İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2017 - Vize Soruları
1.
Evrimci bir yaklaşımla oluşturulmuş Biyolojik evrimin kültüre uygulanmasını ifade eden teoriye göre medeniyet, vahşet devirlerinden günümüze kadar sürekli bir ilerleme gösteren insan kültürünün eseridir.

Yukarıda açılaması yapılan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gelişme
Soru Açıklaması
2.
Kültür kelimesini, insan zekâsının oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi
anlamında ilk defa kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Voltair
Soru Açıklaması
3.
“Rönesansı İslamiyet’e borçluyuz” sözü, aşağıdaki hangi Batılı bilim insanına aittir?
Doğru Cevap: "C" Bodley
Soru Açıklaması
4.
Milli kültürü bozulmuş olan milletlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Dejenere milletler
Soru Açıklaması
5.
“Kendi hayat anlayışlarına, kendi yaşam biçimlerine ve kendi değer sistemlerine
medeniyet adını verdiler. Böylece medeniyetin referansı kendilerinin hayat tarzı, medenî olmanın kriteri de o hayat tarzını benimseme ve yaşama oldu. Nihayet kendilerinin dışında kalan dünyanın sömürgeleştirilmesi böyle bir medenîleştirme gayretinin adı olarak tarihe geçti.”

Yukarıda anlatılan medeniyet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Batı Medeniyeti
Soru Açıklaması
6.
Şehir hayatının insana sunduğu her türlü birikimi, düzey ve fırsatları ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Medeniyet
Soru Açıklaması
7.
Sosyo-kültürel yaşamın her alanında varlığını en etkin biçimde sürdüren Hindistan sınıflara ayrılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi asiller ve askerler sınıfını oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kşatriyalar
Soru Açıklaması
8.
Günümüz Türkçesinde medeniyet yerine daha çok aşağıdaki kelimelerden hangisi
kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Uygarlık
Soru Açıklaması
9.
İslâm’ın doğuş yıllarında Türkleri aşağıdaki hangi Türk devleti temsil etmekteydi?
Doğru Cevap: "B" Göktürkler
Soru Açıklaması
10.
İslâm Medeniyeti bağlamında bir kişi aşağıdaki şehirlerden hangisine gittiği
zaman kendisini yabancı hissetmez?
Doğru Cevap: "D" Kabil
Soru Açıklaması
11.
İslâm’ın önemsediği ve insanlar arasında uygulanmasını istediği değerlerden biri olan ve "görmezliğe gelme, bağışlama" manasına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hoşgörü
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerinden hangisi ahlâk, siyaset ve devlet yönetimini konu alan Siyasetname eserleriyle ideal bir yönetimin temel ilkelerini ortaya koyan İslam düşünürlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ebu'l-Abbas
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı döneminin XV. ve XVI. asırlarında müspet ve dinî ilimlerin her alanı ile meşgul olan bilginlerin meydana getirdikleri eserler sebebiyle bu asırlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Türk Asırları
Soru Açıklaması
14.
Müslüman Araplar İslâmiyeti İspanya’ya hangi yıl sokmuşlardır?
Doğru Cevap: "A" 711
Soru Açıklaması
15.
Divânu Lügati't-Türk adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Kaşgarlı Mahmud
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi el-Âsâru’l-Bâkiye ‘ani’l-Kurûni’l-Hâliye ve
Tahdîdu Nihayeti’l-Emâkîn isimli eserlerinin yanısıra, Hint kültür ve medeniyetini anlatan ve mukayeseli dinler tarihine öncülük yapmış olan Tahkîku mâ li’l-Hind, astronomiyle ilgili el-Kânunu’l-Mesûdî, değerli taşlar ve minerallerle ilgili Kitâbu’s-Saydala isimli eserleri kaleme almıştır?
Doğru Cevap: "B" el-Bîrûnî
Soru Açıklaması
17.
Emevîler döneminde (661-750), Hz. Peygamber zamanından itibaren şifâhî olarak nakledilen bilgiler tedvin ve tasnif edilmeye başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan alan ve âlim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tarihte; İbn Bacce
Soru Açıklaması
18.
Fizik alanında araştırmaları olan, optik ve göz hastalıkları konusunda Batıya öğretmenlik yapmış, fotoğraf makinesinin esasını teşkil eden karanlık odayı keşfeden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kahireli İbnü’l-Heysem
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’in özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Türkçenin güzelliklerini anlatması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.