İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2017 - Final Soruları
1.
Kişisel veya toplumsal, dostane veya düşmanca hemen her ilişkide kendisini
hissettiren hukuk, ahlâk, örf ve âdet gibi temel kültür ögelerinin çoğu aşağıdaki hangi manevi kültür unsurunun etkisi altında şekillenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Din
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye döneminde Mekke halkının anlaşmazlık ve ihtilâf
hallerinde başvurdukları hukuk kurumlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ehl-i kitap
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı dünyasında, şu veya bu sebepten dolayı sıkıntıya düşen insanların haklarını korumak ve onlara yardım etmek üzere teşkilâtlanmış olan müesseseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Vakıf
Soru Açıklaması
4.
Emeviler Dönemi'nde bugünkü ilk kaynaklarımız olan eserler vücuda getirilmiş
olup aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tabakatta-İbn Sina
Soru Açıklaması
5.
Müslümanların ilk halifesi olarak görev alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ebubekir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi dâru’ş-şifâ anlamında kullanılan kavramlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Dâru’l-Hikme
Soru Açıklaması
7.
Fatih Sultan Mehmed’in imarethanesinde imaret duvarlarına yazılan yazıları ve yapılan resimleri silmekle görevli kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mâhi’n-Nukûş
Soru Açıklaması
8.
Ortasında geniş bir avlusu bulunan ve iki katlı müstahkem binalar halinde yapılan yalnız Müslümanların değil, gayrimüslim olanların ve her millete mensup insanların da yol emniyeti ve huzurunun sağlandığı yapılara İslâm dünyasında ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kervansaray
Soru Açıklaması
9.
Orhan Gazi’nin Bursa’da yaptırdığı cami ve zaviyesini idaresine verdiği ve aynı zamanda Osmanlıların ilk evkaf nâzırı sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sinan Paşa
Soru Açıklaması
10.
İslâm devletinin Müslüman olmayan vatandaşından askerlik hizmeti karşılığında
aldığı vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cizye
Soru Açıklaması
11.
Müslüman devletlerde mülkiyeti devlete ait olan ve kullanım hakkı vatandaşa verilmiş bulunan araziye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Miri arazi
Soru Açıklaması
12.
Fütüvvet ve ahiliğin devamı olarak XV. asırda Osmanlı toplumunda ortaya çıkan ve meslek mensuplarının yetiştirilmelerine ait eğitimleriyle önemli bir yer tutan yaygın eğitim kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Lonca
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı'nın ilk ilimler akademisi olan ve Sultan Abdülmecid’in iradesiyle kurulan
Encümen-i Daniş, aşağıdaki ülkelerden hangisinin ilimler akademisi örnek alınarak
oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Fransa
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı medreselerinde müderris yardımcısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Muîd
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı hukuk sisteminde mahkemeler aldıkları karar itibariyle aşağıdaki hangi
kurum tarafından denetlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Divan-ı Hümayun
Soru Açıklaması
16.
Osmanlılarda kaza kadılığını tamamlayıp yükselen kadı aşağıdaki yerlerden hangisine atanır?
Doğru Cevap: "A" Sancak
Soru Açıklaması
17.
Kadı adına keşif yapan veya mahkemenin yetki alanındaki davalara bakan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nâib
Soru Açıklaması
18.
Hz. Peygamber zamanında orduda sağlık hizmetlerinin verildiği bilinmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber zamanında yapılan Hendek Savaşı sırasında askerî hastahane gibi görev yapan çadırdır?
Doğru Cevap: "E" Rüfeyde Çadırı
Soru Açıklaması
19.
İslâm dünyasında ilk defa düzenli ve daimi orduyu kim kurmuştur?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
20.
Selçuklu dönemi kurumlarından olan Gulamhane, yapı itibariyle aşağıdaki hangi
Osmanlı kurumuna benzemektedir?
Doğru Cevap: "E" Enderun Mektebine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.