İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2017 - Büt Soruları
1.
Kültür, toplumsal olarak öğretilen ve aynı yolda yeni kuşaklara aşılanan davranış türleri ya da kalıplarıdır.

Yukarıdaki kültür tanımını yapan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Tozzer
Soru Açıklaması
2.
Asabiyeti güçlü; fakat medeniyeti zayıf bedevilerin (çöl halkı, göçebe) medeniyetçe
ileri; fakat asabiyet bakımından fakir olan hadarîleri yendiklerini ifade eden islam
düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbn Haldun
Soru Açıklaması
3.
Medeniyetin kavram boyutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İnsanî eserler ve tasarruflar, insanın maddî ve manevi eserlerinin bütünüdür.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Sâsânilerde toplumu oluşturan sınıflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mevlâlar
Soru Açıklaması
5.
İslâm’ın gerek Kur'ân gerek Hz. Peygamberin hadisleri vasıtasıyla insanların, özellikle sosyal yaşantılarında güvene dayalı sağlam ilişki ve medenî gelişmelerin devamını sağlaması için uygulanması gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Adalet
Soru Açıklaması
6.
İslam Medeniyetinde insan haklarının korunmasında büyük rol oynayan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mezalim
Soru Açıklaması
7.
Karahanlılardan günümüze ulaşan ve Yusuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan
Siyasetname mahiyetindeki devlet yönetme bilgisini veren eser aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
8.
Nizâmülmülk tarafından yaptırılan ve bîmaristan olduğu bilinen ilk Selçuklu
hastanesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Nişabur
Soru Açıklaması
9.
Terim olarak divan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Devlet idaresindeki muhtelif idarî, askerî ve malî hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan defterlere; bunların ve devlet memurlarının bulundukları yere verilen addır.
Soru Açıklaması
10.
İslâm tarihinde "Asr-ı Saadet" olarak isimlendirilen dört büyük halife döneminin devlet şekli zaman zaman farklı çağdaş rejim adlarıyla tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu tanımlanan adlarından biri
biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Oligarşi
Soru Açıklaması
11.
I. Fakir ve Yoksullar
II. Düşkünler
III. Amiller
IV. Yolda Kalanlar

Yukarıdakilerden hangileri zekât almaya hakkı olan kişilerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
12.
İslâm dünyasında halk yararına veya vakıf esasına göre kurulan darüşşifaların yanında sonradan tıp medreselerinin açılmasının ilk büyük örneği aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Mısır
Soru Açıklaması
13.
Osmanlılar döneminde 1826 yılında kurulan Evkaf Nezareti’nden önce vakıflar, vâkıflarının şartlarına göre ayrı nezaretlerce yönetiliyorlardı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bursa Kadıları Nezareti
Soru Açıklaması
14.
Müslüman devletlerde mülkiyeti devlete ait olan ve kullanım hakkı vatandaşa verilmiş bulunan araziye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mîrî arazi
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı medreselerine son veren Tevhîd-i Tedrîsat kanunu hangi yıl kabul edildi?
Doğru Cevap: "B" 1924
Soru Açıklaması
16.
Selçukluların İslam medeniyetine kazandırdığı en önemli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Medreseler
Soru Açıklaması
17.
Adliye teşkilâtının prestijini yükseltmeye çalışan, valinin otoritesine boyun eğmemek için direnen ve kendi zamanına kadar devam eden “valinin meclisinde hazır bulunma” âdetini terkeden, ayrıca dava dosyalarının davaya bakakılacağı zamanı açıklamak üzere mühürlenerek konulduğu bir arşiv edinerek adliye sicillerini ıslah eden kadı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Mesrûk el-Kindî
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı hukuk sisteminde mahkemeler aldıkları karar itibariyle aşağıdaki hangi
kurum tarafından denetlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Divan-ı Hümayun
Soru Açıklaması
19.
Abbasiler devrinde, Anadolu’da Tarsus, Adana, Ceyhan, Maraş ve Malatya civarında oluşan ve Avâsım ve Suğur adı verilen askerî bölgelerde yani Bizans-İslâm sınırlarında özel düzenlemeler yapan Abbasi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Harun Reşid
Soru Açıklaması
20.
Anadolu’daki ilk Türk donanması kim zamanında oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "B" I. Kılıçarslan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.