İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2016 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi “Kültür” anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Suhte
Soru Açıklaması
2.
“Kültür; bir toplulukta örf ve adetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu ahenkli bir bütündür” şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Thurnwald
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi dil'in özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal kontrol işlevinin başında olması
Soru Açıklaması
4.
Nehir, yayla, takımadalar, bataklık veya kara tipi medeniyetlerin ortaya çıkışında ve
kültürün oluşmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Coğrafi çevre
Soru Açıklaması
5.
İslam medeniyetinin bilinebilir ve analiz edilebilir ya da tarif edilebilir özünü
oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Sâsânilerde toplumu oluşturan sınıflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mevlâlar
Soru Açıklaması
7.
Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Haldun
Soru Açıklaması
8.
Hint toplumunda askerler ve asilleri oluşturan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kşatriyalar
Soru Açıklaması
9.
Medeniyetin "kavram boyutu" hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Arapça bir kelime olan "medeniyet", "medîne" sözcüğünden türemiştir.
Soru Açıklaması
10.
Kabilelerinin korumasından ve himayesinden mahrum kalarak mağdurlarının her türlü müdahalelerine açık hale gelen kişilerin yaşadıkları yeri terk ederek başka bir yerde yeni bir hayata başlamalırana ne ad verilir
Doğru Cevap: "B" Tard ve Hal
Soru Açıklaması
11.
Kur’ân-ı Kerim’in, “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla
mücadeleni en güzel tarik (yol, şekil) hangisi ise onunla yap” keza, “Dinde zorlama yoktur” ayetleri, İslâm’ın başka din, anlayış ve felsefelere sahip olan insanlara bakış açısını aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "A" Hoşgörü
Soru Açıklaması
12.
İslâm ülkelerindeki ilmî hayatın gelişmesinin ikinci dönemi olarak ele alınan, sistemli bir eğitim ve öğretim yeri olarak medreselerin halkın dinî, medenî, sosyal ve kültürel gelişmesinde faal olarak rol oynamaya başladığı yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" XI.
Soru Açıklaması
13.
Çiçek açma çağı olarak bilinen ve İslam medeniyetinin Himalayalar’dan Pirene’lere,
Karadeniz’den Aden Körfezine kadar uzanan ve bütün İslam coğrafyasına nüfuz ettiği asır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" X.
Soru Açıklaması
14.
Haksızlıkları önlemek gayesiyle yapılan ve Hz. Peygamber'in de yirmi beş yaşındayken dahil edildiği toplantıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hılfü’l-fudûl
Soru Açıklaması
15.
İslâm’ın gerek Kur'ân gerek Hz. Peygamberin hadisleri vasıtasıyla insanların, özellikle sosyal yaşantılarında güvene dayalı sağlam ilişki ve medenî gelişmelerin devamını sağlaması için uygulanması gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Adalet
Soru Açıklaması
16.
XIII. yüzyılın önemli astronomlarından biri olan ve “Merâga Rasathanesi” diye bilinen gözlemevinde önemli çalışmalar yapmış olan ünlü âlim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nasıruddin Tûsî
Soru Açıklaması
17.
I. Kaşgar medresesi
II. Balasagun medresesi
III. Özkend medresesi

Yukarıdaki medreselerden hangileri İslamî ilimleri Türklerin arasında yayarak bu sahada büyük Türk alimlerin yetişmesini sağlamıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler devrinde kurulan ilim merkezlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Buhara
Soru Açıklaması
19.
Müslüman Arap tıbbını Kitâbu’l-Hâvîsiyle Batı’daki ilk otoritesi olan ve defalarca
Avrupa dillerine çevrilen, iki yüz yirmiden  fazla eseri olan Müslüman tabip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Râzi
Soru Açıklaması
20.
Nizâmülmülk tarafından yaptırılan ve bîmaristan olduğu bilinen ilk Selçuklu
hastanesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Nişabur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.