İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2016 - Final Soruları
1.
Kültür, toplumsal olarak öğretilen ve aynı yolda yeni kuşaklara aşılanan davranış türleri ya da kalıplarıdır.

Yukarıdaki kültür tanımını yapan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Tozzer
Soru Açıklaması
2.
Medeniyetin kavram boyutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İnsanî eserler ve tasarruflar, insanın maddî ve manevi eserlerinin bütünüdür.
Soru Açıklaması
3.
Müslümanların kısa sürede Cebel-i Tarık Boğazı’ndan Çin Seddi’ne kadar uzanan
bölgeye hâkim olmasının sebebi nedir?
Doğru Cevap: "C" İlme ve ilmî gelişmelere açık olan İslâm sayesinde kısa sürede meydana getirdikleri medeniyet
Soru Açıklaması
4.
Karahanlılardan günümüze ulaşan ve Yusuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan
Siyasetname mahiyetindeki devlet yönetme bilgisini veren eser aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
5.
Terim olarak divan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Devlet idaresindeki muhtelif idarî, askerî ve malî hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan defterlere; bunların ve devlet memurlarının bulundukları yere verilen addır
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm tarihinde "Asr-ı Saadet" olarak isimlendirilen dört
büyük halife döneminin devlet şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Oligarşi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân-ı Kerim'de zekât almaya hakkı olanlar arasında yoktur?
Doğru Cevap: "E" Yoksul olmayan hak sahipleri
Soru Açıklaması
8.
“Kim ki hasta olursa ona hekim götüreler, ilaç ettireler ve hekim hakkın vereler ve
edviye bahasını (ilaç parasını) vereler” ifadeleri ile vakıf şartlarının yazılı olduğu
vakfiye kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Germiyanoğlu Yakup Çelebi
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı toplumunda günlük hayatın akışı içinde, halk ile esnaf arasındaki
münasebetleri düzenleme ve esnafla ilgili kanunların uygulanıp uygulanmadığını
kontrol etmekle de görevli olan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Muhtesib
Soru Açıklaması
10.
İslâm tarihinde ilk divan hangi halife zamanında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber
Soru Açıklaması
11.
Bütün prensiplerini dinin asıl kaynağından alan ahiliğin nizamnamelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fütüvvetname
Soru Açıklaması
12.
İznik'te kurulan ilk Osmanlı Medresesi’nin ilk resmî müderrisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Davud-ı Kayseri
Soru Açıklaması
13.
Rüşdiye mektebi ilk kez aşağıdaki hangi padişah tarafından açılmıştır?
Doğru Cevap: "C" II. Mahmut
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı medreselerinin bir sistem içinde kurulmasında ve teşkilatın işlemesinde ilk önemli adım aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında atılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Fatih Sultan Mehmed
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerde kadıların görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Müderrisleri tayin etmek
Soru Açıklaması
16.
Abbasiler döneminde kurulan ve Kâdilkudâtlık (başkadılık) unvanını alan ilk
kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ebu Yusuf
Soru Açıklaması
17.
Osmanlıda Divan-ı Hümayun ve Örfî Hukuktan sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nişancı
Soru Açıklaması
18.
Abbasiler devrinde, Anadolu’da Tarsus, Adana, Ceyhan, Maraş ve Malatya civarında oluşan ve Avâsım ve Suğur adı verilen askerî bölgelerde yani Bizans-İslâm sınırlarında özel düzenlemeler yapan Abbasi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mütevekkil
Soru Açıklaması
19.
Müslümanların Bizans ile yaptıkları savaşlar sırasında kullanmayı öğrendikleri "Rum Ateşi" de denilen, mancınık ve ok ile atılan bir süre su üzerinde yanan ateşli silah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Grejuva
Soru Açıklaması
20.
İslâm dünyasında askeri alanda kurumlaşma faaliyetleri kim zamanında başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.