soru Açıklaması
20.
Hz. Ömer’in daimî ve maaşlı askerlik uygulaması başlatmasının amacı nedir?
Doğru Cevap: "A" Müslümanların askerliği bırakıp tarım ve ticaretle uğraşmalarını önlemek ve cihad ruhunu canlı tutmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.